Starostwo Powiatowe

Kazimierza Wielka 13.06.2012r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 22 czerwca 2012 roku / piątek / o  godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2.   Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4.  Interpelacje radnych.
 5.  Sprawozdanie z rocznej działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Cudzynowicach za rok 2011.
 6.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2011 rok.
 7.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kazimierskiego w okresie od dnia
  01 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie założenia Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego
  w Cudzynowicach, utworzenia Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach oraz nadania im statutów.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”. Konkurs A1 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Tytuł projektu „Nowe perspektywy”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kazimierskiego za rok 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2012-2024.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na  2012 rok.

14. Sprawy różne i wolne wnioski.

15. Zakończenie posiedzenia.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w  posiedzeniu

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline