Jesteś tutaj:

Autor: admin

Więcej o Zmiany w organizacji ruchu w dniach od 30 października do 2 listopada 2016 r. na terenie powiatu kazimierskiego

Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej informuje, że od 30 października do 2 listopada 2016 r. (Dzień Wszystkich Świętych) w związku ze zwiększonym natężeniem ruchu w okolicach cmentarzy w miejscowości Kazimierza Wielka, Kazimierza Mała i Sokolina, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego.

W miejscowości Kazimierza Wielka jadąc od skrzyżowania ul. Sienkiewicza, ul. Krakowskiej i ul. Koszyckiej w kierunku miejscowości Odonów będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu. Osoby jadące od miejscowości Odonów w kierunku Kazimierzy Wielkiej kierowane będą przez ul. Jachimowskiego.

Ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał również na drodze prowadzącej do cmentarza w Kazimierzy Małej. Wjazd będzie możliwy tylko od strony kościoła. Jadący od strony miejscowości Gabułtów lub Zagórzyce będą zmuszeni jechać objazdem przez Jakuszowice.

Natomiast możliwość dojazdu do cmentarza w Sokolinie będzie tylko od strony skrzyżowania dróg prowadzących z miejscowości Krzczonów, Stropieszyn oraz Mikołajów.

Pamiętajmy, że w rejonie cmentarzy jest mała ilość miejsc postojowych. Apelujemy do wszystkich, którzy mogą w tym dniu zostawić samochód w domu, aby to zrobili i wybrali się na groby bliskich pieszo, co w dużym stopniu przyspieszy podróż osób z dalszych miejscowości oraz ułatwi ruch pozostałych pojazdów.

106 47272

106 47273

106 47274

źródło: kazimierzawielka.swietokrzyska.policja.gov.pl

Więcej o Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”  finansowany ze środków PFRON

pfron

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”   finansowany ze środków PFRON

Uwaga Studenci !

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON w dniu 18.10.2016r. wprowadził zmiany, w dokumencie p.n. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku, dotyczące Modułu II -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.
  Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia – na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
  1. do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
  2. do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
  3. do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
  4. do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
  5. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

 1. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
  1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 2. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;
 3. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
 4. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.  

Aktualny dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku umieszczony jest na stronie internetowej www.pfron.org oraz w linku   „Kierunki”.

Więcej o Konferencja Gospodarcza w Kielcach

W poniedziałek 24 października w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się Konferencja Gospodarcza poświęcona kierunkom rozwoju gospodarczego województwa świętokrzyskiego w świetle zmian następujących w kraju. Uczestnikami konferencji byli samorządowcy oraz pion biznesowo-gospodarczy, zaś organizatorami – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Echo Dnia, TVP3 Kielce, Radio Kielce oraz inne podmioty gospodarcze. Powiat Kazimierski reprezentował – a także był jednym z referentów w panelu dyskusyjnym dotyczącym turystyki prozdrowotnej – Starosta Kazimierski Jan Nowak. Obok Starosty referentami byli: Wojciech Legawiec – Prezes Zarządu Uzdrowiska Busko – Zdrój, Wojciech Kaleta – Prezes Malinowego Zdroju w Solcu – Zdroju oraz Grzegorz Gałuszka – Dyrektor buskiego Sanatorium Krystyna.

Wiodącym w zakresie turystyki prozdrowotnej w naszym województwie jest powiat buski, niemniej perspektywicznie dołączy do niego także powiat kazimierski. Starosta Jan Nowak przedstawił uczestnikom co zostało zrobione w ostatnich latach w tym zakresie. Mamy odwiert z wodami termalno-leczniczymi o dużej zawartości siarki, bardzo dużej wydajności i złoże jedno z większych nie tylko w Polsce. Nie stanowimy zagrożenia dla istniejących w powiecie buskim zdrojów ze względu na inną specjalizację. W chwili obecnej najważniejsze dla kazimierskiej perspektywy jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego oraz operat uzdrowiskowy. Dodatkowym atutem w rozwoju Kazimierzy są nowoczesne drogi łączące powiat m. in. z aglomeracją krakowską, a najprawdopodobniej w m-cu grudniu br. ogłoszony zostanie przetarg na obwodnicę Kazimierzy Wielkiej. Coraz bliższy jest też termin rozpoczęcia budowy ścieżki rowerowej.

Jak podkreślił dr Grzegorz Gałuszka, jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, co generuje określone potrzeby właśnie w zakresie lecznictwa sanatoryjnego i turystyki prozdrowotnej.

KGK 001

KGK 003

KGK 004

Zdzisław Pilarski

Zdjęcia Zdzisław Augustyn

Więcej o Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego w Końskich

W piątek, 21 października odbył się w Końskich kolejny Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego. Oprócz starostów wzięli w nim udział dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski i dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju UW Jacek Sułek. Powiat Kazimierski reprezentował Starosta Kazimierski Jan Nowak.

Na konwencie szeroko omawiano bieżące problemy powiatów wynikające z realizacji przez samorządy zadań rządowych, m. in. w zakresie budownictwa, komunikacji oraz budownictwa drogowego. Chodzi tu o rozliczenie funduszy klęskowych i tzw. schetynówek oraz o plany w tym zakresie na 2017 rok.

Temat aktywizacji zawodowej, szkolnictwa zawodowego oraz coraz bardziej odczuwalnego na rynku braku wykwalifikowanej kadry fachowców – ślusarzy, spawaczy czy elektryków omówił w swym wystąpieniu dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk.

Funkcjonowanie i finansowanie służby zdrowia w nowym systemie, który de facto jest powrotem do okresu przed NFZ, omówił dyrektor Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich. Przejście na ryczałtowy system rozliczeń spowoduje, że nie będzie tzw. nadwykonań, zaś każda jednostka w służbie zdrowia dysponowała będzie własnym budżetem.

KSK 001

KSK 002

KSK 003

KSK 004

KSK 005

Zdzisław Pilarski

Zdjęcia Zdzisław Augustyn

.W ramach przeglądu odbędą się dwa konkursy:

We wtorek, 6 grudnia br. o godz. 10.oo do konkursu recytatorskiego zapraszamy młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu kazimierskiego. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania dwóch utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego lub jeden jego autorstwa oraz drugi, tematycznie związany z okresem stanu wojennego w Polsce – dowolnego autora.

W sobotę, 10 grudnia br. do konkursu piosenki zapraszamy solistów, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne z czterech powiatów: kazimierskiego, buskiego, pińczowskiego oraz proszowickiego. Ze względów organizacyjnych liczba uczestników w konkursie piosenki jest ograniczona. O udziale w przesłuchaniach konkursowych, podczas których wykonawcy powinni zaprezentować po jednej piosence z repertuaru Jacka Kaczmarskiego lub jego autorstwa, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zwycięzcy obu kategorii wystąpią w sali widowiskowej KOK w sobotę, 10 grudnia br. na koncercie laureatów podczas kazimierskich obchodów 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Szczegółowe warunki udziału w przeglądzie zawarte są w regulaminach, które można pobrać wraz z kartą zgłoszenia w Kazimierskim Ośrodku Kultury lub ze strony internetowej www.kokkw.pl

Karty zgłoszeń prosimy nadsyłać do dnia 14 listopada 2016 roku na adres:

Kazimierski Ośrodek Kultury, ul. 1-go Maja 16, 28-500 Kazimierza Wielka

Współorganizatorem trzynastej edycji „Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego” jest NSZZ ”Solidarność” Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.

Patronat honorowy nad „XIII Przeglądem Twórczości Jacka Kaczmarskiego” objęli: Starosta Powiatu Kazimierskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski.

Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego

Więcej o X. Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

X. Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

edphl

Na wtorek, 18 października w sali konferencyjnej dawnej Bursy zwołana została z inicjatywy  Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek konferencja pod hasłem „Kazimierskie Przeciwko Handlowi Ludźmi”. Gospodarzem spotkania był Starosta Kazimierski Jan Nowak, który powitał przybyłych gości.
Urząd Wojewódzki reprezentowali: doradca Wojewody Świętokrzyskiego Marcin Piętak oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Mariusz Pasek. Obecni byli wójtowie gmin Bejsce, Czarnocin i Opatowiec, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej i placówek opiekuńczo- wychowawczych z terenu powiatu, a także z-ca Komendanta Powiatowego Policji oraz społeczność lokalna. Kazimierskie Starostwo reprezentowali – obok Starosty Jana Nowaka – Sekretarz Powiatu Marek Krupa oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Pytel.
Celem konferencji było przekazanie wiedzy, która jest niezbędna do bezpiecznego planowania wyjazdu za granicę w celach zarobkowych, edukacyjnych i turystycznych.
    
Prelekcje i prezentacje przedstawione na konferencji:
1.Projekcja filmu „Dwie małe dziewczynki”
2. Współczesne zagrożenia związane z emigracją zarobkową: handel ludźmi. – czym jest handel ludźmi, metody werbowania, ochrona ofiar, ściganie sprawców handlu ludźmi – prelekcja przygotowana przez st. sierż. Monikę Cichy z KPP w Kazimierzy Wielkiej.
3. Bezpieczna praca- pewna płaca – wszystko co powinniśmy wiedzieć o Sieci Europejskich Ofert Pracy – prelekcja Jolanty Dąbrowskiej Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w Kazimierzy Wielkiej.
4. Agencja zatrudnienia – szansa czy zagrożenie? Sprawdzamy pośrednika i pracodawcę – prelegent Czesław Zender nadinspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.
5.Zanim przekroczysz granicę – film prewencyjny” Zobacz zanim wyjedziesz” . ABC planowania wyjazdu za granicę  – prelekcję przygotowała Anna Korcipa – przedstawiciel Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Więcej o Potrzebuję rodziców od zaraz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej przychylając się do Kampanii Wojewody Świętokrzyskiego „ Potrzebuję rodziców od zaraz”, która ma na celu zachęcić do rodzicielstwa zastępczego informuje, że w dniach 25 i 26 października 2016r.w godzinach od 10.00 do 13.00 pracownicy Centrum Pomocy będą udzielać szczegółowych informacji na temat możliwości utworzenia rodziny zastępczej.
Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 12 pokój nr 13/14 (budynek Starostwa Powiatowego) lub telefoniczny  41 3502 336.

pcpr

Więcej o Dzień Edukacji Narodowej 2016 w Starostwie

Dzień Edukacji Narodowej 2016 w Starostwie

den

W środę, 12 października w sali konferencyjnej Starostwa spotkali się nauczyciele i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, placówek szkolno-wychowawczych i opiekuńczych oraz szefowie związków zawodowych działających w oświacie: Halina Opilska – ZNP i Roman Litwiniuk – „NSZZ „Solidarność”. Gospodarzem spotkania był Starosta Kazimierski Jan Nowak.

Spotkanie poprowadził Dyrektor PZEAS Wojciech Kałat, który powitał uczestników spotkania i przedstawił program spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Następnie głos zabrał Starosta Jan Nowak podkreślając, że spotkanie jest dobrą okazją dla pedagogów do refleksji nad tym co robimy i czy robimy to dobrze – zwłaszcza w tych trudnych czasach, kiedy permanentnie zmieniamy jest system oświaty. Powołanie nauczyciela jest pracą niewymierną. Polega na przygotowaniu młodego człowieka do życia, do funkcjonowania w różnych społecznościach i sytuacjach życiowych. Nie wystarczy tu mieć wiedzę, ale umieć ją przekazać młodemu pokoleniu w sposób przekonywujący. Przygotować młodzież w dobie informatycznej, by rozmawiali nie tylko z maszyną – komputerem, lecz przede wszystkim z drugim człowiekiem. Należy wychowywać młodzież w duchu patriotycznym we właściwym tego słowa znaczeniu – nie bacząc, że pojęcie patriotyzmu w ostatnim czasie bywa nieco przekształcone.

Dyrektor Wojciech Kałat życzył pedagogom wytrwałości i cierpliwości w przekazywaniu wiedzy podopiecznym, którzy niedługo mogą zostać naszymi następcami.

W dalszej części uroczystości Starosta Jan Nowak wręczył nominacje nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego: Jacek Sambór, Teresa Ochenduszka, Jowita Bratek, Magdalena Wykurz, Anna Grudzień i Daniel Czajka – wszyscy z ZPSWR w Cudzynowicach oraz Janina Głogowiecka z ZSZ w Odonowie.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie przez Starostę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom i dyrektorom podległych Powiatowi placówek. Otrzymali je:

ks. Michał Haśnik, Maria Kabat, Rafał Warchala, Urszula Domańska, Łukasz Gądzik, Elżbieta Kowalska i Waldemar Czajka – oraz dyrektorzy Beata Malinowska, Jolanta Mizio, Jolanta Trzepatowska, Waldemar Kletschka, Włodzimierz Kruszyński, Jacek Nowak i Wojciech Kałat.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Do góry