Starostwo Powiatowe

   loga1

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”

finansowany ze środków PFRON

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI

PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ,, AKTYWNY SAMORZĄD” W 2015 ROKU.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

 

Wnioski należy składać do PCPR w następujących terminach:

Moduł I - od 2 marca do 30 sierpnia 2015 roku,

Moduł II- wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:

1. Dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2014/2015(I półrocze)

- od 2 do 30 marca 2015 r.,

2. Dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2015/2016(II półrocze)

- od 18 sierpnia do 30 września 2015 r.

Wnioski dostępne są:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej,

- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat.kazimierzaw.pl

Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udziela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej od poniedziałku do piątku,
w godz. od 7.30 do 15.30, bądź pod nr tel. 41 35 02 338.

Szczegółowe informacje o Programie:

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane zgodnie z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2015 roku:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

   Zadanie 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

    Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu

                       sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

    Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka

                       inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

    Zadanie 3- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne                           
                      rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

    Zadanie 4- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w

                       której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne(co najmniej na III
                       poziomie jakości).

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla

                    osoby zależnej.

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:

   Obszar A:

     Zadanie 2:

     - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

     - wiek aktywności zawodowej,

     - dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B:

   - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

   - wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

   - dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar C:

     Zadanie 2:

   - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

   Zadanie 3 i 4:

- stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku

   wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- aktywność zawodowa,

- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty

   poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w Programie :

1. W modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora

     programu,

2. W module II – przerwa w nauce.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Modułu I wynosi, w przypadku:

1) Obszaru A- w Zadaniu nr 2-2.100 zł., w tym:

   a) dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł.,

   b) pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy(zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd)- 600 zł.

2) Obszaru B- w Zadaniu nr 2:

     a) dla osoby głuchoniewidomej           – 4.000 zł.,

   b) dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł.,

     z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach,
     maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku
     wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

3) Obszaru C:

   a) w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł.

   b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

     - w zakresie ręki – 9.000 zł.,

     - przedramienia – 20.000 zł.,

     - ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym   – 26.000 zł.

     - na poziomie podudzia                                       – 14.000 zł.,

     - na wysokości uda(także przez staw kolanowy) – 20.000 zł.,

     - uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym        – 25.000 zł.,

       z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i    

       wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV(dla zdolności  

       do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

   c) w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,

   d) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z    

       ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem

       programu- zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

4) Obszaru D – 200 zł. miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł. w ciągu roku – tytułem kosztów  

 opieki nad każdą (jedną)osobą zależną.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Modułu II kosztów nauki, dotyczących każdego semestru/półrocza objętego dofinansowanie, wynosi w przypadku:

   1) opłaty za naukę(czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
       realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym(na jednym kierunku) - niezależnie od
       daty poniesienia kosztów,

       W przypadku, gdy wnioskodawca w Module II jednocześnie pobiera naukę w ramach  

       dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym(kierunków studiów/nauki), kwota  

       dofinansowania opłaty za naukę(czesne) może być zwiększona o równowartość połowy
       kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z uwzględnieniem udziału
       własnego wnioskodawcy.

   2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł.,

   3) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.000 zł.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

   1) 700 zł.- w innych przypadkach, które określi Realizator programu(przykładowo: gdy  
         wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu
         barier w komunikowaniu się- w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub
         asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),

   2) 500 zł.- w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza
       miejscem zamieszkania,

   3) 300 zł.- w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną(ważną) Kartę Dużej Rodziny.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

1) w Module I wynosi co najmniej:

  1. 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach: Obszaru C: Zadania: nr 3 i nr 4,                            
  1. 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach: Obszaru D

   c)  25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach: Obszaru A: Zadanie nr 2.

2) w Module II- w zakresie kosztów czesnego:

   a) 15% wartości czesnego- w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy
         korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym(na jednym
         kierunku),

   b) 65% wartości czesnego- w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy
       jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na
       poziomie wyższym(więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form
       kształcenia na poziomie wyższym(drugiego i kolejnych kierunków).

Tryb postępowania

Dofinansowanie następuje na wniosek, zainteresowanego wnioskodawcy, spełniającego łącznie warunki uczestnictwa w programie, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Wnioski i załączniki do pobrania w zakładce  - Dokumenty i wnioski do pobrania

http://kazimierzaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=162

Napisany w 24/11/2017, 07:01 przez admin2
kolejna-sesja-rady-powiatu-kazimierskiegoW środę 22 listopada, w budynku dawnej bursy odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Marek Augustyn. W...
Napisany w 12/10/2017, 07:33 przez admin2
nasi-na-festiwalu-paragedonW słoneczną sobotę 30 września na stadionie lekkoatletycznym w Kielcach odbył się Festiwal Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych...
Napisany w 26/07/2017, 06:19 przez admin2
powiatowe-obchody-swieta-policji Święto Policji odbywa się 24 lipca i zostało ustanowiono w 1995 roku, po reformie Policji. Święto przypada w rocznicę powołania Policji Państwowej w...
Napisany w 20/07/2017, 07:37 przez admin2
podpisanie-umowy-na-projekt-i-budowe-obwodnicy  W środę, 19 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o wykonanie projektu i...
Napisany w 12/07/2017, 11:25 przez admin2
konie-z-szesciu-wojewodztw-w-opatowcuKonie z sześciu województw w Opatowcu   Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu rozpoczął się 8 lipca. Swoje wierzchowce w...
Napisany w 04/07/2017, 10:50 przez admin
sukces-druhow-z-droejowic-i-sonowic-oraz-pa-z-gabutowa Sukces druhów z Drożejowic i Słonowic oraz pań z Gabułtowa  W niedzielę, 2 lipca na stadionie Sparty odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo...
Napisany w 30/06/2017, 11:42 przez admin
zapraszamy-na-xviii-witokrzyski-modzieowy-championat-koni-maopolskich Zapraszamy na XVIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich  
Napisany w 30/06/2017, 11:37 przez admin
2017-06-30-11-37-45Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Moja firma mój sukces" W dniach od 10 do 21 lipca 2017 r. prowadzić będziemy nabór...
Napisany w 29/06/2017, 05:55 przez admin
2017-06-23-lo-w-kazimierzy-wielkiej-uroczyste-zakoczenie-roku-szkolnego-2016172017-06-23: LO w Kazimierzy Wielkiej - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 w Liceum...
Napisany w 27/06/2017, 11:41 przez admin
turnusy-i-terminy-szkolenia-w-ramach-suby-przygotowawczej-na-rok-2017Turnusy i terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej na rok 2017 Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2017r. realizowane...
Napisany w 26/06/2017, 12:28 przez admin
spotkanie-integracyjne-w-dps-w-bejscachSpotkanie integracyjne w DPS w Bejscach W dniu 21 czerwca 2017roku w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane...
Napisany w 21/06/2017, 12:37 przez admin2
2017-06-21-12-52-07Igrzyska odbyły się w niedzielę, 11 czerwca na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Głównym zadaniem igrzysk LZS jest popularyzacja...
Napisany w 20/06/2017, 10:02 przez admin2
uroczysto-nadania-imienia-majora-ludwika-zwolaskiegoUroczystość nadania imienia majora Ludwika Zwolańskiego Na kazimierskim rynku w niedzielę,18 czerwca odbyła się uroczystość nadania 2. kompanii...
Napisany w 12/06/2017, 06:12 przez admin2
800-lat-skalbmierza800 lat Skalbmierza W niedzielę 11 czerwca zakończyły się uroczystości związane z 800. rocznicą pierwszej wzmianki o Skalbmierzu oraz 675-lecia praw...
Napisany w 09/06/2017, 08:41 przez admin2
xi-powiatowe-zawody-pywackie-z-okazji-dnia-dzieckaJuż po raz jedenasty świętowaliśmy Dzień Dziecka na kazimierskim basenie. Frekwencja dopisała. Udział wzięło prawie 100 uczniów począwszy od klasy „0”...
Napisany w 09/06/2017, 08:15 przez admin2
rozmawiali-o-bezpieczestwie-w-powiecie-kazimierskimRozmawiali o bezpieczeństwie w powiecie kazimierskim.  O bezpieczeństwie na terenie powiatu kazimierskiego, o wypadkach i przestępstwach, rozmawiano w...
Napisany w 05/06/2017, 00:00 przez admin
o-g-o-s-z-e-n-i-e-starosty-kazimierskiego O G Ł O S Z E N I E STAROSTY KAZIMIERSKIEGO Na podstawie §10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów...
Napisany w 08/05/2017, 12:25 przez admin2
2017-05-08-12-27-20Jubileusz z ... samochodem w OSP Gabułtów W niedzielę, 7 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Gabułtowie świętowała swe 70-lecie. Splendoru uroczystości...
Czy pracownicy są uprzejmi
Czy godziny pracy są właściwe
Czy w Starostwie czeka się w kolejkach
Czy pracownicy posiadają wiedzę fachową
Czy strona internetowa zawiera przydatne informacje
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline