Jesteś tutaj:

Kategoria: Geodezja

Do poprawnego przeglądania dokumentów wymanagana jest przeglądarka mozilla lub opera

Dokumenty są formacie PDF


Karty procesów

Raporty

Program ( plany )

 


 Karty procesów

PG-1.1 Komunikacja
PG-1.2 Geodezja i ewidencja gruntów
PG-1.3 Ochrona środowiska i rolnictwo
PG-1.4 Budownictwo
PG-2 Komunikacja z klientem  i informacja publiczna
PG-3 Gospodarowanie mieniem Powiatu
PG-4 Obsługa Rady i Zarządu Powiatu
PW-1 Budżet i finansowanie
PW-2 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PW-3 Zakupy – zamówienia publiczne
PW-4 Nadzorowanie infrastruktury informatycznej urzędu
PW-5 Nadzorowanie infrastruktury urzędu
PZ-1 Zarządzanie jakościa
PZ-2 Strategie,programy i plany
PZ-3 Kontrola Zarządcza

Procedura P-4.2 Zadzorowanie dokumentów, danych i zapisów

 


 

Raporty
Raport z audytu wewnętrznego nr 1
Raport z audytu wewnętrznego nr 2
Raport z audytu wewnętrznego nr 3
Raport z audytu wewnętrznego nr 4
Raport z audytu wewnętrznego nr 5
Raport z audytu wewnętrznego nr 6
Raport z audytu wewnętrznego nr 7
Raport z audytu wewnętrznego nr 8
Raport z audytu wewnętrznego nr 9
Raport z wstępnego audytu 12-08-2013r.

Raport z audytu 2014

Raport z audytu 2015

 


 

Programy ( plany )

Program audytu 22-23 sierpnia 2013r
Program auditów na 2014 rok
Program auditów na 2015 rok

Cele dotyczące jakości na 2014 rok

 


Mapa procesów styczeń 2013

Macierz procesów styczeń 2013

Polityka jakości

Księga jakości

 

Kazimierza Wielka, dnia ………………….

……………………………………………..

                         /imię i nazwisko/

……………………………………………..

                     /adres zamieszkania/

……………………………………………..

 

……………………………………………..

/telefon kontaktowy/

STAROSTA KAZIMIERSKI

ul. Kościuszki 12

28 – 500 Kazimierza Wielka

 

 

WNIOSEK
Dot. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji na cele nierolnicze

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………..

 3. Powierzchnia gruntów rolnych do wyłączenia ……………………………………..

 4. Numer działki ……………………………………………………………………………..

 5. Miejscowość ………………………………………………………………………………

 6. Cel planowanego wyłączenia gruntu ………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………..

 7. Czy inwestor jest właścicielem gospodarstwa rolnego ………………………….

 

 

……………………………….

/ podpis składającego wniosek /

ZAŁĄCZNIKI :

 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 2. Projekt zagospodarowania działki z wyliczoną powierzchnią do wyłączenia ( pow. pod budynkiem + pow. terenów utwardzonych)
 3. mapa glebowo-rolnicza
 4. wypis z rejestru gruntów (ew. akt notarialny)

Wniosek w formacie PDF

 

 

Udostępnienie dokumentów rzeczoznawcom majątkowym

Miejsce

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter

ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

                                                                                       godziny pracy: 7301530

Informacja

telefony:    (41) 35-02-332, 35-02-333, 35-02-335, 35-02-347

fax:           (41) 35-02-333

e-mail:      geodezja@powiat.kazimierzaw.pl

Wymagane dokumenty

i załączniki

    wniosek o udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego dla nieruchomości

    oświadczenie o zamiarze złożenia wyciągu z operatu szacunkowego

    legitymacja rzeczoznawcy majątkowego

Druk wniosku dostępny w Wydziale

Termin

załatwiania

sprawy

w dniu złożenia wniosku lub w terminie do dwóch dni roboczych od dnia złożenia wniosku

Opłaty

    25 zł dla jednej jednostki ewidencyjnej, jeśli przekazywany jest wyciągu z operatu szacunkowego

    40 zł dla jednej jednostki ewidencyjnej w pozostałych przypadkach

Cennik dostępny w Wydziale, opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego – I piętro

Tryb

odwoławczy

Nie ma zastosowania

Uwagi

Udostępnienie danych możliwe jest tylko w obecności pracownika Wydziału

Opis

Podstawa prawna:

 1. 1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r. z późn. zm.)
 2. 2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z późn. zm.);
 3. 3.Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 

 

 Wydawanie postanowień

prostujących do decyzji administracyjnych

Miejsce

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter

ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

                                                                                       godziny pracy: 7301530

Informacja

telefony:    (41) 35-02-332, 35-02-333, 35-02-335, 35-02-347

fax:           (41) 35-02-333

e-mail:      geodezja@powiat.kazimierzaw.pl

Wymagane dokumenty

i załączniki

    wniosek strony o sprostowanie pomyłki (imię, nazwisko, adres informacja o jaką pomyłkę chodzi)

    w zależności od rodzaju omyłki:

   dowód osobisty lub inny dokument tożsamości – do wglądu

   odpisy aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa itp. – oryginały do wglądu

   postanowienie spadkowe w przypadku złożenia wniosku przez spadkobierców – oryginał do wglądu

Termin

załatwiania

sprawy

Do 30 dni

Opłaty

Nie podlega

Tryb

odwoławczy

Od wydanego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Starosty Kazimierskiego, w terminie 7 dni od daty otrzymania. Zażalenie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

W przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, organ zawiadamia o tym stronę z podaniem przyczyny zwłoki oraz wskazaniem nowego terminu.

Opis

Podstawa prawna:

 1. 1.Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000r. Dz.U. 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 2. 2.Art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 

Wydawanie wypisów danych

z Ewidencji Gruntów i Budynków

właścicielowi nieruchomości

lub udostępnienie danych osobowych

Miejsce

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter

ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

godziny pracy: 7301530

Informacja

telefony: (41) 35-02-332, 35-02-333, 35-02-335, 35-02-347

fax: (41) 35-02-333

e-mail: geodezja@powiat.kazimierzaw.pl

Wymagane dokumenty

i załączniki

 1. 1.Wniosek o wydanie wypisu z operatu ewidencji gruntów – (dla właściciela)
 2. 2.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych – (inny wnioskodawca)
 3. 3.Tytuł prawny do nieruchomości

Druki wniosków są dostępne w Wydziale

Termin

załatwiania

sprawy

Wypis z rejestru gruntów wydawany jest niezwłocznie po zweryfikowaniu dowodu wpłaty.
W przypadkach skomplikowanych wymagających dodatkowych czynności administracyjnych prowadzących do aktualizacji zapisów w operacie ewidencji gruntów okres oczekiwania może przedłużyć się do miesiąca

Opłaty

złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej

za czynności związane z wykonaniem zlecenia pobierana jest opłata na podstawie rachunku wg obowiązującego cennika zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 19 lutego 2004r. (Dz.U. Nr 37 poz. 333. z późn. zm.)

Cennik dostępny w Wydziale, opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego – I piętro

Tryb

odwoławczy

Nie ma zastosowania

Uwagi

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych wypełniają osoby starające się o wypis dla nieruchomości nie będącej ich własnością

Opis

Podstawa prawna:

 1. 1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 19 lutego 2004r. (Dz.U. Nr 37 poz. 333 z 2004r. z późn. zm.);
 2. 2.Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 240 poz. 2027 z 2005r. z późn. zm.);
 3. 3.Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz. 454 z 2001r. z późn. zm.),
 4. 4.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002 z późn. zm.),
 5. 5.Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Do góry