Jesteś tutaj:

Kategoria: Bez kategorii

Procedura Poradnictwa Konsumenckiego

INFORMACJA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KAZIMIERZY WIELKIEJ O SPOSOBACH UDZIELANYCH PORAD PRAWNYCH

I. Poradnictwo osobiste – bezpośrednie w biurze

Porady prawne w sprawach konsumenckich udzielane są mieszkańcom Powiatu Kazimierskiego osobiście – w siedzibie Powiatowego Rzecznika Konsumentów, mieszczącej się w Starostwie Powiatowym, przy ul. T. Kościuszki 12 pok. 103 w Kazimierzy Wielkiej we wtorki i czwartki o godz. 8:00 do 14:00.

W celu rozpoznania stanu faktycznego i prawnego konsument wypełnia wniosek i okazuje rzecznikowi wszystkie dokumenty istotne dla sprawy (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, wszelkiego rodzaju regulaminy, złożone reklamacje, ewentualnie prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, etc.), stanowiące dowody w sprawie.

Porada prawna udzielana jest po analizie dokumentów, która w znaczący sposób pozwala na rozpoznanie stanu faktycznego i ocenę problemu konsumenckiego. Następnie konsument otrzyma od rzecznika informację w kwestii sposobu i możliwości prawnych skutecznego dochodzenia roszczenia.

II. Poradnictwo pisemne – z wniosku klienta

Konsumenci będący mieszkańcami Powiatu Kazimierskiego mogą zgłaszać do Powiatowego Rzecznika Konsumentów pisemne wnioski o pomoc prawną i przygotowanie pisma.

Wniosek powinien zawierać:
• dane osobowe konsumenta wraz z numerem telefonu do kontaktu;
• nazwę przedsiębiorcy,
• zwięzły, rzeczowy opis okoliczności faktycznej – należy określić przedmiot umowy;
• wskazanie przesłanek naruszenia interesu konsumenta i określenie roszczeń lub oczekiwań konsumenta w spornej sprawie.
Do wniosku należy dołączyć kopie istotnych w sprawie dokumentów.

Ważne: Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale z zachowaniem kolejności wpływu, nie później niż w terminie 30 dni.
Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań zależy także od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy.

W sprawach trudnych, zawiłych do rozpoznania, ustalenia i oceny stanu faktycznego i prawnego termin udzielenia odpowiedzi może wydłużyć się do 60 dni.

W sprawach wymagających dochowania terminu i w sprawach na granicy przedawnienia porada udzielana jest niezwłocznie po rejestracji złożonego do urzędu wniosku.

Wnioski należy złożyć drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przy ul. T. Kościuszki 12, lub osobiście w sekretariacie starostwa pokój 106, bądź w siedzibie Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

III. Poradnictwo w formie telefonicznej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kazimierzy Wielkiej w sprawach prostych, niewymagających wnikliwego rozpoznania istoty problemu prawnego udziela konsumentom – mieszkańcom Powiatu Kazimierskiego porad i informacji, telefonicznie pod numerem telefonu: 41 3502 316 we wtorki i czwartki od godz. 8:00 do 14:00.

IV. Poradnictwo w formie elektronicznej

Wnioski o pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumentów przesyłane na adres e-mail rzecznikkons@powiat.kazimierzaw.pl będą rejestrowane i rozpatrywane pod warunkiem podania danych osobowych i adresu zamieszkania konsumenta, z dokładnym opisem sprawy wraz ze skanem dokumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie udzielał odpowiedzi na ogólne zapytania kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ogólne informacje o właściwości rzecznika:
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kazimierzy Wielkiej udziela porad wyłącznie mieszkańcom Powiatu Kazimierskiego.
• Mieszkańcy innych powiatów mogą skorzystać z pomocy rzecznika we właściwym starostwie lub urzędzie miasta. Lista rzeczników znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
• Wnioski kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów Kazimierzy Wielkiej nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania pozostawiane będą bez rozpoznania.

Informacja o właściwości spraw, którymi zajmuje się rzecznik
W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.
Zgodnie z art 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:
• umów sprzedaży,
• umów o dzieło – świadczenie usług przez wykonawców, serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonywania mebli, stolarki okiennej i innych rzeczy ruchomych zlecanych na indywidualne zamówienie, usługi rzemieślnicze i inne;
• umów o świadczenie usług powszechnych – telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostarczenia Internetu, usługi telewizji kablowej, platformy cyfrowej;
• umów o świadczenie usług turystycznych;
• umów o świadczenie usług przewozowych
• umów o świadczenie usług pocztowych;
• umów o świadczenie usług bankowych;
• umów o świadczenie usług energetycznych;
• umów o świadczenie usług edukacyjnych.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w rozumieniu prawa jest funkcjonariuszem publicznym i przy pełnieniu obowiązków służbowych podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującym prawem.

Sprawy, którymi nie zajmuje się rzecznik

W zakresie roszczeń przedsiębiorców
Przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna, ale także osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 kodeksu cywilnego). Przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do radcy prawnego.

W zakresie ochrony danych osobowych
Zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, więcej informacji: www.giodo.gov.pl;

W zakresie ochrony dóbr osobistych.
Osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; adres: Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa, więcej informacji: www.rpo.gov.pl;

W zakresie ochrony praw pacjentów NFZ
W sprawach o naruszenie praw pacjenta można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia. Przyjmowanie skarg i wniosków w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbywa się w portierni Biura: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00, przy Al. Zjednoczenia 25; 01-829 Warszawa, więcej informacji: http://www.bpp.gov.pl;

W zakresie ochrony praw ubezpieczonych – w tym sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
W tego typu sprawach można zgłaszać się do Biura Rzecznika Ubezpieczonych;
adres: Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa, więcej informacji: www.rzu.gov.pl;

W zakresie ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych
Członkowie spółdzielni powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu drogi spółdzielczej przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza; adres: ul. Jasna 1A, 00-013 Warszawa, więcej informacji: www.krs.com.pl/home.php;

 1. W sprawach z zakresu prawa pracy
  W tego typu sprawach można zgłaszać się do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25-314 Kielce

W sprawie sporów z organami administracji publicznej
Osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata.

Rola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony ludności (powiat, gmina)

Ochrona ludności polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, mieniu i środowisku – w razie wystąpienia zagrożeń spowodowanych zarówno działaniem sił przyrody (klęski żywiołowe) i rozwojem cywilizacyjnym (awarie, katastrofy), jak również działaniami wojennymi i terrorystycznymi. Umownie ochrona ludności obejmuje cztery etapy działań:

 • zapobieganie, czyli przedsięwzięcia minimalizujące straty, a w tym: prace legislacyjne, planowanie, tworzenie zapasów, budowa struktur organizacyjnych, realizacja budowli i systemów zabezpieczających (ukrycia, schrony, wały przeciwpowodziowe, kontrola graniczna i przewozowa itp.)
 • osiąganie gotowości, a w tym: prowadzenie badań, doskonalenie służb ratowniczych,  ich wyposażenie, edukacja społeczeństwa, szkolenie i ćwiczenia, opracowywanie procedur działania. 
 • reagowanie na zagrożenia, a w tym: organizowanie ośrodków kierowania i koordynacji, poszukiwanie i udzielanie pomocy poszkodowanym, likwidacja ognisk zagrożeń, mobilizowanie służb ratowniczych i ochotników, informowanie władz, środków masowego przekazu i społeczeństwa.
 • odbudowa, czyli przywracanie stanu normalnego, a w tym: szacowanie strat, informowanie o prawach i obowiązkach, sprawne administrowanie, aktywizacja odbudowy zniszczeń i uszkodzeń, analizowanie potrzeb i realizacja zobowiązań, zapewnienie pomocy społecznej, precyzowanie wniosków.

Do zadań ochrony ludności należy między innymi określenie zagrożeń, przeciwdziałanie ich powstawaniu oraz zapewnienie ochrony ludności w okresie zagrożeń,  w tym w czasie wojny, a także organizacja i zapewnienie funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. Terenowymi organami ochrony ludności są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). Do zakresu działania terenowych organów ochrony ludności należy między innymi:

 • w powiecie: określanie zagrożeń oraz planowanie zapobiegania im na administrowanym obszarze, monitorowanie i alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych przy pomocy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego;
 • w gminie: lokalizacja źródeł zagrożeń, ich likwidacja i usuwanie skutków, monitorowanie i alarmowanie ludności, koordynowanie działań ratowniczych oraz kierowanie siłami ratowniczymi i ewakuacją ludności przy pomocy gminnego zespołu reagowania, mobilizacyjne przygotowanie do rozwinięcia służb dla realizacji zadań ochrony ludności cywilnej w okresie wojny, organizacja szkolenia ludności w dziedzinie powszechnej samoobrony.

alt

 

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Zachowane pozostają numery:

 • 997 – Policja,
 • 998 – Straż Pożarna,
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe.

>>Zalecenia Starosty Kazimierskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej Powiatu Kazimierskiego w 2017 roku


 

Tabele sygnałów alarmowych


alt
Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Rola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony ludności (powiat, gmina)

Ostrzeżenia i komunikaty ląd.
alt
Ostrzeżenia brzegowe
alt
Prognozy niebezp. zjawisk
alt
Meldunki

Meldunek lądowy wg lokalizacji

Meldunek lądowy wg zjawisk

Meldunek brzegowy wg zjawisk

 


 

 

Imię i Nazwisko: Andrzej Szczepanik
Kategoria Wiekowa: M60a
Numer licencji: 19520706
Klub: Rolmet Kazimierza Wielka

 

 

Data wyścigu

Nazwa wyścigu: Miejsce na mecie
2012-09-23 III Kryterium Uliczne „PLAC TEATRALNY” Super Puchar Polski 7
2012-09-22 Doliną Popradu 4
2012-09-16 Głowno 3
2012-09-15 Dys koło Lublina 3
2012-09-08 Górskie Mistrzostwa Polski 9
2012-09-02 X Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Miłki k/Giżycka – etap II 4
2012-09-01 X Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Miłki k/Giżycka – etap I 3
2012-08-26 Maków Mazowiecki 5
2012-08-25 Maków Mazowiecki 3
2012-08-18 ŻTC BIKE RACE Nowy Kawęczyn 6
2012-08-12 Sterdyń 4
2012-08-11 Sokołów Podlaski 8
2012-07-29 Olsztyn k. Częstochowy 4
2012-07-21 Mistrzostwa Polski dwójkami na czas – Bytów 2
2012-07-08 VII Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Wydminy – Wydminy 3
2012-07-07 VIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Giżycko – Kamionki 5
2012-07-01 Ogólnopolski wyścig kolarski „Truskawkowy Szus” III edycja „Pucharu Gór Świętokszyskich” – Bieliny 4
2012-06-30 VIII Ogólnopolski wyścig kolarski Dinozaurów po Ziemi Bałtowskiej 6
2012-06-24 Pobiedziska 5
2012-06-23 Memoriał Jana i Lecha Kluja – Kobylnica 7
2012-06-17 Psary – Szosowe Mistrzostwa Polski 2012 ze startu wspólnego 7
2012-06-10 Aleksandrów Łódźki 4
2012-06-03 Memoriał Zdzisława Mazyglińskiego – Kłobuck 4
2012-06-02 Mistrzostwa Polski 2012 indywidualnie na czas – Miedźno 9
2012-05-27 ŻTC BIKE RACE Łódź 4
2012-05-26 ŻTC BIKE RACE Rawa Mazowiecka 5
2012-05-20 V Kolarski Wyścig nad Wartą – Koło 4
2012-05-19 V Kolarski Wyścig nad Wartą – Jazda na Czas – Koło 1
2012-05-13 ŻTC BIKE RACE Chmielew pow. Mińska Mazowieckiego 7
2012-05-12 Ogólnopolski Maraton Kolarski Masters SZOSAMI PONIDZIA XXV MEMORIAŁ ANDRZEJA IMOSY – Busko Zdrój 2
2012-05-06 Po Ziemi Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza – SPP 1
2012-05-05 O Puchar Wójta Gminy Piekoszów 4
2012-04-22 Ogólnopolski Rajd Rowerowy w Janowie/start wspólny 2
2012-04-21 Ogólnopolski Wyścig na czas o Złotą Podkowę Janowa/Czasówkowy Super Cup 2012 – Janów k. Częstochowy 3
2012-04-15 XIII Wielkanocny Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Kłomnice – start wspólny 2
2012-04-14 XIII Wielkanocny Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Kłomnice – jazda na czas 3

Zgłoszenie obiektów lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

1. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Budownictwa i Infrastruktury Technicznej

   tel. (041) 350-23-42, piętro II, pokój nr 203 –Naczelnik Wydziału,

   tel. (041) 350-23-41, piętro II, pok. nr 204

e-mail: budownictwo@powiat.kazimierzaw.pl

 

2. Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).), zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

Budowa:

1)     obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a)     parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b)     płyt do składowania obornika,

c)      szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

d)     naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,

e)     suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2)     wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2;, przy czym łączna liczba  tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2; powierzchni działki,

3)     indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3; na dobę,

4)     wiat przystankowych i peronowych,

5)     budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2;, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu  zarządu kolei,

6)     wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych

7)     parkometrów z własnym zasilaniem,

8)     boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,

9)     miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,

10)  zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

11)  tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,

12)  gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,

13) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

14) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;

15) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

      a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

      b) uprawiania wędkarstwa,

      c) rekreacji;

16) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

17) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

18) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych

     do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

19) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

20) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

 

Wykonywanie robót budowlanych, polegających na:

1)     remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

2)     dociepleniu budynków o wysokości do 12 m,

3) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

4) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

5) wykonywaniu i remoncie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:

a) ziemnych stawów hodowlanych,

b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

6) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;

7) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

8) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

9) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;

 

Ponadto:

1)     budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

a)     krat w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

b)     urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.

2)     budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

 

 

3. Wymagane dokumenty:

        Zgłoszenie zamiaru budowy, do którego należy dołączyć:

– oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

– kopię mapy lub szkic działki, na której zamierza się budować i działek sąsiednich, z zaznaczoną propozycją usytuowania obiektu,

–   odpowiednie rysunki, np. rzut poziomy, elewacje budynku, lub przy budowie ogrodzenia: brama, furtka, powtarzalne przęsło, itp.

–   w zależności od potrzeb odpowiednie pozwolenia, uzgodnienia  i opinie

        Do zgłoszenia budowy:

–   instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3;, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

–   przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, uzgodniony wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy w/w instalacji gazowej, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

  W zgłoszeniu należy określić :  rodzaj, zakres i sposób wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia (nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia zgłoszenia)

 

  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

 

4. Termin załatwienia sprawy:

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 5. Tryb odwoławczy:

Od decyzji sprzeciwu przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Kazimierskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

6. Dodatkowe informacje :

  W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:

 1. 1.druk zgłoszenia
 2. 2.druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

 

 

……………………………………………….                            ………………………………………..

(miejscowość, data)

……………………………………………….

 

……………………………………………….

               (inwestor, adres)

 

STAROSTWO POWIATOWE W KAZIMIERZY WIELKIEJ

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r.           Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zgłaszam zamiar budowy /wykonania robót budowlanych

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(należy określić rodzaj, adres obiektu, zakres i sposób wykonywania robót)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: ……………………………..

            (dzień, miesiąc, rok)

 

 

                                                                                                                                             ……………………………………………………..

(podpis wnioskodawcy)

 

W załączeniu:

 1. 1)Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 2. 2)Szkice, rysunki,
 3. 3)Pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb)
 4. 4)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

 

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                   (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej

                                                 do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)

 

legitymujący(a) się ……………………………………………………………………………………………………………………………..

                               (numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

 

urodzony(a) ……………………………. w ……………………………………………………………………………………………………..

                                     (data)                                                                                          (miejsce)

 

zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

     (adres)

 

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

oświad­czam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr ………………………………………………. w obrębie ewidencyjnym ……………………………………. w jednostce ewidencyjnej ………………………………………………………………………………………………… na cele budowlane, wynika­jące z tytułu:

1) własności;

2) współwłasności ………………………………………………………………………………………………………………………….,

(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia ………………………………………………………………………………………………………,

3) użytkowania wieczystego ……………………………………………………………………………………………………………….,

4) trwałego zarządu1) ………………………………………………………………………………………………………………………..,

5) ograniczonego prawa rzeczowego1) …………………………………………………………………………………………………,

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowa­nia nieruchomością na cele budowlane2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(inne)

 

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia …………………………….. do reprezentowania osoby prawnej

……………………………………………………………………………………………………………………………. upoważniające mnie

(nazwa i adres osoby prawnej)

do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.3)

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczo­nych powyżej.

 

 

 

 

 

                       

   …………… ……………………………………..                                                   ………….        ……………………………..

                               (miejscowość, data)                                                                 (podpis)

 

 

 


1 Należy wskazać właściciela nieruchomości.

2 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na ce­le budowlane.

3 Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.

 

 

Uzgodnienie bezkolizyjnego przebiegu inwestycji

Miejsce

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter

ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

godziny pracy: 730 – 1530

Informacja

telefony:(41) 35-02-332, 35-02-333, 35-02-335, 35-02-347

fax:               (41) 35-02-333

e-mail:           geo2603@wp.pl

Wymagane dokumenty

i załączniki

    wniosek (zlecenie) o uzgodnienie inwestycji – druk wniosku dostępny w Powiatowym Zespole Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej oraz w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego.

    opis projektu

    3 egzemplarze projektu z usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu

  decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

    warunki techniczne podłączeń

    szkic orientacyjny położenia sieci w skali 1: 10 000

    inne rysunki takie jak: profile, przekroje, powiększone szczegóły, w przypadku nieuchronnych kolizji z podaniem ich rozwiązania

Termin

załatwiania

sprawy

Posiedzenia Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji odbywają się w każdą środę

Opłaty

Za czynności związane z uzgodnieniem inwestycji pobierana jest opłata na podstawie cennika, dostępnego w Wydziale. Opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego – I piętro

Tryb

odwoławczy

Odwołanie należy kierować do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Kazimierskiego. Odwołanie składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego.

Uwagi

Wniosek o uzgodnienie inwestycji waz z projektem należy przedłożyć, co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

Opis

Podstawa prawna:

 1. 1.Ustawa – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 240 poz. 2027 z 2005r. z późn. zm.);
 2. 2.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgodnień dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455 z dnia 02.05.2001r. z późn. zm.);
 3. 3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 4. 4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 luty 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz. 333 z 2004r. z późn. zm.

 

Do góry