Kazimierza Wielka 15.06.2011r.        

 

       Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 czerwca 2011 roku /poniedziałek/ o  godz. 10.00-tej w Sali Konferencyjnej

Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kazimierskiego za 2010 rok.
 6. Informacja o stanie zagrożenia przestępczością i jej zwalczaniu na terenie Powiatu Kazimierskiego  w 2010 roku.
 7. Informacja KPP o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Kazimierskiego w 2010 roku.
 8. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa Powiatu Kazimierskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2010 .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Cudzynowicach.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia zadań i wysokości Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizacje zadań dla Powiatu Kazimierskiego na rok 2011.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Skalbmierzu oraz nadania mu statutu.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kazimierskiego za rok 2010.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2011-2024.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na 2010 rok.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kazimierskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów w ramach Działania 6.1” Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 20.  Sprawy różne i wolne wnioski.
 21.  Zakończenie posiedzenia.

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w  posiedzeniu

Przewodnicząca Rady Powiatu

Krystyna Wicher                                                                                

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.