pcpr1           

Projekt systemowy „Lepsza przyszłość” sposobem na rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Dokładnie i wszechstronnie zdiagnozowane problemy społeczne występujące na terenie powiatu, zawarte w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, stały się zasadniczym powodem ubiegania się o środki unijne na realizację projektu systemowego „Lepsza przyszłość” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej.

Autorzy strategii (PCPR) uznali bowiem, że dominującymi problemami społecznymi, z którymi nie radzą sobie mieszkańcy powiatu są m.in.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Z danych ośrodków pomocy społecznej wynika, że w 2013 roku w powiecie świadczenia z pomocy społecznej, z różnych powodów, przyznano się 2200 rodzinom, w których zamieszkiwało 6176 osób. Przy czym 221 rodzinom przyznano świadczenie z powodu niepełnosprawności, 553 rodzinom z powodu bezrobocia, a 129 rodzinom z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, co stanowi odpowiednio 10%, 25% i 5,9% ogółu rodzin, którym przyznano wsparcie.

Według danych GUS wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej za 2012r. w powiecie wśród osób w wieku 15 lat wynosił 14,8%, zatem należy przyjąć, że liczba niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w wieku powyżej 15 lat wynosi 4547 osób, zaś liczba dorosłych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP(wg stanu na 31.12.2013r.) jako bezrobotni lub poszukujący pracy wynosi 61, co stanowi 1,3% ogólnej liczby osób niepełnosprawnych w powiecie oraz 2,7% ogólnej liczby osób bezrobotnych w powiecie(2292 osoby).

Z pomocy PCPR w 2013r. z różnych form wsparcia skorzystało ogółem 595 osób, w tym w ramach rehabilitacji społecznej 203 osoby niepełnosprawne.

Z analizy powyższych danych wynika, że na terenie powiatu jest znaczący odsetek osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo oraz osób/rodzin z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, należących do tzw. grupy szczególnego ryzyka, które zagrożone są wykluczeniem społecznym.

Odpowiedzią na przedstawione problemy społeczne jest kontynuowana od 2009r. realizacja projektu systemowego „Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która

w bieżącym roku przypada od 1 marca do 31 grudnia 2014r. Wartości całego projektu wynosi 342 894,97 zł., w tym udział własny powiatu 36 003,97 zł, zaś 306 891,00 zł. to środki pochodzące z EFS.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz integracji ze społeczeństwem u 31 klientów PCPR do końca 2014 roku.

Grupy docelowe, które zamierzamy objąć wsparciem, w ramach projektu, stanowią osoby niepełnosprawne o niskich i niewystarczających kwalifikacjach zawodowych, mające problemy z poruszaniem się po rynku pracy, a także w większości przypadków nieaktywne zawodowo i nieposiadające większego doświadczenia zawodowego, oraz osoby pełnoletnie opuszczające pieczę zastępczą nieaktywne zawodowo(uczące się) lub bezrobotne, korzystające systematycznie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Generalnie osoby te mają ogromne trudności w uzyskaniu zatrudnienia oraz z integracją ze społeczeństwem i tym samym są osobami potencjalnie zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wsparciem, w ramach projektu, objętych zostanie 31 osób(20K,11M), w tym 26 osób niepełnosprawnych będących klientami PCPR oraz wychowankami ZPSWR w Cudzynowicach i WTZ w Kazimierzy Wielkiej, a także 5 osób opuszczających pieczę zastępczą z terenu powiatu.

Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym systemem wsparcia w sferze edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej, z zastosowaniem trzech tzw. instrumentów aktywnej integracji (kursy zawodowe- kucharz małej gastronomii z elementami dietetyki, nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera, kosmetyczka z wizażem oraz stylizacją paznokci, szkolenia, praktyki, turnus rehabilitacyjny), co pozwoli im w przyszłości na wejście na otwarty rynek pracy i aktywizację zawodową oraz zaowocuje ich lepszym funkcjonowaniem w społeczeństwie i życiu rodzinnym, dzięki podniesieniu ich statusu materialnego i poczucia własnej wartości.

Realizacja zakładanych działań pozwoli osiągnąć cele szczegółowe projektu.

W wyniku podjętych działań wytworzona zostanie tzw. wartość dodana projektu, gdyż tworzymy projekt profilowany dla nieaktywnych zawodowo ON oraz osób opuszczających pieczę zastępczą, z działaniami ponadprogramowymi(dodatkowe zajęcia aktywizacyjne - kursy, szkolenia, praktyki, turnus) nie występującymi dotychczas w ofercie tych instytucji i PCPR.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków EFS oferowane UP wsparcie jest bezpłatne.

Uważamy, że aktywne uczestnictwo w projekcie naszych beneficjentów ostatecznych doprowadzi ich w przyszłości do życiowego usamodzielnienia i integracji ze społeczeństwem, bez konieczności korzystania z instytucjonalnych form wsparcia.

Projekt „Lepsza przyszłość” będzie więc przykładem na to, że pomoc społeczna może być instytucją wspomagającą, a nie uzależniającą.

O przebiegu realizacji zaplanowanych działań w projekcie będziemy informować na bieżąco.

Opracował: pracownik ds. promocji Małgorzata Konieczna-Cypryś.

pcpr2

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.