Jesteś tutaj:

Kategoria: wiadomosci

Więcej o Zmodernizowano główną arterię Odonowa

W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej struktury drogowej na lata 2016 – 2019”, 1 czerwca br. przystąpiono do prac związanych z przebudową dwóch odcinków dróg powiatowych: drogi nr 0530T z Kazimierzy Wielkiej do Odonowa od wylotu ulicy Jachimowskiego do skrzyżowania w Odonowie i dalej drogi nr 0531T Odonów – Łyczaków do wylotu drogi z Nowego Odonowa . Prace zakończone zostały zgodnie z harmonogramem w dniu 30 września.

Od wielu lat nawierzchnia jezdni i towarzysząca jej infrastruktura były w kiepskim stanie. Pozostałości zarośniętego i zapadniętego chodnika stwarzały poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych ponieważ stanowiły de facto pobocze dla ciężkich samochodów. W wielu miejscach brakowało zjazdów do posesji oraz zatok.

Zakres inwestycji obejmował:

– przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych na całym przedmiotowym odcinku drogi t.j. na długości 1 781 m.,

– częściowe poszerzenie jezdni,

– wykonanie poboczy utwardzonych,

– przebudowę nawierzchni na istniejących zatokach autobusowych oraz budowę nowych zatok autobusowych,

– budowę oraz przebudowę istniejących chodników,

– oczyszczenie wraz z odtworzeniem elementów odwodnienia (rowy, przepusty),

– przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

– wykonanie i regulację wpustów ulicznych,

– przebudowę kanalizacji burzowej w Odonowie

– przesunięcie słupów oświetlenia ulicznego.

Obecnie jazda nową, poszerzoną i gładką jak stół dzięki modernizacji nawierzchnią, to prawdziwa przyjemność dla kierowców.
Z nowych chodników – obok mieszkańców Odonowa – najbardziej cieszą się uczniowie tamtejszego Zespołu Szkół Zawodowych. Jeszcze niedawno, bo
w czerwcu zmuszeni byli chodzić do szkoły po jezdni lub mocno zniszczonym poboczem i resztkami zapadniętego chodnika. Teraz maszerują bezpiecznie szerokim na 2,5 m trotuarem z kostki brukowej.

 Całkowita wartości zadania inwestycyjnego po jego realizacji to ok. 1 000 000 zł. 50 % tej kwoty stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, pozostałą kwotę wyasygnują kazimierskie samorządy – powiatowy 25 % i gminny – 25 %.

Wykonawcą generalnym inwestycji był kielecki oddział stołecznej firmy SKANSKA S. A., podwykonawcą – firma Usługi Remontowo-Budowlane Adam Tworek z Połańca.

1

2

3

4

 

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Zaproszeniena spotkanie dotyczące pozyskania

BEZZWROTNYCH DOTACJI NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!!

ORAZ BEZPŁATNY WARSZTAT dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji

„Nie taki biznes straszny jak się wydaje”

Czas na własny biznes warsztat 11 i 12. 10

Więcej o Ćwiczenia Powiatowe Kazimierza’ 2016

Ćwiczenia Powiatowe Kazimierza’ 2016

 cp psp

Pod kryptonimem ,,Kazimierza 2016 „, w czwartek 26 września przeprowadzone zostały Ćwiczenia Powiatowe dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych służb ratowniczych powiatu. Miejscem ćwiczeń były obiekty Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Pływalni „Wodny Raj” oraz akwen zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce.

Scenariusz ćwiczeń wyglądał następująco:

„W wyniku prowadzonych prac remontowych dochodzi do powstania pożaru poddasza budynku Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Pracownicy budynku na polecenie Dyrektora przeprowadzają ewakuację osób znajdujących się w obiekcie. Po otrzymaniu zgłoszenia przez SKKP
w Kazimierzy Wielkiej na miejsce zdarzenia zostają zadysponowane siły i środki z JRG Kazimierza Wielka oraz OSP Łękawa i OSP Skalbmierz. W trakcie trwającej ewakuacji Kierujący Działaniem Ratowniczym ( KDR) po przeprowadzeniu rozpoznania dowiaduje się od Dyrektora o jednym pracowniku firmy remontowej uwięzionym na poddaszu. Pojawia się konieczność ewakuacji tej osoby przy pomocy podnośnika SH-18. W trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych jeden z uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oddalił się z miejsca wyznaczonego za bezpieczne w nieznanym kierunku. W związku
z tym KDR wydał rozkaz przeszukania terenu parku oraz zbiornika retencyjnego. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dochodzi do awarii sieci hydrantowej. W związku z koniecznością ciągłego podawania wody do celów gaśniczych pożaru poddasza, KDR podejmuje decyzję o wykonaniu przepompowywania oraz dowożenia wody z pobliskiego zbiornika retencyjnego. Podczas rozładunku podchlorynu sodu na parkingu pływalni miejskiej dochodzi do uszkodzenia pojemnika i wycieku podchlorynu sodu. W budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy zostaje utworzony sztab akcji, punkt przyjęcia sił i środków zostaje zorganizowany na placu Komendy. Dodatkowo zadysponowane zostają jednostki Powiatowej Kompanii Odwodowej, siły i środki jednostki ratowniczo-gaśniczej wraz z łodzią. Zadysponowany zostaje również pluton nr 2 Kompanii Gaśniczej WOO ,,Południe’’ oraz samochód dowodzenia i łączności z Komendy Wojewódzkiej PSP Kielce. Zabezpieczenie operacyjne powiatu kazimierskiego na czas ćwiczeń powiatowych stanowiły dwa zastępy z OSP Sędziszowice oraz jeden zastęp z OSP Czyżowice”.

Ćwiczenia obserwowali m. in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, Komendant Powiatowy PSP Kazimierz Zabłotny, z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji Jacek Piwowarski, Starosta Kazimierski Jan Nowak, Burmistrz MiG Adam Bodzioch, Kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kazimierskiego Barbara Zając , ks. kan. Janusz Mularz, Marian Stoczkiewicz
ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa oraz kierownicy podległych Powiatowi Kazimierskiemu jednostek objętych ćwiczeniami: Balbina Chećko , Zbigniew Zieleniewski i Robert Pleszyński wraz
z pracownikami.

Zdjęcia Zdzisław Pilarski

Tekst na podstawie materiałów KP PSP

Więcej o Geodeci z całej Polski przez dwa dni grali w ping-ponga w Kazimierzy Wielkiej

Geodeci z całej Polski przez dwa dni grali w ping-ponga w Kazimierzy Wielkiej

geodeci

W sobotę i niedzielę 24/25 pażdziernika br. w hali Kazimierskiego Ośrodka Sportowego odbyły się III Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Stołowym zorganizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Oddział Świętokrzyski w Kielcach, Koło Terenowe SGP w Kazimierzy Wielkiej oraz Kazimierski Ośrodek Sportowy, w których udział wzięło kilkudziesięciu pingpongistów amatorów z całego kraju. W uroczystym otwarciu uczestniczyli: Prezes Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich Jerzy Barański, Wojewódzki Inspektor d/s Geodezji i Kartografii Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Reczyński, Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Krzysztof Tomasik oraz Starosta Kazimierski Jan Nowak.

W niedzielę w południe zawody zakończyły się, a statuetki, medale, dyplomy i nagrody wręczyli uczestnikom: Burmistrz MiG Kazimierza Wielka Adam Bodzioch, Wicestarosta Kazimierski Michał Bucki oraz wymienieni przedstawiciele władz wojewódzkich i Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Szczegółowe wyniki mistrzostw wkrótce na stronie www. kazimierzakos.pl

Pełna fotorelacja z imprezy (ok. 120 zdjęć) na stronie www. pilarscy.eu

 

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Więcej o Po raz czwarty biegaliśmy szlakiem megalitów

Po raz czwarty biegaliśmy szlakiem megalitów

megality


Ponad setka biegaczy płci obojga w wieku od przedszkolnego po emerytalny biegało w niedzielę szlakiem kazimierskich megalitów. Liczące ponad 5 000 lat, długie na ponad 100m grobowce są starsze od egipskich piramid. Odkryte zostały przez archeologów – m. in. dr. Krzysztofa Tunię z krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk – na pograniczu Kazimierzy Wielkiej i Słonowic, tuż obok obecnego zbiornika retencyjnego na Małoszówce. Tegoroczny bieg (to już czwarta edycja) pokazał, że staje się imprezą coraz bardziej rodzinną – startowały rodzeństwa, a nawet całe rodziny, każdy w swojej kategorii. Puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe uczestnikom wręczali: Burmistrz MiG Adam Bodzioch, Z-ca Burmistrza Łukasz Maderak, Wicestarosta Michał Bucki oraz „ojciec” megalitów dr Krzysztof Tunia.

Wyniki IV Biegu oraz relacja tekstowa – wkrótce na stronie www.kazimierzakos.pl

Obszerna fotorelacja (ponad 170 zdjęć) na stronie www.pilarscy.eu

 

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielce zaprasza osoby pozostające bez pracy, które ukończyły 30 rok życia oraz są zainteresowane założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, do udziału w projekcie „Akademia biznesu”.

Projekt jest skierowany do osób, które należą do jednej z poniższych grup:

· Kobiety,
· Osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,
· Osoby długotrwale bezrobotne,
· Osoby powyżej 50 roku życia,
· Osoby niepełnosprawne,
· Mieszkańcy obszarów wiejskich,
· Osoby będące na KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:
– Osoby niepełnosprawne,
– Osoby odchodzące z rolnictwa (zarejestrowane w urzędzie pracy, pozostające na KRUS),
– Mieszkańców obszarów wiejskich.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uzyskają pomoc szkoleniową i doradczą na etapie tworzenia biznes planu oraz będą miały możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości 23 300 zł na założenie działalności gospodarczej oraz 12 -miesięcznego wsparcia pomostowego w kwocie 12 000 zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie 03.10-10.11.2016 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.biznes.sir.com.pl i/lub w Biurze projektu:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce tel.: 41 361 04 92, 41 386 66 27.

>>Więcej

Z poważaniem
Anna Młyńczak
Kierownik Projektu „Akademia biznesu”

Więcej o Udany sezon Andrzeja Szczepanika

Udany sezon Andrzeja Szczepanika

alt

Rozmawiam z Andrzejem Szczepanikiem, najbardziej chyba wszechstronnym sportowcem powiatu kazimierskiego, który mimo swych 64 lat startuje w zawodach pływackich, biega na długich dystansach, uprawia kolarstwo szosowe, a zimą przypina narty i szusuje jeśli tylko jest śnieg. W tym roku po raz pierwszy – za namową przyjaciół – spróbował swych sił w triathlonie, do którego z racji swej wszechstronności jest wręcz stworzony.

Zdzisław Pilarski:  Andrzeju, kiedy rozmawialiśmy w czerwcu, byłeś właśnie po pierwszych startach w nowej dla Ciebie specjalności, triathlonie. Jak się zakończył cykl zawodów o Puchar Polski w tej dyscyplinie?

Andrzej Szczepanik:  Za punkt honoru przyjąłem start we wszystkich czterech zaliczanych do Pucharu Polski zawodach z cyklu Elemental Tri Series. Odbywały się one kolejno – od maja do sierpnia – w Olsztynie, Augustowie, Blachowni i Białymstoku. W swej kategorii wiekowej trzy z nich zakończyłem na najwyższym podium. Jedynie w Blachowni przegrałem z aktualnym mistrzem i wicemistrzem Polski i zająłem 3 miejsce, co jednak nie przeszkodziło w wygraniu całego cyklu na tzw. dystansie olimpijskim. Dodam tu – bo może nie wszyscy znają tę dyscyplinę – że triathlon na dystansie olimpijskim, to 1 500 m pływanie, 40 km wyścig kolarski i 10 km bieg uliczny.

ZP. Startowałeś również w innych zawodach, o trudniejszym poziomie.

AS. Tak. Spróbowałem swych możliwości w zawodach Castle Triathlon Malbork Iron Man. Są to bardzo trudne zawody. Startowało w nich 650 zawodników. Do przepłynięcia mieliśmy 1 900 m, na rowerze 92 km i na zakończenie – pół maratonu w biegu płaskim, tj. około 21 km. Zająłem tu II miejsce, za wielokrotnym mistrzem Polski p. Kubickim.

ZP. To wręcz niewiarygodne. Ale co – poza Twoimi wrodzonymi predyspozycjami do triathlonu – spowodowało takie zaangażowanie się w tej właśnie dyscyplinie i ograniczenie startów w wyścigach kolarskich?

AS. Chyba cała seria upadków i kontuzji, jakie prześladowały mnie w ubiegłym roku. Wszystkie związane były z kolarstwem i to one spowodowały pewną fobię, zwłaszcza przy zjazdach (najgroźniejsza kraksa miała miejsce właśnie na ostrym zjeździe przy prędkości rzędu 70 km/h). Zdecydowałem się na bezpieczniejsze wyścigi – w triathlonie trasy są  bardziej płaskie, nie jedzie się w dużym peletonie, gdyż nie ma wspólnego startu. Po pływaniu zmieniasz kostium, wsiadasz na rower i ruszasz w dalszą trasę indywidualnie. Jest więc bezpieczniej, a przecież młodzieńcem już nie jestem…

ZP. Ale jak widać nie zrezygnowałeś całkiem z kolarstwa.

AS. Oczywiście, że nie. W tym sezonie zaliczyłem 4 wyścigi cyklu MTB Cross Maraton: Piekoszów, Kielce, Morawicę i Bodzentyn. I tu zawsze kończyłem na podium, choć tylko raz na najwyższym. Startowałem też w Podhale Tour w Rabie Wyżnej i Lubaniu.

A wracając do triathlonu, to w cyklu Garmin zwyciężyłem w dwóch zawodach w Radkowie (Góry Stołowe) i Elblągu oraz w Świętokrzyskim Triathlonie w Skarżysku.

ZP. Tak odległe wyjazdy do niemal wszystkich zakątków Polski zapewne sporo kosztują. Jak sobie z tym radzisz? Zakład usługowy, który prowadzisz nie pozwala chyba na takie cotygodniowe „szaleństwa”. Czy ktoś Cię wspiera materialnie w Twojej pasji?

AS. Jestem szczęśliwy, że moja – jak to nazwałeś – pasja doceniana jest przez kazimierskich samorządowców. Tak Pan Starosta Jan Nowak, jak i Pan Burmistrz Adam Bodzioch w miarę posiadanych środków pomagają mi. Dużą pomoc mam też od Prezesa „Rolmetu” Pana Zbigniewa Frączka. Ze swej strony staram się dobrze promować powiat, miasto i gminę Kazimierza Wielka z podium dla zwycięzców.

ZP. I na koniec. Podziwiają Cię entuzjaści sportu z całego kraju. A kiedy będą mogli zobaczyć Cię w akcji kazimierzanie?

AS. Tak się składa, że ostatni raz w Kazimierzy startowałem podczas Maratonu Pływackiego ponad pół roku temu, w lutym. Ale już w najbliższą niedzielę, 25 września wystartuję w IV Kazimierskim Biegu Szlakiem Megalitów, w biegu głównym na dystansie 10 km, w kategorii 60+.

ZP. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w niedzielę.

 

 

Zdjęcia Zdzisław Pilarski i archiwum Andrzeja Szczepanika

Więcej o Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

Warszawa, dnia 12.09.2016r.

Znak: MZ/09/2016r

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

alt

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2015 odnotowano 11.830 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3878 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną NIE DLA CZADU prowadzoną od kilku lat przez Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

 

>>Komunikat do pobrania PDF

 

Więcej o Ruszają zapisy do XVII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Tak zaczynali Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Ruszają zapisy do XVII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

fot. Turniej 2

Tylko do 30 września można zgłaszać drużyny do XVII edycji „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Na następców m.in. Arkadiusza Milika, Piotra Zielińskiego i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska przygoda, której Wielki Finał już po raz czwarty rozegrany zostanie na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Zwycięzcy w nagrodę obejrzą na żywo wyjątkowy mecz piłkarski.

W poszukiwaniu następców Milika

Drogę z podwórka na stadion przebyło już setki tysięcy piłkarzy na całym świecie. Historia piłki nożnej niejednokrotnie pokazała, że piłkarskie gwiazdy często swoją podróż do największych stadionów świata zaczynają od osiedlowego boiska. Podobna przygoda czeka na utalentowane dzieci, które wezmą udział w tegorocznej edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Rywalizacja rozpocznie się na szkolnych i osiedlowych boiskach w całej Polsce, a najlepsze zespoły przeniosą podwórkową rywalizację na murawę Stadionu PGE Narodowy. W szesnastu edycjach Turnieju wzięło udział już ponad 1 300 000 dzieci. Wśród nich m.in. bohater najdroższego transferu w historii polskiej piłki, Arkadiusz Milik oraz Piotr Zieliński i Paulina Dudek, czyli odpowiednio rozgrywający reprezentacji Polski i złota medalistka Mistrzostwa Europy do lat 17. Rozpoczynająca się edycja największego Turnieju dla dzieci w Europie po raz kolejny rozegrana zostanie aż w trzech kategoriach wiekowych U-8, U-10, U-12. Warto podkreślić, że już prawie 40 proc. uczestników Turnieju stanowią dziewczynki. Mistrzowie Polski do lat 10 i 12 czyli zwycięzcy finału ogólnopolskiego, których poznamy 2 maja 2017 r. na murawie Stadionu PGE Narodowego, w nagrodę obejrzą na żywo wyjątkowy mecz piłkarski. Zapisy do Turnieju potrwają tylko do 30 września.

– Moi drodzy. Trwają zapisy do XVII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, który odbędzie się w roku szkolnym 2016/2017. Nie traćcie czasu, przeżyjcie wspaniałą przygodę i zapiszcie się do naszych rozgrywek już dziś. „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największy w Europie turniej dla dzieci w wieku szkolnym. Jego celem jest zachęcanie chłopców i dziewczynek do uprawiania sportu, wyłanianie piłkarskich talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń. Wielki Finał turnieju odbywa się na magicznym PGE Narodowym, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa Reprezentacja Polski. Spotkanie z drużyną narodową i kibicowanie jej na stadionie to główna nagroda dla uczestników rozgrywek. Dokładną instrukcję zgłaszania drużyn do XVII edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” znajdziecie na stronach laczynaspilka.pl oraz zpodworkanastadion.pl. Życzę wam wspaniałej zabawy, wielkich sportowych emocji, a na najlepszych czekam na PGE Narodowym. Do zobaczenia! – mówi Zbigniew Boniek, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Jak zgłosić drużynę

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” skierowany jest do drużyn ze szkół podstawowych, uczniowskich klubów sportowych, Akademii Młodych Orłów oraz innych amatorskich podmiotów np. stowarzyszeń i fundacji, które nie są zarejestrowane w systemie extranet PZPN. Zespoły zgłaszać mogą nauczyciele oraz trenerzy za pośrednictwem formularza dostępnego na oficjalnej stronie Turnieju: www.zpodworkanastadion.pl. Zapisy odbywają się w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 oraz 12. Potrwają one do 30 września. Za udział każdej drużyny w rozgrywkach opiekunowie otrzymają piłkarski upominek. Pierwsze mecze rozegrane zostaną już w październiku.

Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” jest szansą dla dzieci na zaprezentowanie swoich umiejętności i spełnienie piłkarskich marzeń, a dla najlepszych jak pokazują przykłady Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego może być nawet pierwszym krokiem w stronę prawdziwej kariery. Tymbark jest głównym sponsorem Turnieju i już od 10 lat staramy się zachęcać dzieci do gry w piłkę nożną. Mamy nadzieję, że dobry występ naszej Reprezentacji na Euro we Francji podziałał na wyobraźnię dzieci lubiących piłkę nożną, i w tym roku jeszcze więcej chłopców i dziewczynek weźmie udział w tym największym nie tylko w Polsce, ale i Europie Turnieju powiedział Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu Maspex.

Mecze finałowe na Stadionie PGE Narodowy

Już po raz czwarty zwycięzców Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” poznamy na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Mecze finałowe XVII edycji rozegrane zostaną 2 maja 2017 r. bezpośrednio przed finałem Pucharu Polski. Dzięki udziałowi w Turnieju każde dziecko, które kocha piłkę nożną może dołączyć do elitarnego grona strzelców gola na Stadionie PGE Narodowy w którym są m.in. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Mesut Özil, czy Arkadiusz Milik. Finał rywalizacji o Puchar Tymbarku jest jedną z trzech dróg do zagrania na murawie największego polskiego stadionu, obok gry w Reprezentacji Polski oraz występu w finale Pucharu Polski.

– Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Na pewno będzie to świetna zabawa. Coraz więcej dzieci w nim uczestniczy, a poziom sportowy jest coraz wyższy. Finały turnieju są rozgrywane na stadionie PGE Narodowym z piędziesięciotysięczną publicznością, a to naprawdę fantastyczne uczucie. Życzę każdemu, by zagrał tam w Wielkim Finale. Uczestnicy turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” mogą dzięki temu iść naszą drogą (red. Reprezentantów Polski). Ja jestem tego najlepszym przykładem, bo też grałem w ich wieku w tym turnieju powiedział Arkadiusz Milik, napastnik reprezentacji polski i Ambasador Turnieju.

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach:

www.zpodworkanastadion.pl oraz www.pzpn.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
Ewa Szumowska – osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN:

Adres e-mail: ewa.szumowska@pzpn.pl, tel. 22 551 22 26, +48 501 770 043

Daniel Karaś – osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia firmy Tymbark:

Adres e-mail: d.karas@maspex.com, tel. 33 870 84 55, +48 502 195 114

Kontakt z mediami:

Paweł Drażba, PZPN, adres e-mail: pawel.drazba@pzpn.pl, tel. 22 551 22 23

Dorota Liszka, Tymbark, adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 870 82 04

Marek Buklarewicz, Arskom Group, adres e-mail: m.buklarewicz@arskomgroup.pl, tel. 730 928 600

 

Do góry