Starostwo Powiatowe

pcpr11 

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

 

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej z przyjemnością informuje, że Powiat Kazimierski w 2014r. przystąpił do III edycji pilotażowego programu
,,Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu. Natomiast jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W strukturę programu, podobnie jak w ubiegłym roku, został włączony dotychczasowy program ,,Student II” (kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych).

Obecnie osoby kontynuujące naukę na poziomie wyższym, mogą skorzystać z dofinansowania w ramach Modułu II programu (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) w zakresie opłat za naukę(czesne) oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” jest programem dla indywidualnych osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym, o ile osoba niepełnosprawna jest zatrudniona, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności(lub orzeczenia równoważne) oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne mogą stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności ubiegać się o dofinansowanie do zakupu lub montażu proponowanego w Programie sprzętu lub innych działań, które pozwolą im w utrzymaniu aktywności społeczno-zawodowej i w dostępie do edukacji.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w poszczególnych modułach, obszarach i zadaniach programu, jak np. adresaci programu, wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON, wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, o ile dotyczy, znajdują się na stronie internetowej Funduszu (www.pfron.org.pl) oraz Starostwa Powiatowego (www.powiat.kazimierzaw.pl).

Informacje dot. realizacji pilotażowego programu można także uzyskać w siedzibie Centrum Pomocy(budynek Starostwa) oraz pod nr telefonu: 41 3502338.

Nabór wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza zakończono w dniu 30.03.2014r., natomiast w miesiącu maju br. zakończono wypłatę dofinansowania w ramach modułu II pokrywanego z I transzy środków przekazanych na realizację programu.
Aktualnie Centrum Pomocy prowadzi nabór wniosków dot. Modułu I. Przyjmowanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym, jednak nie później niż do 30 sierpnia danego roku realizacji programu; natomiast dla modułu II nabór wniosków trwać będzie od dnia 18 sierpnia do 30 września br.

Druki wniosków są do pobrania w Centrum Pomocy oraz na stronie internetowej Starostwa.

Zachęcamy zainteresowane osoby niepełnosprawne, spełniające łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w poszczególnych modułach programu, do wzięcia w nim udziału.

 

                                      

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline