Wydział Organizacyjny – „OR” - Referat ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Spraw Administracyjnych – „ ZK i SA”,
Wydział ds. Obsługi Rady, Zarządu i Kadr – „RZK”,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Wydział Finansowo – Budżetowy – „FN”,
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – „G”,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – „PODGiK”,
Wydział Komunikacji i Drogownictwa – „KM”,
Wydział Budownictwa i Infrastruktury Technicznej – „BI”,
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – „RL”,
Samodzielne stanowisko – Radca Prawny – „RP”.
Samodzielne stanowisko ds. Inwestycji, Zamówień publicznych oraz Kontroli Wewnętrznej

 

Pracownicy Wydziału Organizacyjnego:

Sekretarz mgr inż. Marek Krupa
41 35 02 326, pokój 116
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ilona Mzyk

41 35 02 312, pokój 106

Informatyk: mgr inż. Rafał Maciej Urbański
41 35 02 325, pokój 115
Informatyk: mgr inż. Andrzej Piotrowski
41 35 02 325, pokój 115
Referat ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Spraw Administracyjnych
Kierownik referatu: Barbara Zając

41 35 02 318, pokój 101
Podinspektor: Adam Dębowski

41 35 02 318, pokój 101

Wydział Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie starostwa, organizuje przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwia sprawy kadrowe i szkoleniowe pracowników, zapewnia obsługę materialno – techniczną starostwa, koordynuje działania podejmowane przez wydziały w zakresie promocji powiatu, załatwia sprawy dotyczące problematyki spraw obywatelskich, wojskowych, ochrony przed klęskami żywiołowymi, ochrony p. pożarowej i ochrony praw konsumenta oraz z zakresu promocji, ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej.

Samodzielne stanowisko ds. Inwestycji, Zamówień publicznych oraz Kontroli Wewnętrznej

Inspektor Cichy Sebastian

41 35 02 319, pokój 108
 

Wydział ds. Obsługi Rady, Zarządu i Kadr

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Rady, Zarządu i Kadr
mgr Małgorzata Konieczna – Cypryś
41 35 02 316, pokój 103
Inspektor inż. Aneta Zielińska
41 35 02 316, pokój 103
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
mgr Małgorzata Konieczna – Cypryś
Przyjmuje interesantów – mieszkańców Powiatu Kazimierskiego w pokoju 103 Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej.
Skargi konsumentów mogą być składane telefonicznie pod nr telefonu 41 35 02 316 , na piśmie lub osobiście.
Podczas wstępnej rozmowy konsument uzyskuje niezbędne informacje i wskazówki co możliwości załatwienia sprawy.
Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy;
1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędów Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgoda do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
________________________________________
Procedura Poradnictwa Konsumenckiego
Wniosek konsumenta PDF DOC

Pracownicy Wydziału Finansowo - Budżetowego:

Skarbnik: mgr inż. Zbigniew Cichoń
41 35 02 317, pokój 102
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Główny księgowy: mgr Elżbieta Wróbel – Kowalska
41 35 02 334, pokój 111
Podinspektor: mgr Izabela Sroka
41 35 02 320, pokój 109
Młodszy referent: mgr Ewelina Drabik
41 35 02 320, pokój 109
Podinspektor: Ilona Nizioł
41 35 02 320, pokój 109
Podinspektor: Grzegorz Nowak
41 35 02 321, pokój 110
Inspektor: mgr inż. Lucyna Gręda
41 35 02 321, pokój 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydział Finansowo – Budżetowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo – księgową starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.
W skład Wydziału Finansowo – Budżetowego wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rachunkowości, sprawozdawczości i realizacji budżetu,
2) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw kontroli finansowej,
3) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw płac, świadczeń z ubezpieczenia społecznego i rozliczeń podatkowych,
4) jednoosobowe stanowisko pracy do obsługi kasowej.

Pracownicy Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

Naczelnik: mgr inż. Mateusz Piotrowski
41 35 02 335,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik:
41 35 02 333,

Inspektor: mgr inż. Jadwiga Małaczek
Podinspektor mgr inż. Agnieszka Golowska
41 35 02 332,
Inspektor: mgr Magdalena Niedziela
41 35 02 347,
Podinspektor: mgr inż. Agnieszka Skalska
41 35 02 333,

Podinspektor: Sylwester Błażejewski
41 35 02 333,

Geodeta mgr inż. Anna Górecka - Drabik 
Geodeta: mgr inż. Mirosław Oleś
41 35 02 347,

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami załatwia sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami oraz geodezji, katastru i kartografii.
W skład Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą:
1) Referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2) Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
3) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw katastru, ewidencji gruntów i budynków,
4) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw gospodarki nieruchomościami

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Drogownictwa:

Naczelnik mgr Sebastian Wojas
41 35 02 340, pokój nr 2
Inspektor Stanisław Górak
41 35 02 323, pokój nr 16

41 35 02 323, pokój nr 16
Inspektor mgr inż. Artur Tytko
41 35 02 331, pokój nr 5
Inspektor mgr Łukasz Porębski
41 35 02 331, pokój nr 5

Inspektor mgr Monika Wójcik
41 35 02 330, pokój nr 4
Inspektor mgr Anna Tytko
41 35 02 330, pokój nr 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydział Komunikacji i Drogownictwa załatwia sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wydawaniem i cofaniem licencji w transporcie drogowym.
W skład Wydziału Komunikacji i Drogownictwa wchodzą :
1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw komunikacji,
2) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw drogownictwa.

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Infrastruktury Technicznej:

Naczelnik mgr inż. Tomasz Kania
41 35 02 342, pokój nr 203

Podinspektor inż. Łukasz Kot
41 35 02 341, pokój nr 204
Młodszy referent Anita Tytko
41 35 02 341, pokój nr 204
Wydział Budownictwa i Infrastruktury Technicznej załatwia sprawy wynikające z prawa budowlanego oraz zadania związane z utrzymaniem powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
W skład Wydziału Budownictwa i Infrastruktury Technicznej wchodzi:
1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw budownictwa i infrastruktury technicznej.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
Inspektor Jan Dębski
Inspektor Kazimierz Młodzik
Inspektor mgr Renata Wnęk
41 35 02 344, pok. 209

Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Inspektor mgr inż. Barbara Oziębło – Kwiecień
41 35 02 337, pokój 112
Podinspektor mgr Rafał Galbas

41 35 02 337, pokój 112
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
załatwia sprawy wynikające z następujących ustaw:
- o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- o lasach,
- o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
- prawa ochrony środowiska,
- prawa wodnego,
- o rybactwie śródlądowym,
- prawa geologicznego i górniczego,
- prawa łowieckiego,
- o odpadach,
- o ochronie przyrody,
- o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
- o społecznym ubezpieczeniu rolników.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
Dyrektor: mgr inż. Bożena Pytel
41 35 02 328, pok. 117
Stanowisko ds rehabilitacji społecznej

41 35 02 338, pok. 14
Stanowisko ds pomocy społecznej
Pracownik socjalny:

41 35 02 336, pok. 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lepsza przyszłość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Pracownicy Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół:
Dyrektor mgr Wojciech Kałat
41 35 02 343, pok. nr 201
Główna księgowa Małgorzata Chałuda
41 35 02 350, pok. 208
mgr Beata Kurandy - Szczygieł,
mgr Justyna Oracz
41 35 02 348, pok. 207
mgr Agnieszka Bartos
Anna Szmitke
mgr Dorota Zaprawa
41 35 02 345, pok. 20

Samodzielne stanowisko pracy – Radca Prawny zajmuje się obsługa prawna Starostwa, Rady, jej organów oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Samodzielne stanowisko ds. Inwestycji, Zamówień publicznych oraz Kontroli Wewnętrznej

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.