Starostwo Powiatowe

   loga1

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”

finansowany ze środków PFRON

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI

PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ,, AKTYWNY SAMORZĄD” W 2015 ROKU.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

 

Wnioski należy składać do PCPR w następujących terminach:

Moduł I - od 2 marca do 30 sierpnia 2015 roku,

Moduł II- wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:

1. Dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2014/2015(I półrocze)

- od 2 do 30 marca 2015 r.,

2. Dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2015/2016(II półrocze)

- od 18 sierpnia do 30 września 2015 r.

Wnioski dostępne są:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej,

- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat.kazimierzaw.pl

Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udziela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej od poniedziałku do piątku,
w godz. od 7.30 do 15.30, bądź pod nr tel. 41 35 02 338.

Szczegółowe informacje o Programie:

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane zgodnie z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2015 roku:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

   Zadanie 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

    Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu

                       sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

    Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka

                       inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

    Zadanie 3- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne                           
                      rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

    Zadanie 4- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w

                       której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne(co najmniej na III
                       poziomie jakości).

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla

                    osoby zależnej.

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:

   Obszar A:

     Zadanie 2:

     - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

     - wiek aktywności zawodowej,

     - dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B:

   - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

   - wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

   - dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar C:

     Zadanie 2:

   - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

   Zadanie 3 i 4:

- stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku

   wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- aktywność zawodowa,

- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty

   poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w Programie :

1. W modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora

     programu,

2. W module II – przerwa w nauce.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Modułu I wynosi, w przypadku:

1) Obszaru A- w Zadaniu nr 2-2.100 zł., w tym:

   a) dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł.,

   b) pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy(zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd)- 600 zł.

2) Obszaru B- w Zadaniu nr 2:

     a) dla osoby głuchoniewidomej           – 4.000 zł.,

   b) dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł.,

     z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach,
     maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku
     wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

3) Obszaru C:

   a) w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł.

   b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

     - w zakresie ręki – 9.000 zł.,

     - przedramienia – 20.000 zł.,

     - ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym   – 26.000 zł.

     - na poziomie podudzia                                       – 14.000 zł.,

     - na wysokości uda(także przez staw kolanowy) – 20.000 zł.,

     - uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym        – 25.000 zł.,

       z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i    

       wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV(dla zdolności  

       do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

   c) w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,

   d) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z    

       ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem

       programu- zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

4) Obszaru D – 200 zł. miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł. w ciągu roku – tytułem kosztów  

 opieki nad każdą (jedną)osobą zależną.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Modułu II kosztów nauki, dotyczących każdego semestru/półrocza objętego dofinansowanie, wynosi w przypadku:

   1) opłaty za naukę(czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
       realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym(na jednym kierunku) - niezależnie od
       daty poniesienia kosztów,

       W przypadku, gdy wnioskodawca w Module II jednocześnie pobiera naukę w ramach  

       dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym(kierunków studiów/nauki), kwota  

       dofinansowania opłaty za naukę(czesne) może być zwiększona o równowartość połowy
       kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z uwzględnieniem udziału
       własnego wnioskodawcy.

   2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł.,

   3) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.000 zł.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

   1) 700 zł.- w innych przypadkach, które określi Realizator programu(przykładowo: gdy  
         wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu
         barier w komunikowaniu się- w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub
         asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),

   2) 500 zł.- w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza
       miejscem zamieszkania,

   3) 300 zł.- w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną(ważną) Kartę Dużej Rodziny.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

1) w Module I wynosi co najmniej:

  1. 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach: Obszaru C: Zadania: nr 3 i nr 4,                            
  1. 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach: Obszaru D

   c)  25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach: Obszaru A: Zadanie nr 2.

2) w Module II- w zakresie kosztów czesnego:

   a) 15% wartości czesnego- w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy
         korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym(na jednym
         kierunku),

   b) 65% wartości czesnego- w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy
       jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na
       poziomie wyższym(więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form
       kształcenia na poziomie wyższym(drugiego i kolejnych kierunków).

Tryb postępowania

Dofinansowanie następuje na wniosek, zainteresowanego wnioskodawcy, spełniającego łącznie warunki uczestnictwa w programie, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Wnioski i załączniki do pobrania w zakładce  - Dokumenty i wnioski do pobrania

http://kazimierzaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=162

Napisany w 24/11/2017, 07:01 przez admin2
kolejna-sesja-rady-powiatu-kazimierskiegoW środę 22 listopada, w budynku dawnej bursy odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Marek Augustyn. W...
Napisany w 12/10/2017, 07:33 przez admin2
nasi-na-festiwalu-paragedonW słoneczną sobotę 30 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach odbył się Festiwal Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych...
Napisany w 26/07/2017, 06:19 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-policji Święto Policji odbywa się 24 lipca i zostało ustanowiono w 1995 roku, po reformie Policji. Święto przypada w rocznicę powołania Policji Państwowej w...
Napisany w 20/07/2017, 07:37 przez admin2
podpisanie-umowy-na-projekt-i-budowe-obwodnicy  W środę, 19 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o wykonanie projektu i...
Napisany w 12/07/2017, 11:25 przez admin2
konie-z-szesciu-wojewodztw-w-opatowcuKonie z sześciu województw w Opatowcu   Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu rozpoczął się 8 lipca. Swoje wierzchowce w...
Napisany w 04/07/2017, 10:50 przez admin
sukces-druhow-z-droejowic-i-sonowic-oraz-pa-z-gabutowa Sukces druhów z Drożejowic i Słonowic oraz pań z Gabułtowa  W niedzielę, 2 lipca na stadionie Sparty odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo...
Napisany w 30/06/2017, 11:42 przez admin
zapraszamy-na-xviii-witokrzyski-modzieowy-championat-koni-maopolskich Zapraszamy na XVIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich  
Napisany w 30/06/2017, 11:37 przez admin
2017-06-30-11-37-45Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Moja firma mój sukces" W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. prowadzić będziemy nabór...
Napisany w 29/06/2017, 05:55 przez admin
2017-06-23-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakoczenie-roku-szkolnego-2016172017-06-23: LO w Kazimierzy Wielkiej - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 w Liceum...
Napisany w 27/06/2017, 11:41 przez admin
turnusy-i-terminy-szkolenia-w-ramach-suby-przygotowawczej-na-rok-2017Turnusy i terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej na rok 2017 Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2017r. realizowane...
Napisany w 26/06/2017, 12:28 przez admin
spotkanie-integracyjne-w-dps-w-bejscachSpotkanie integracyjne w DPS w Bejscach W dniu 21 czerwca 2017roku w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane...
Napisany w 21/06/2017, 12:37 przez admin2
2017-06-21-12-52-07Igrzyska odbyły się w niedzielę, 11 czerwca na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Głównym zadaniem igrzysk LZS jest popularyzacja...
Napisany w 20/06/2017, 10:02 przez admin2
uroczysto-nadania-imienia-majora-ludwika-zwolaskiegoUroczystość nadania imienia majora Ludwika Zwolańskiego Na kazimierskim rynku w niedzielę,18 czerwca odbyła się uroczystość nadania 2. kompanii...
Napisany w 12/06/2017, 06:12 przez admin2
800-lat-skalbmierza800 lat Skalbmierza W niedzielę 11 czerwca zakończyły się uroczystości związane z 800. rocznicą pierwszej wzmianki o Skalbmierzu oraz 675-lecia praw...
Napisany w 09/06/2017, 08:41 przez admin2
xi-powiatowe-zawody-pywackie-z-okazji-dnia-dzieckaJuż po raz jedenasty świętowaliśmy Dzień Dziecka na kazimierskim basenie. Frekwencja dopisała. Udział wzięło prawie 100 uczniów począwszy od klasy „0”...
Napisany w 09/06/2017, 08:15 przez admin2
rozmawiali-o-bezpieczestwie-w-powiecie-kazimierskimRozmawiali o bezpieczeństwie w powiecie kazimierskim.  O bezpieczeństwie na terenie powiatu kazimierskiego, o wypadkach i przestępstwach, rozmawiano w...
Napisany w 05/06/2017, 00:00 przez admin
o-g-o-s-z-e-n-i-e-starosty-kazimierskiego O G Ł O S Z E N I E STAROSTY KAZIMIERSKIEGO Na podstawie §10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów...
Napisany w 08/05/2017, 12:25 przez admin2
2017-05-08-12-27-20Jubileusz z ... samochodem w OSP Gabułtów W niedzielę, 7 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Gabułtowie świętowała swe 70-lecie. Splendoru uroczystości...
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline