Starostwo Powiatowe

Starosta Powiatu Kazimierskiego

mgr inż. Jan Nowak

 

 

alt

Starosta zapewnia w szczególności:

 1. w zakresie wykonywania zadań organu zarządzająco – wykonawczego rady:
  1. przygotowanie projektów uchwał kierowanych pod obrady rady,
  2. wykonywanie uchwał oraz postanowień rady,
  3. przygotowanie materiałów, analiz i sprawozdań dla potrzeb rady,
  4. terminowe i rzetelne udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania rady oraz wnioski komisji rady,
  5. tworzenie organizacyjnych i materialno – technicznych warunków dla działalności rady i jej organów oraz wykonywania mandatu radnego,
  6. pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
  7. pełnienie funkcji Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  8. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych.
 2. w zakresie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych:
  1. skuteczną politykę kadrową,
  2. efektywne programy działania,
  3. współdziałanie tych podmiotów w sytuacjach szczególnych,
  4. przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach kontroli tych jednostek.
 3. w zakresie wykonywania funkcji przewodniczącego zarządu:
  1. opracowywanie planów pracy zarządu,
  2. zwoływanie posiedzeń zarządu zgodnie z przyjętym planem,
  3. wykonywanie uchwał i postanowień zarządu,
  4. podejmowanie czynności należących do kompetencji zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki ( z wyjątkiem wydawania zarządzeń porządkowych).
 4. w zakresie organizacji pracy starostwa :
  1. określa pragmatyczne zasady i formy wykonywania zadań przez jednostki organizacyjne,
  2. sprawną organizację kontroli wewnętrznej,
  3. kompetentne i terminowe załatwianie spraw obywateli, w tym rozpatrywanie skarg     i wniosków,
  4. przedstawianie radzie kandydatów na sekretarza i skarbnika,
  5. zawieranie umów o pracę z pracownikami,
  6. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych,
  7. informowanie środków społecznego przekazu o działalności zarządu i wynikach jego pracy oraz zapewnienie dziennikarzom dostępu do informacji, którymi dysponuje starosta,
  8. przedstawianie stanowiska w mediach w ważnych sprawach należących do zakresu działania starostwa.

Starosta nadaje kierunek działaniom podejmowanym na rzecz promocji powiatu  i koordynuje prace wydziałów w tym zakresie.

Starosta dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy wicestarostę, sekretarza i skarbnika.

Wobec kierowników jednostek organizacyjnych powiatu starosta wykonuje czynności z zakresu prawa pracy jako służbowy przełożony.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline