Szkolny Klub Przedsiębiorczości w Cudzynowicach,

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

i Młodzieżowy Punkt Pośrednictwa

Pracy zapraszają gimnazja powiatu kazimierskiego

do udziału

w Konkursie na Przedsiębiorcze Gimnazjum Powiatu Kazimierskiego.

           

Regulamin Konkursu

Na Przedsiębiorcze Gimnazjum Powiatu Kazimierskiego

organizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

 

ORGANIZATORZY

 

            Organizatorem Konkursu na Przedsiębiorcze Gimnazjum Powiatu jest Szkolny Klub Przedsiębiorczości działający w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Całokształtem prac związanych z przygotowaniem konkursu kierują opiekunowie SKP – Iwona Widłak i Beata Szmigiel.

Patronat nad konkursem objęli:

Starosta Powiatu Kazimierskiego – p. Jan Nowak

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych – p. Jacek Nowak

Kierownik Kazimierskiego Punktu Pośrednictwa Pracy – p. Renata Kania

 

CELE KONKURSU

 

            Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz zachęcenie do aktywności na rynku pracy.

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

            Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych terenu powiatu kazimierskiego.

            Uczniowie każdego gimnazjum mają swojego opiekuna, którym jest osoba czuwająca nad przygotowaniem uczestników do konkursu.

            W dniu 18 kwietnia 2011 roku o godzinie 9.00 opiekun przeprowadzi w siedzibie gimnazjum test, który został przesłany w załączeniu. Test mogą pisać wszyscy chętni uczniowie. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu w szkole zobowiązana jest do zapewnienia uczniom warunków samodzielnej pracy przez 45 minut.

            Na podstawie testu, opiekun wyłoni trzy osoby, które uzyskają z testu największą liczbę punktów. Będą one stanowiły trzyosobowy zespół reprezentujący szkołę w finale konkursu.

            Zadaniem tego zespołu jest przygotowanie plakatu na temat: „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu” (format i technika wykonania – dowolne). Plakat oraz zgłoszenie uczestnictwa w finale, opiekun prześle na adres ZSR w Cudzynowicach z dopiskiem konkurs SKP do dnia 30 kwietnia 2011 roku (decyduje data wpływu).

            Finał konkursu odbędzie się w dniu 20 maja 2011 roku o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

            W tym dniu, zgłoszone zespoły z każdego gimnazjum, spotkają się aby udzielić odpowiedzi na 5 wylosowanych przez siebie pytań, zdobywając po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź.

            Jury w tym dniu oceni również nadesłane wcześniej plakaty przyznając za każdy od 1 do 6 punktów.

            Zwycięży ta drużyna, która uzyska łącznie największą liczbę punktów, zdobywając w ten sposób tytuł „Przedsiębiorczego Gimnazjum Powiatu Kazimierskiego” na rok szkolny 2011/2012, dla swojej szkoły.

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

 

Swoją tematyką konkurs będzie obejmował wiedzę z zakresu dotyczącego:

Ø   Osobowości i potrzeb człowieka

Ø   Form organizacyjno – prawnych przedsiębiorstw

Ø   Otoczenia przedsiębiorstwa

Ø   Analizy SWOT

Ø   Usług bankowych

Ø   Pieniądza

Ø   Etyki w pracy i biznesie

Ø   Form zatrudnienia

 

JURY KONKURSU

 

            Punkty w ramach konkursu przyznaje jury w składzie:

- Starosta Powiatu Kazimierskiego – p. Jan Nowak – przewodniczący

- Dyrektor ZSR w Cudzynowicach – p. Jacek Nowak

- Kierownik Punktu Pośrednictwa Pracy w Kazimierzy Wielkiej – p. Renata Kania

- Opiekunowie SKP w ZSR – p. Beata Szmigiel i p. Iwona Widłak

Każdemu członkowi jury przysługuje jeden głos. Głosowanie może być poprzedzone dyskusją. W przypadku kwestii spornych decydujący głos ma przewodniczący.

 

NAGRODY

 

            Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród,  odbędzie się w dniu 23 maja 2011 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

            Nagrody ufundowane zostały przez patronów konkursu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

 

LITERATURA:

1.      Przedsiębiorczość bez tajemnic WSiP

2.      Czas na przedsiębiorczość PWN

3.      Podstawy przedsiębiorczości OPERON

 

 

 

 

Zgłoszenie udziału w konkursie na

PRZEDSIĘBIORCZE GIMNAZJUM POWIATU

 

 

 

Zgłaszam uczestników:

1.     …………………………………………..

2.     …………………………………………..

3.     …………………………………………..

 

przedstawicieli ………………………………………………………..................

……………………………………….………………………...

(nazwa i adres szkoły)

 

do udziału w konkursie na PRZEDSIĘBIORCZE GIMNAZJUM POWIATU KAZIMIERSKIEGO, organizowanym przez Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

 

 

 

Opiekun zespołu…………………………………………………………………………

(imię i nazwisko opiekuna uczniów)

nr telefonu opiekuna: …………………………….

 

 

 

 

………………………………                           …………………………  

 (podpis dyrektora szkoły)                                                                     (podpis opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie należy przesłać wraz z plakatem na adres: Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka z dopiskiem: konkurs SKP do dnia 30 kwietnia 2011 roku.Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.