Starostwo Powiatowe

Świętokrzyskie: samorządy stawiają na turystykę rowerową

Bu­do­wa 190 km trasy ro­we­ro­wej prze­ci­na­ją­cej Świę­to­krzy­skie, do­fi­nan­so­wa­na z fun­du­szy UE dla Pol­ski Wschod­niej, in­spi­ru­je sa­mo­rzą­dy do bu­do­wy ko­lej­nych dłu­go­dy­stan­so­wych ście­żek. We­dług pro­gnoz może to przy­cią­gnąć setki ty­się­cy no­wych tu­ry­stów.

Samorządy stawiają na turystykę rowerowąSamorządy stawiają na turystykę rowerową Foto: Shutterstock

Sama pro­mo­cja li­czą­cej pra­wie 2 tys. km trasy ro­we­ro­wej, która do końca 2015 roku po­łą­czy pięć wschod­nich wo­je­wództw ma kosz­to­wać 25 mln zł. Cał­ko­wi­ty koszt przed­się­wzię­cia wy­nie­sie ok. 274 mln zł, z czego ponad 223 mln zł będą po­cho­dzi­ły z Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go "Roz­wój Pol­ski Wschod­niej" jesz­cze z po­przed­nie­go okre­su pro­gra­mo­wa­nia.

- Widać, że ten pro­jekt po­cią­ga za sobą ko­lej­ne plany in­we­sty­cyj­ne nie tylko w bazę noc­le­go­wą. Ko­lej­ne gminy chcą przy­łą­czyć się do trasy, bu­du­jąc wła­sne ścież­ki – po­wie­dział dy­rek­tor de­par­ta­men­tu od­po­wie­dzial­ne­go za pro­mo­cję i tu­ry­sty­kę w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim w Kiel­cach Jacek Ko­wal­czyk.

We­dług niego po­mysł bu­do­wy ścież­ki krzy­żu­ją­cej się z głów­ną trasą po­ja­wił się m.​in. w Nowej Słupi (po­wiat kie­lec­ki). - Jest pro­po­zy­cja na nową per­spek­ty­wę unij­ną, aby po­łą­czyć tą miej­sco­wość z Ra­ko­wem ścież­ką bie­gną­cą wzdłuż drogi wo­je­wódz­kiej - po­wie­dział.

Po­dob­ne po­my­sły po­ja­wia­ją się także w "uzdro­wi­sko­wym za­głę­biu". Cho­dzi o po­łą­cze­nie taką ścież­ką Buska Zdro­ju z Sol­cem Zdrój.

- Sa­mo­rzą­dow­cy za­czę­li my­śleć o tra­sach ro­we­ro­wych, jako wzmoc­nie­niu go­spo­dar­ki tu­ry­stycz­nej, wzbo­ga­ce­nia ofer­ty, szcze­gól­nie na ob­sza­rach nie­zur­ba­ni­zo­wa­nych, wiej­skich. Pa­trząc na to jak roz­wi­ja się w Pol­sce sprze­daż ro­we­rów, widać te szan­se – oce­nił Kow­la­czyk.

Plany na bu­do­wę "mię­dzy­wo­je­wódz­kiej" trasy dla ro­we­rzy­stów ma sta­ro­sta ka­zi­mier­ski Jan Nowak, który marzy o po­łą­cze­niu w ten spo­sób swo­je­go po­wia­tu z Ma­ło­pol­ską i Kra­ko­wem oraz świę­to­krzy­ski­mi mia­sta­mi Po­ni­dzia. W przy­szło­ści za­kła­da nawet, że trasa mo­gła­by się­gać Kielc i wspo­mnia­nej "ro­we­ro­wej au­to­stra­dy" Pol­ski Wschod­niej.

- Mamy trasę po daw­nej kolei wą­sko­to­ro­wej, która łą­czy­ła Koc­my­rzów (k. Kra­ko­wa – red) z Ka­zi­mie­rzą Wlk. i dalej do Wi­śli­cy i Piń­czo­wa (Świę­to­krzy­skie). Część sa­mo­rzą­dów prze­ję­ła już grun­ty od PKP. Ścież­ka mo­gła­by zo­stać po­pro­wa­dzo­na po daw­nym na­sy­pie ko­le­jo­wym – po­wie­dział Nowak.

Sta­ro­sta przy­znał, że w imie­niu 17 sa­mo­rzą­dów, które po­ro­zu­mia­ły się w tej spra­wie, ogło­si prze­targ na opra­co­wa­nie kon­cep­cji trasy. We­dług No­wa­ka pierw­szy etap Ka­zi­mie­rza Wiel­ka–Piń­czów mógł­by zo­stać ukoń­czo­ny już w 2016 roku.

Sta­ro­sta dodał, że plan mak­si­mum za­kła­da dal­szą roz­bu­do­wę trasy i po­pro­wa­dze­nie ścież­ki dalej na pół­noc - do Ję­drze­jo­wa i do Kielc. We­dług No­wa­ka takie po­łą­cze­nie sto­li­cy Świę­to­krzy­skie­go z Kra­ko­wem, we­dług wstęp­nych kal­ku­la­cji, kosz­to­wa­ło­by ok. 20 mln zł.

Pro­ble­mem dla sa­mo­rzą­dów mogą być jed­nak bar­dziej wy­ma­ga­ją­ce re­gu­ły udzie­la­nia do­ta­cji unij­nych w naj­bliż­szej per­spek­ty­wie. Obec­na pod ko­niec ty­go­dnia w Kiel­cach pod­czas Kon­wen­tu Mar­szał­ków Wo­je­wództw RP wi­ce­pre­mier, mi­ni­ster in­fra­struk­tu­ry i roz­wo­ju Elż­bie­ta Bień­kow­ska, mó­wi­ła sa­mo­rzą­dow­com, że wspar­cie unij­ne otrzy­ma­ją je­dy­nie te in­we­sty­cje, które re­al­nie będą mogły wpły­nąć na przed­się­bior­czość czy kon­ku­ren­cyj­ność re­gio­nów.

W Pol­sce nie bra­ku­je jed­nak tra­fio­nych in­we­sty­cji w in­fra­struk­tu­rę spor­to­wo-re­kre­acyj­ną. Jak po­wie­dzia­ła Bień­kow­ska "są przy­kła­dy, tych po­gar­dli­wie na­zy­wa­nych »aqu­apar­ków«, które zmie­ni­ły rze­czy­wi­stość w mia­stach (...). Do­brym przy­kła­dem ta­kiej in­we­sty­cji, która na­pę­dzi­ła rynek lo­kal­ny, jest Unie­jów (Łódz­kie-red)" – za­zna­czy­ła wi­ce­pre­mier.

Dla pro­jek­tów in­we­sty­cji w ścież­ki ro­we­ro­we klu­czo­we może oka­zać się to, jakim za­in­te­re­so­wa­niem wśród tu­ry­stów bę­dzie cie­szy­ła się przy­go­to­wy­wa­na trasa łą­czą­ca wschod­nie wo­je­wódz­twa.

Ocze­ki­wa­nia są am­bit­ne. Jak po­wie­dział Ko­wal­czyk we­dług sza­cun­ków stu­dium wy­ko­nal­no­ści, li­czą­ca pra­wie 2 tys. km trasa Pol­ski Wschod­niej przy­cią­gnie około 100 tys. tu­ry­stów za­trzy­mu­ją­cych się na dłu­żej niż jeden dzień. W przy­pad­ku osób wy­bie­ra­ją­cych się w jed­no­dnio­wą po­dróż, licz­ba ta może prze­kro­czyć nawet 300 tys. ro­we­rzy­stów. Dane te do­ty­czą ca­ło­ści pro­jek­tu, bez po­dzia­łu na wo­je­wódz­twa.

(JS)

Napisany w 24/11/2017, 07:01 przez admin2
kolejna-sesja-rady-powiatu-kazimierskiegoW środę 22 listopada, w budynku dawnej bursy odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Marek Augustyn. W...
Napisany w 12/10/2017, 07:33 przez admin2
nasi-na-festiwalu-paragedonW słoneczną sobotę 30 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach odbył się Festiwal Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych...
Napisany w 26/07/2017, 06:19 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-policji Święto Policji odbywa się 24 lipca i zostało ustanowiono w 1995 roku, po reformie Policji. Święto przypada w rocznicę powołania Policji Państwowej w...
Napisany w 20/07/2017, 07:37 przez admin2
podpisanie-umowy-na-projekt-i-budowe-obwodnicy  W środę, 19 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o wykonanie projektu i...
Napisany w 12/07/2017, 11:25 przez admin2
konie-z-szesciu-wojewodztw-w-opatowcuKonie z sześciu województw w Opatowcu   Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu rozpoczął się 8 lipca. Swoje wierzchowce w...
Napisany w 04/07/2017, 10:50 przez admin
sukces-druhow-z-droejowic-i-sonowic-oraz-pa-z-gabutowa Sukces druhów z Drożejowic i Słonowic oraz pań z Gabułtowa  W niedzielę, 2 lipca na stadionie Sparty odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo...
Napisany w 30/06/2017, 11:42 przez admin
zapraszamy-na-xviii-witokrzyski-modzieowy-championat-koni-maopolskich Zapraszamy na XVIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich  
Napisany w 30/06/2017, 11:37 przez admin
2017-06-30-11-37-45Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Moja firma mój sukces" W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. prowadzić będziemy nabór...
Napisany w 29/06/2017, 05:55 przez admin
2017-06-23-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakoczenie-roku-szkolnego-2016172017-06-23: LO w Kazimierzy Wielkiej - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 w Liceum...
Napisany w 27/06/2017, 11:41 przez admin
turnusy-i-terminy-szkolenia-w-ramach-suby-przygotowawczej-na-rok-2017Turnusy i terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej na rok 2017 Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2017r. realizowane...
Napisany w 26/06/2017, 12:28 przez admin
spotkanie-integracyjne-w-dps-w-bejscachSpotkanie integracyjne w DPS w Bejscach W dniu 21 czerwca 2017roku w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane...
Napisany w 21/06/2017, 12:37 przez admin2
2017-06-21-12-52-07Igrzyska odbyły się w niedzielę, 11 czerwca na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Głównym zadaniem igrzysk LZS jest popularyzacja...
Napisany w 20/06/2017, 10:02 przez admin2
uroczysto-nadania-imienia-majora-ludwika-zwolaskiegoUroczystość nadania imienia majora Ludwika Zwolańskiego Na kazimierskim rynku w niedzielę,18 czerwca odbyła się uroczystość nadania 2. kompanii...
Napisany w 12/06/2017, 06:12 przez admin2
800-lat-skalbmierza800 lat Skalbmierza W niedzielę 11 czerwca zakończyły się uroczystości związane z 800. rocznicą pierwszej wzmianki o Skalbmierzu oraz 675-lecia praw...
Napisany w 09/06/2017, 08:41 przez admin2
xi-powiatowe-zawody-pywackie-z-okazji-dnia-dzieckaJuż po raz jedenasty świętowaliśmy Dzień Dziecka na kazimierskim basenie. Frekwencja dopisała. Udział wzięło prawie 100 uczniów począwszy od klasy „0”...
Napisany w 09/06/2017, 08:15 przez admin2
rozmawiali-o-bezpieczestwie-w-powiecie-kazimierskimRozmawiali o bezpieczeństwie w powiecie kazimierskim.  O bezpieczeństwie na terenie powiatu kazimierskiego, o wypadkach i przestępstwach, rozmawiano w...
Napisany w 05/06/2017, 00:00 przez admin
o-g-o-s-z-e-n-i-e-starosty-kazimierskiego O G Ł O S Z E N I E STAROSTY KAZIMIERSKIEGO Na podstawie §10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów...
Napisany w 08/05/2017, 12:25 przez admin2
2017-05-08-12-27-20Jubileusz z ... samochodem w OSP Gabułtów W niedzielę, 7 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Gabułtowie świętowała swe 70-lecie. Splendoru uroczystości...
Czy pracownicy są uprzejmi
Czy godziny pracy są właściwe
Czy w Starostwie czeka się w kolejkach
Czy pracownicy posiadają wiedzę fachową
Czy strona internetowa zawiera przydatne informacje
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline