Starostwo Powiatowe

„Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”  –  sukcesem Uczniowskiego Klubu Sportowego  Odonów


Uczniowski Klub Sportowy Odonów w partnerstwie z Radą Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie realizuje projekt pt: „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS od 01.10.2011r do 31.05.2012r  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Projekt „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa” skierowany jest do 40 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie. 
Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności młodych mieszkańców wsi ukierunkowanej na rozwój edukacji poprzez zdobycie umiejętności zwiększających szanse na dalsze kształcenie i zatrudnienie w kierunkach mundurowych.
25 października 2011 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie zorganizowano spotkanie informacyjne z prelegentami mundurowych kierunków kształcenia, tj. przedstawicielem Policji, PSP, Wojska, dzięki którym 40 uczniów i ich rodziców pozyskało  wiedzę na temat zasad rekrutacji, perspektyw kariery zawodowej w służbach mundurowych.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie, ich rodzice oraz:
 •  Przedstawiciele władz Powiatu Kazimierskiego: Pan Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Pan Marek Krupa –Sekretarz Powiatu, Pan Wojciech Kałat – Dyrektor PZEAS w Kazimierzy Wielkiej
 •  Pan ppłk Jarosław Molisak – Komendant WKU w Busku Zdroju oraz Pan major Waldemar Sroka,
 •    zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierz y Wielkiej,
 •    Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej
 •  Zarząd UKS Odonów – Leszek Rubacha, Teresa Korfel, Grzegorz Śliwiński,
 •  Koordynator projektu – Ewa Konieczna
Spotkanie rozpoczęła dyrektor Jolanta Mizio nawiązując w swoim wystąpieniu do historii szkoły związanej z kształceniem obronnym, podkreśliła wieloletnie tradycje w organizowaniu przez szkołę zawodów o charakterze sportowym, obronnym, strzeleckim miedzy innymi rejonowe zawody „Sprawni jak żołnierze”.
Zaprezentowano dokonania związane z realizacją innowacj i pedagogicznej „służby mundurowe – edukacja dla bezpieczeństwa” podkreślając cenną i owocną  dla szkoły współpracę z:
 •  Wojskową Komendą Uzupełnień w Busku Zdroju,
 •  Komendą Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej,
 • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej   w  Kazimierzy Wielkiej,
 • Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 • Stowarzyszeniem Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat AK „Maria” Koło w Kazimierzy Wielkiej .
Zebrani z zainteresowaniem oglądali zdjęcia z zajęć klas mund urowych na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, jednostki wojskowej, z obserwacji pracy patrolu policji oraz  straży pożarnej.
Zarząd UKS Odonów szczycił się sukcesami w pozyskiwaniu funduszy z przeznaczeniem na organizację zawodów i zajęć dla młodzieży: w ramach „ŚWIĘTOKRZYSKIEJ AKADEMII SPORTU NA OBSZARACH WIEJSKICH” w 2010 r a także dofinansowaniem do projektu realizowanego ramach PO KL „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”.
Koordynator  przedstawiła  zadania jakie będą realizowane w ramach projektu:
W opinii uczniów i rodziców inicjatywa nauczycieli działających w UKS Odonów jest bardzo interesująca, zajęcia w ramach projektu pozwolą lepiej przygotować się do  rekrutacji  i sprostać wymaganiom stawianym przez szkoły kształcące mundurowych.
Prelekcje przedstawicieli służb mundurowych pozwoliły uczniom na zapoznanie się z wymaganiami stawianymi osobom ubiegającym się o przyjęcie do policji, wojska, straży pożarnej.
Większość uczniów podkreśla ciekawe perspektywy dalszej nauki z możliwością uzyskania wparcia finansowego – np. możliwość uzyskania   stypendium na uczelniach wojskowych do 2000 zł miesięcznie.  
Starosta Kazimierski podsumowując spotkanie wyraził uznanie dla nauczycieli i UKS Odonów, gratulował szkole sukcesów w realizacji ciekawej oferty dla młodzieży związanej z innowacją „służby mundurowe” oraz podkreślił wagę kształcenia u uczniów umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa   sobie i innym potrzebującym na wypadek zagrożeń życia i zdrowia, sytuacji kryzysowych.
Podczas indywidualnych rozmów po zakończeniu spotkania uczniowie mieli możliwość uzyskania   szczegółowych informacji  o perspektywach rozwoju, nauki i pracy w policji, wojsku, straży pożarnej.
Specyfika pracy w służbach mundurowych wymaga poświęcenia i pasji,  ale jak podkreślano w wypowiedziach prelegentów daje również satysfakcję i stabilizację finansową – gwarancję pracy i wynagrodzenia, możliwość rozwoju i awansu zawodowego.  

indywidualne rozmowy z przedstawicielami służb mudurowych ppłk Jarosław Molisak

Aktywni w Edukacji Odonow1

panel dyskusyjny z udziałem władz powiatowych i służb mundurowych

Aktywni w Edukacji Odonow2

prelekcja kom. Jacka Piwowarskiego -

zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej

Aktywni w Edukacji Odonow3

prelekcja majora Waldemara Sroki

Aktywni w Edukacji Odonow5

prelekcja ppłk Jarosława Molisaka - komendanta WKU w Busku Zdroju

Aktywni w Edukacji Odonow6

prezentacja założeń projektu - koordynator Ewa Konieczna

Aktywni w Edukacji Odonow7

przedstawiciele władz i służb mundurowych

Aktywni w Edukacji Odonow8

realizacja innowacji - wystąpienie Mariusza Stepnia

Aktywni w Edukacji Odonow9

uczniowie klas II LO i ich rodzice

Aktywni w Edukacji Odonow10

wystąpienie prezesa UKS Odonów Leszka Rubachy

Aktywni w Edukacji Odonow11

wystąpienie Starosty Kazimierskiego

Aktywni w Edukacji Odonow12

prelekcja komendanta PSP Pana Kazimierza Zabłotnego

Aktywni w Edukacji Odonow4

Czy pracownicy są uprzejmi
Czy godziny pracy są właściwe
Czy w Starostwie czeka się w kolejkach
Czy pracownicy posiadają wiedzę fachową
Czy strona internetowa zawiera przydatne informacje
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline