Starostwo Powiatowe

Świętokrzyskie: samorządy stawiają na turystykę rowerową

Bu­do­wa 190 km trasy ro­we­ro­wej prze­ci­na­ją­cej Świę­to­krzy­skie, do­fi­nan­so­wa­na z fun­du­szy UE dla Pol­ski Wschod­niej, in­spi­ru­je sa­mo­rzą­dy do bu­do­wy ko­lej­nych dłu­go­dy­stan­so­wych ście­żek. We­dług pro­gnoz może to przy­cią­gnąć setki ty­się­cy no­wych tu­ry­stów.

Samorządy stawiają na turystykę rowerowąSamorządy stawiają na turystykę rowerową Foto: Shutterstock

Sama pro­mo­cja li­czą­cej pra­wie 2 tys. km trasy ro­we­ro­wej, która do końca 2015 roku po­łą­czy pięć wschod­nich wo­je­wództw ma kosz­to­wać 25 mln zł. Cał­ko­wi­ty koszt przed­się­wzię­cia wy­nie­sie ok. 274 mln zł, z czego ponad 223 mln zł będą po­cho­dzi­ły z Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go "Roz­wój Pol­ski Wschod­niej" jesz­cze z po­przed­nie­go okre­su pro­gra­mo­wa­nia.

- Widać, że ten pro­jekt po­cią­ga za sobą ko­lej­ne plany in­we­sty­cyj­ne nie tylko w bazę noc­le­go­wą. Ko­lej­ne gminy chcą przy­łą­czyć się do trasy, bu­du­jąc wła­sne ścież­ki – po­wie­dział dy­rek­tor de­par­ta­men­tu od­po­wie­dzial­ne­go za pro­mo­cję i tu­ry­sty­kę w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim w Kiel­cach Jacek Ko­wal­czyk.

We­dług niego po­mysł bu­do­wy ścież­ki krzy­żu­ją­cej się z głów­ną trasą po­ja­wił się m.​in. w Nowej Słupi (po­wiat kie­lec­ki). - Jest pro­po­zy­cja na nową per­spek­ty­wę unij­ną, aby po­łą­czyć tą miej­sco­wość z Ra­ko­wem ścież­ką bie­gną­cą wzdłuż drogi wo­je­wódz­kiej - po­wie­dział.

Po­dob­ne po­my­sły po­ja­wia­ją się także w "uzdro­wi­sko­wym za­głę­biu". Cho­dzi o po­łą­cze­nie taką ścież­ką Buska Zdro­ju z Sol­cem Zdrój.

- Sa­mo­rzą­dow­cy za­czę­li my­śleć o tra­sach ro­we­ro­wych, jako wzmoc­nie­niu go­spo­dar­ki tu­ry­stycz­nej, wzbo­ga­ce­nia ofer­ty, szcze­gól­nie na ob­sza­rach nie­zur­ba­ni­zo­wa­nych, wiej­skich. Pa­trząc na to jak roz­wi­ja się w Pol­sce sprze­daż ro­we­rów, widać te szan­se – oce­nił Kow­la­czyk.

Plany na bu­do­wę "mię­dzy­wo­je­wódz­kiej" trasy dla ro­we­rzy­stów ma sta­ro­sta ka­zi­mier­ski Jan Nowak, który marzy o po­łą­cze­niu w ten spo­sób swo­je­go po­wia­tu z Ma­ło­pol­ską i Kra­ko­wem oraz świę­to­krzy­ski­mi mia­sta­mi Po­ni­dzia. W przy­szło­ści za­kła­da nawet, że trasa mo­gła­by się­gać Kielc i wspo­mnia­nej "ro­we­ro­wej au­to­stra­dy" Pol­ski Wschod­niej.

- Mamy trasę po daw­nej kolei wą­sko­to­ro­wej, która łą­czy­ła Koc­my­rzów (k. Kra­ko­wa – red) z Ka­zi­mie­rzą Wlk. i dalej do Wi­śli­cy i Piń­czo­wa (Świę­to­krzy­skie). Część sa­mo­rzą­dów prze­ję­ła już grun­ty od PKP. Ścież­ka mo­gła­by zo­stać po­pro­wa­dzo­na po daw­nym na­sy­pie ko­le­jo­wym – po­wie­dział Nowak.

Sta­ro­sta przy­znał, że w imie­niu 17 sa­mo­rzą­dów, które po­ro­zu­mia­ły się w tej spra­wie, ogło­si prze­targ na opra­co­wa­nie kon­cep­cji trasy. We­dług No­wa­ka pierw­szy etap Ka­zi­mie­rza Wiel­ka–Piń­czów mógł­by zo­stać ukoń­czo­ny już w 2016 roku.

Sta­ro­sta dodał, że plan mak­si­mum za­kła­da dal­szą roz­bu­do­wę trasy i po­pro­wa­dze­nie ścież­ki dalej na pół­noc - do Ję­drze­jo­wa i do Kielc. We­dług No­wa­ka takie po­łą­cze­nie sto­li­cy Świę­to­krzy­skie­go z Kra­ko­wem, we­dług wstęp­nych kal­ku­la­cji, kosz­to­wa­ło­by ok. 20 mln zł.

Pro­ble­mem dla sa­mo­rzą­dów mogą być jed­nak bar­dziej wy­ma­ga­ją­ce re­gu­ły udzie­la­nia do­ta­cji unij­nych w naj­bliż­szej per­spek­ty­wie. Obec­na pod ko­niec ty­go­dnia w Kiel­cach pod­czas Kon­wen­tu Mar­szał­ków Wo­je­wództw RP wi­ce­pre­mier, mi­ni­ster in­fra­struk­tu­ry i roz­wo­ju Elż­bie­ta Bień­kow­ska, mó­wi­ła sa­mo­rzą­dow­com, że wspar­cie unij­ne otrzy­ma­ją je­dy­nie te in­we­sty­cje, które re­al­nie będą mogły wpły­nąć na przed­się­bior­czość czy kon­ku­ren­cyj­ność re­gio­nów.

W Pol­sce nie bra­ku­je jed­nak tra­fio­nych in­we­sty­cji w in­fra­struk­tu­rę spor­to­wo-re­kre­acyj­ną. Jak po­wie­dzia­ła Bień­kow­ska "są przy­kła­dy, tych po­gar­dli­wie na­zy­wa­nych »aqu­apar­ków«, które zmie­ni­ły rze­czy­wi­stość w mia­stach (...). Do­brym przy­kła­dem ta­kiej in­we­sty­cji, która na­pę­dzi­ła rynek lo­kal­ny, jest Unie­jów (Łódz­kie-red)" – za­zna­czy­ła wi­ce­pre­mier.

Dla pro­jek­tów in­we­sty­cji w ścież­ki ro­we­ro­we klu­czo­we może oka­zać się to, jakim za­in­te­re­so­wa­niem wśród tu­ry­stów bę­dzie cie­szy­ła się przy­go­to­wy­wa­na trasa łą­czą­ca wschod­nie wo­je­wódz­twa.

Ocze­ki­wa­nia są am­bit­ne. Jak po­wie­dział Ko­wal­czyk we­dług sza­cun­ków stu­dium wy­ko­nal­no­ści, li­czą­ca pra­wie 2 tys. km trasa Pol­ski Wschod­niej przy­cią­gnie około 100 tys. tu­ry­stów za­trzy­mu­ją­cych się na dłu­żej niż jeden dzień. W przy­pad­ku osób wy­bie­ra­ją­cych się w jed­no­dnio­wą po­dróż, licz­ba ta może prze­kro­czyć nawet 300 tys. ro­we­rzy­stów. Dane te do­ty­czą ca­ło­ści pro­jek­tu, bez po­dzia­łu na wo­je­wódz­twa.

(JS)

Napisany w 24/11/2017, 07:01 przez admin2
kolejna-sesja-rady-powiatu-kazimierskiegoW środę 22 listopada, w budynku dawnej bursy odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Marek Augustyn. W...
Napisany w 12/10/2017, 07:33 przez admin2
nasi-na-festiwalu-paragedonW słoneczną sobotę 30 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach odbył się Festiwal Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych...
Napisany w 26/07/2017, 06:19 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-policji Święto Policji odbywa się 24 lipca i zostało ustanowiono w 1995 roku, po reformie Policji. Święto przypada w rocznicę powołania Policji Państwowej w...
Napisany w 20/07/2017, 07:37 przez admin2
podpisanie-umowy-na-projekt-i-budowe-obwodnicy  W środę, 19 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o wykonanie projektu i...
Napisany w 12/07/2017, 11:25 przez admin2
konie-z-szesciu-wojewodztw-w-opatowcuKonie z sześciu województw w Opatowcu   Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu rozpoczął się 8 lipca. Swoje wierzchowce w...
Napisany w 04/07/2017, 10:50 przez admin
sukces-druhow-z-droejowic-i-sonowic-oraz-pa-z-gabutowa Sukces druhów z Drożejowic i Słonowic oraz pań z Gabułtowa  W niedzielę, 2 lipca na stadionie Sparty odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo...
Napisany w 30/06/2017, 11:42 przez admin
zapraszamy-na-xviii-witokrzyski-modzieowy-championat-koni-maopolskich Zapraszamy na XVIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich  
Napisany w 30/06/2017, 11:37 przez admin
2017-06-30-11-37-45Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Moja firma mój sukces" W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. prowadzić będziemy nabór...
Napisany w 29/06/2017, 05:55 przez admin
2017-06-23-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakoczenie-roku-szkolnego-2016172017-06-23: LO w Kazimierzy Wielkiej - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 w Liceum...
Napisany w 27/06/2017, 11:41 przez admin
turnusy-i-terminy-szkolenia-w-ramach-suby-przygotowawczej-na-rok-2017Turnusy i terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej na rok 2017 Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2017r. realizowane...
Napisany w 26/06/2017, 12:28 przez admin
spotkanie-integracyjne-w-dps-w-bejscachSpotkanie integracyjne w DPS w Bejscach W dniu 21 czerwca 2017roku w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane...
Napisany w 21/06/2017, 12:37 przez admin2
2017-06-21-12-52-07Igrzyska odbyły się w niedzielę, 11 czerwca na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Głównym zadaniem igrzysk LZS jest popularyzacja...
Napisany w 20/06/2017, 10:02 przez admin2
uroczysto-nadania-imienia-majora-ludwika-zwolaskiegoUroczystość nadania imienia majora Ludwika Zwolańskiego Na kazimierskim rynku w niedzielę,18 czerwca odbyła się uroczystość nadania 2. kompanii...
Napisany w 12/06/2017, 06:12 przez admin2
800-lat-skalbmierza800 lat Skalbmierza W niedzielę 11 czerwca zakończyły się uroczystości związane z 800. rocznicą pierwszej wzmianki o Skalbmierzu oraz 675-lecia praw...
Napisany w 09/06/2017, 08:41 przez admin2
xi-powiatowe-zawody-pywackie-z-okazji-dnia-dzieckaJuż po raz jedenasty świętowaliśmy Dzień Dziecka na kazimierskim basenie. Frekwencja dopisała. Udział wzięło prawie 100 uczniów począwszy od klasy „0”...
Napisany w 09/06/2017, 08:15 przez admin2
rozmawiali-o-bezpieczestwie-w-powiecie-kazimierskimRozmawiali o bezpieczeństwie w powiecie kazimierskim.  O bezpieczeństwie na terenie powiatu kazimierskiego, o wypadkach i przestępstwach, rozmawiano w...
Napisany w 05/06/2017, 00:00 przez admin
o-g-o-s-z-e-n-i-e-starosty-kazimierskiego O G Ł O S Z E N I E STAROSTY KAZIMIERSKIEGO Na podstawie §10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów...
Napisany w 08/05/2017, 12:25 przez admin2
2017-05-08-12-27-20Jubileusz z ... samochodem w OSP Gabułtów W niedzielę, 7 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Gabułtowie świętowała swe 70-lecie. Splendoru uroczystości...
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline