Starostwo Powiatowe

„Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”  –  sukcesem Uczniowskiego Klubu Sportowego  Odonów


Uczniowski Klub Sportowy Odonów w partnerstwie z Radą Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie realizuje projekt pt: „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS od 01.10.2011r do 31.05.2012r  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Projekt „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa” skierowany jest do 40 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie. 
Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności młodych mieszkańców wsi ukierunkowanej na rozwój edukacji poprzez zdobycie umiejętności zwiększających szanse na dalsze kształcenie i zatrudnienie w kierunkach mundurowych.
25 października 2011 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie zorganizowano spotkanie informacyjne z prelegentami mundurowych kierunków kształcenia, tj. przedstawicielem Policji, PSP, Wojska, dzięki którym 40 uczniów i ich rodziców pozyskało  wiedzę na temat zasad rekrutacji, perspektyw kariery zawodowej w służbach mundurowych.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie, ich rodzice oraz:
 •  Przedstawiciele władz Powiatu Kazimierskiego: Pan Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Pan Marek Krupa –Sekretarz Powiatu, Pan Wojciech Kałat – Dyrektor PZEAS w Kazimierzy Wielkiej
 •  Pan ppłk Jarosław Molisak – Komendant WKU w Busku Zdroju oraz Pan major Waldemar Sroka,
 •    zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierz y Wielkiej,
 •    Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej
 •  Zarząd UKS Odonów – Leszek Rubacha, Teresa Korfel, Grzegorz Śliwiński,
 •  Koordynator projektu – Ewa Konieczna
Spotkanie rozpoczęła dyrektor Jolanta Mizio nawiązując w swoim wystąpieniu do historii szkoły związanej z kształceniem obronnym, podkreśliła wieloletnie tradycje w organizowaniu przez szkołę zawodów o charakterze sportowym, obronnym, strzeleckim miedzy innymi rejonowe zawody „Sprawni jak żołnierze”.
Zaprezentowano dokonania związane z realizacją innowacj i pedagogicznej „służby mundurowe – edukacja dla bezpieczeństwa” podkreślając cenną i owocną  dla szkoły współpracę z:
 •  Wojskową Komendą Uzupełnień w Busku Zdroju,
 •  Komendą Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej,
 • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej   w  Kazimierzy Wielkiej,
 • Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 • Stowarzyszeniem Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat AK „Maria” Koło w Kazimierzy Wielkiej .
Zebrani z zainteresowaniem oglądali zdjęcia z zajęć klas mund urowych na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, jednostki wojskowej, z obserwacji pracy patrolu policji oraz  straży pożarnej.
Zarząd UKS Odonów szczycił się sukcesami w pozyskiwaniu funduszy z przeznaczeniem na organizację zawodów i zajęć dla młodzieży: w ramach „ŚWIĘTOKRZYSKIEJ AKADEMII SPORTU NA OBSZARACH WIEJSKICH” w 2010 r a także dofinansowaniem do projektu realizowanego ramach PO KL „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”.
Koordynator  przedstawiła  zadania jakie będą realizowane w ramach projektu:
W opinii uczniów i rodziców inicjatywa nauczycieli działających w UKS Odonów jest bardzo interesująca, zajęcia w ramach projektu pozwolą lepiej przygotować się do  rekrutacji  i sprostać wymaganiom stawianym przez szkoły kształcące mundurowych.
Prelekcje przedstawicieli służb mundurowych pozwoliły uczniom na zapoznanie się z wymaganiami stawianymi osobom ubiegającym się o przyjęcie do policji, wojska, straży pożarnej.
Większość uczniów podkreśla ciekawe perspektywy dalszej nauki z możliwością uzyskania wparcia finansowego – np. możliwość uzyskania   stypendium na uczelniach wojskowych do 2000 zł miesięcznie.  
Starosta Kazimierski podsumowując spotkanie wyraził uznanie dla nauczycieli i UKS Odonów, gratulował szkole sukcesów w realizacji ciekawej oferty dla młodzieży związanej z innowacją „służby mundurowe” oraz podkreślił wagę kształcenia u uczniów umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa   sobie i innym potrzebującym na wypadek zagrożeń życia i zdrowia, sytuacji kryzysowych.
Podczas indywidualnych rozmów po zakończeniu spotkania uczniowie mieli możliwość uzyskania   szczegółowych informacji  o perspektywach rozwoju, nauki i pracy w policji, wojsku, straży pożarnej.
Specyfika pracy w służbach mundurowych wymaga poświęcenia i pasji,  ale jak podkreślano w wypowiedziach prelegentów daje również satysfakcję i stabilizację finansową – gwarancję pracy i wynagrodzenia, możliwość rozwoju i awansu zawodowego.  

indywidualne rozmowy z przedstawicielami służb mudurowych ppłk Jarosław Molisak

Aktywni w Edukacji Odonow1

panel dyskusyjny z udziałem władz powiatowych i służb mundurowych

Aktywni w Edukacji Odonow2

prelekcja kom. Jacka Piwowarskiego -

zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej

Aktywni w Edukacji Odonow3

prelekcja majora Waldemara Sroki

Aktywni w Edukacji Odonow5

prelekcja ppłk Jarosława Molisaka - komendanta WKU w Busku Zdroju

Aktywni w Edukacji Odonow6

prezentacja założeń projektu - koordynator Ewa Konieczna

Aktywni w Edukacji Odonow7

przedstawiciele władz i służb mundurowych

Aktywni w Edukacji Odonow8

realizacja innowacji - wystąpienie Mariusza Stepnia

Aktywni w Edukacji Odonow9

uczniowie klas II LO i ich rodzice

Aktywni w Edukacji Odonow10

wystąpienie prezesa UKS Odonów Leszka Rubachy

Aktywni w Edukacji Odonow11

wystąpienie Starosty Kazimierskiego

Aktywni w Edukacji Odonow12

prelekcja komendanta PSP Pana Kazimierza Zabłotnego

Aktywni w Edukacji Odonow4

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline