Starostwo Powiatowe


o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kazimierskiego w 2018 roku.

Uchwała Nr62/180/2017 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 25 października w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej informuje, że od 30 października do 2 listopada 2016 r. (Dzień Wszystkich Świętych) w związku ze zwiększonym natężeniem ruchu w okolicach cmentarzy w miejscowości Kazimierza Wielka, Kazimierza Mała i Sokolina, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego.

W miejscowości Kazimierza Wielka jadąc od skrzyżowania ul. Sienkiewicza, ul. Krakowskiej i ul. Koszyckiej w kierunku miejscowości Odonów będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu. Osoby jadące od miejscowości Odonów w kierunku Kazimierzy Wielkiej kierowane będą przez ul. Jachimowskiego.

Ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał również na drodze prowadzącej do cmentarza w Kazimierzy Małej. Wjazd będzie możliwy tylko od strony kościoła. Jadący od strony miejscowości Gabułtów lub Zagórzyce będą zmuszeni jechać objazdem przez Jakuszowice.

Natomiast możliwość dojazdu do cmentarza w Sokolinie będzie tylko od strony skrzyżowania dróg prowadzących z miejscowości Krzczonów, Stropieszyn oraz Mikołajów.

Pamiętajmy, że w rejonie cmentarzy jest mała ilość miejsc postojowych. Apelujemy do wszystkich, którzy mogą w tym dniu zostawić samochód w domu, aby to zrobili i wybrali się na groby bliskich pieszo, co w dużym stopniu przyspieszy podróż osób z dalszych miejscowości oraz ułatwi ruch pozostałych pojazdów.

106 47272

106 47273

106 47274

źródło: kazimierzawielka.swietokrzyska.policja.gov.pl

pfron

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”   finansowany ze środków PFRON

Uwaga Studenci !

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON w dniu 18.10.2016r. wprowadził zmiany, w dokumencie p.n. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku, dotyczące Modułu II -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.
  Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
  1. do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
  2. do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
  3. do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
  4. do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
  5. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

 1. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
  1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 2. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;
 3. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
 4. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.  

Aktualny dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku umieszczony jest na stronie internetowej www.pfron.org oraz w linku   „Kierunki”.

W poniedziałek 24 października w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się Konferencja Gospodarcza poświęcona kierunkom rozwoju gospodarczego województwa świętokrzyskiego w świetle zmian następujących w kraju. Uczestnikami konferencji byli samorządowcy oraz pion biznesowo-gospodarczy, zaś organizatorami - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Echo Dnia, TVP3 Kielce, Radio Kielce oraz inne podmioty gospodarcze. Powiat Kazimierski reprezentował - a także był jednym z referentów w panelu dyskusyjnym dotyczącym turystyki prozdrowotnej - Starosta Kazimierski Jan Nowak. Obok Starosty referentami byli: Wojciech Legawiec - Prezes Zarządu Uzdrowiska Busko - Zdrój, Wojciech Kaleta - Prezes Malinowego Zdroju w Solcu - Zdroju oraz Grzegorz Gałuszka - Dyrektor buskiego Sanatorium Krystyna.

Wiodącym w zakresie turystyki prozdrowotnej w naszym województwie jest powiat buski, niemniej perspektywicznie dołączy do niego także powiat kazimierski. Starosta Jan Nowak przedstawił uczestnikom co zostało zrobione w ostatnich latach w tym zakresie. Mamy odwiert z wodami termalno-leczniczymi o dużej zawartości siarki, bardzo dużej wydajności i złoże jedno z większych nie tylko w Polsce. Nie stanowimy zagrożenia dla istniejących w powiecie buskim zdrojów ze względu na inną specjalizację. W chwili obecnej najważniejsze dla kazimierskiej perspektywy jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego oraz operat uzdrowiskowy. Dodatkowym atutem w rozwoju Kazimierzy są nowoczesne drogi łączące powiat m. in. z aglomeracją krakowską, a najprawdopodobniej w m-cu grudniu br. ogłoszony zostanie przetarg na obwodnicę Kazimierzy Wielkiej. Coraz bliższy jest też termin rozpoczęcia budowy ścieżki rowerowej.

Jak podkreślił dr Grzegorz Gałuszka, jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, co generuje określone potrzeby właśnie w zakresie lecznictwa sanatoryjnego i turystyki prozdrowotnej.

KGK 001

KGK 003

KGK 004

Zdzisław Pilarski

Zdjęcia Zdzisław Augustyn

W piątek, 21 października odbył się w Końskich kolejny Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego. Oprócz starostów wzięli w nim udział dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski i dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju UW Jacek Sułek. Powiat Kazimierski reprezentował Starosta Kazimierski Jan Nowak.

Na konwencie szeroko omawiano bieżące problemy powiatów wynikające z realizacji przez samorządy zadań rządowych, m. in. w zakresie budownictwa, komunikacji oraz budownictwa drogowego. Chodzi tu o rozliczenie funduszy klęskowych i tzw. schetynówek oraz o plany w tym zakresie na 2017 rok.

Temat aktywizacji zawodowej, szkolnictwa zawodowego oraz coraz bardziej odczuwalnego na rynku braku wykwalifikowanej kadry fachowców - ślusarzy, spawaczy czy elektryków omówił w swym wystąpieniu dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk.

Funkcjonowanie i finansowanie służby zdrowia w nowym systemie, który de facto jest powrotem do okresu przed NFZ, omówił dyrektor Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich. Przejście na ryczałtowy system rozliczeń spowoduje, że nie będzie tzw. nadwykonań, zaś każda jednostka w służbie zdrowia dysponowała będzie własnym budżetem.

KSK 001

KSK 002

KSK 003

KSK 004

KSK 005

Zdzisław Pilarski

Zdjęcia Zdzisław Augustyn

Kazimierza Wielka 2016 rev1.3 1

.W ramach przeglądu odbędą się dwa konkursy:

We wtorek, 6 grudnia br. o godz. 10.oo do konkursu recytatorskiego zapraszamy młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu kazimierskiego. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania dwóch utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego lub jeden jego autorstwa oraz drugi, tematycznie związany z okresem stanu wojennego w Polsce - dowolnego autora.

W sobotę, 10 grudnia br. do konkursu piosenki zapraszamy solistów, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne z czterech powiatów: kazimierskiego, buskiego, pińczowskiego oraz proszowickiego. Ze względów organizacyjnych liczba uczestników w konkursie piosenki jest ograniczona. O udziale w przesłuchaniach konkursowych, podczas których wykonawcy powinni zaprezentować po jednej piosence z repertuaru Jacka Kaczmarskiego lub jego autorstwa, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zwycięzcy obu kategorii wystąpią w sali widowiskowej KOK w sobotę, 10 grudnia br. na koncercie laureatów podczas kazimierskich obchodów 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Szczegółowe warunki udziału w przeglądzie zawarte są w regulaminach, które można pobrać wraz z kartą zgłoszenia w Kazimierskim Ośrodku Kultury lub ze strony internetowej www.kokkw.pl

Karty zgłoszeń prosimy nadsyłać do dnia 14 listopada 2016 roku na adres:

Kazimierski Ośrodek Kultury, ul. 1-go Maja 16, 28-500 Kazimierza Wielka

Współorganizatorem trzynastej edycji „Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego” jest NSZZ ”Solidarność” Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.

Patronat honorowy nad „XIII Przeglądem Twórczości Jacka Kaczmarskiego” objęli: Starosta Powiatu Kazimierskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski.

Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego

X. Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

edphl


Na wtorek, 18 października w sali konferencyjnej dawnej Bursy zwołana została z inicjatywy  Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek konferencja pod hasłem "Kazimierskie Przeciwko Handlowi Ludźmi". Gospodarzem spotkania był Starosta Kazimierski Jan Nowak, który powitał przybyłych gości.
Urząd Wojewódzki reprezentowali: doradca Wojewody Świętokrzyskiego Marcin Piętak oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Mariusz Pasek. Obecni byli wójtowie gmin Bejsce, Czarnocin i Opatowiec, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej i placówek opiekuńczo- wychowawczych z terenu powiatu, a także z-ca Komendanta Powiatowego Policji oraz społeczność lokalna. Kazimierskie Starostwo reprezentowali - obok Starosty Jana Nowaka - Sekretarz Powiatu Marek Krupa oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Pytel.
Celem konferencji było przekazanie wiedzy, która jest niezbędna do bezpiecznego planowania wyjazdu za granicę w celach zarobkowych, edukacyjnych i turystycznych.
    
Prelekcje i prezentacje przedstawione na konferencji:
1.Projekcja filmu „Dwie małe dziewczynki”
2. Współczesne zagrożenia związane z emigracją zarobkową: handel ludźmi. - czym jest handel ludźmi, metody werbowania, ochrona ofiar, ściganie sprawców handlu ludźmi – prelekcja przygotowana przez st. sierż. Monikę Cichy z KPP w Kazimierzy Wielkiej.
3. Bezpieczna praca- pewna płaca – wszystko co powinniśmy wiedzieć o Sieci Europejskich Ofert Pracy – prelekcja Jolanty Dąbrowskiej Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w Kazimierzy Wielkiej.
4. Agencja zatrudnienia – szansa czy zagrożenie? Sprawdzamy pośrednika i pracodawcę – prelegent Czesław Zender nadinspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.
5.Zanim przekroczysz granicę - film prewencyjny” Zobacz zanim wyjedziesz” . ABC planowania wyjazdu za granicę  - prelekcję przygotowała Anna Korcipa – przedstawiciel Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej przychylając się do Kampanii Wojewody Świętokrzyskiego „ Potrzebuję rodziców od zaraz”, która ma na celu zachęcić do rodzicielstwa zastępczego informuje, że w dniach 25 i 26 października 2016r.w godzinach od 10.00 do 13.00 pracownicy Centrum Pomocy będą udzielać szczegółowych informacji na temat możliwości utworzenia rodziny zastępczej.
Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 12 pokój nr 13/14 (budynek Starostwa Powiatowego) lub telefoniczny  41 3502 336.

pcpr

Dzień Edukacji Narodowej 2016 w Starostwie

den

W środę, 12 października w sali konferencyjnej Starostwa spotkali się nauczyciele i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, placówek szkolno-wychowawczych i opiekuńczych oraz szefowie związków zawodowych działających w oświacie: Halina Opilska - ZNP i Roman Litwiniuk - "NSZZ "Solidarność". Gospodarzem spotkania był Starosta Kazimierski Jan Nowak.

Spotkanie poprowadził Dyrektor PZEAS Wojciech Kałat, który powitał uczestników spotkania i przedstawił program spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Następnie głos zabrał Starosta Jan Nowak podkreślając, że spotkanie jest dobrą okazją dla pedagogów do refleksji nad tym co robimy i czy robimy to dobrze - zwłaszcza w tych trudnych czasach, kiedy permanentnie zmieniamy jest system oświaty. Powołanie nauczyciela jest pracą niewymierną. Polega na przygotowaniu młodego człowieka do życia, do funkcjonowania w różnych społecznościach i sytuacjach życiowych. Nie wystarczy tu mieć wiedzę, ale umieć ją przekazać młodemu pokoleniu w sposób przekonywujący. Przygotować młodzież w dobie informatycznej, by rozmawiali nie tylko z maszyną - komputerem, lecz przede wszystkim z drugim człowiekiem. Należy wychowywać młodzież w duchu patriotycznym we właściwym tego słowa znaczeniu - nie bacząc, że pojęcie patriotyzmu w ostatnim czasie bywa nieco przekształcone.

Dyrektor Wojciech Kałat życzył pedagogom wytrwałości i cierpliwości w przekazywaniu wiedzy podopiecznym, którzy niedługo mogą zostać naszymi następcami.

W dalszej części uroczystości Starosta Jan Nowak wręczył nominacje nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego: Jacek Sambór, Teresa Ochenduszka, Jowita Bratek, Magdalena Wykurz, Anna Grudzień i Daniel Czajka - wszyscy z ZPSWR w Cudzynowicach oraz Janina Głogowiecka z ZSZ w Odonowie.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie przez Starostę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom i dyrektorom podległych Powiatowi placówek. Otrzymali je:

ks. Michał Haśnik, Maria Kabat, Rafał Warchala, Urszula Domańska, Łukasz Gądzik, Elżbieta Kowalska i Waldemar Czajka - oraz dyrektorzy Beata Malinowska, Jolanta Mizio, Jolanta Trzepatowska, Waldemar Kletschka, Włodzimierz Kruszyński, Jacek Nowak i Wojciech Kałat.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

W ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej struktury drogowej na lata 2016 - 2019", 1 czerwca br. przystąpiono do prac związanych z przebudową dwóch odcinków dróg powiatowych: drogi nr 0530T z Kazimierzy Wielkiej do Odonowa od wylotu ulicy Jachimowskiego do skrzyżowania w Odonowie i dalej drogi nr 0531T Odonów - Łyczaków do wylotu drogi z Nowego Odonowa . Prace zakończone zostały zgodnie z harmonogramem w dniu 30 września.

Od wielu lat nawierzchnia jezdni i towarzysząca jej infrastruktura były w kiepskim stanie. Pozostałości zarośniętego i zapadniętego chodnika stwarzały poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych ponieważ stanowiły de facto pobocze dla ciężkich samochodów. W wielu miejscach brakowało zjazdów do posesji oraz zatok.

Zakres inwestycji obejmował:

- przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych na całym przedmiotowym odcinku drogi t.j. na długości 1 781 m.,

- częściowe poszerzenie jezdni,

- wykonanie poboczy utwardzonych,

- przebudowę nawierzchni na istniejących zatokach autobusowych oraz budowę nowych zatok autobusowych,

- budowę oraz przebudowę istniejących chodników,

- oczyszczenie wraz z odtworzeniem elementów odwodnienia (rowy, przepusty),

- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

- wykonanie i regulację wpustów ulicznych,

- przebudowę kanalizacji burzowej w Odonowie

- przesunięcie słupów oświetlenia ulicznego.

Obecnie jazda nową, poszerzoną i gładką jak stół dzięki modernizacji nawierzchnią, to prawdziwa przyjemność dla kierowców.
Z nowych chodników - obok mieszkańców Odonowa - najbardziej cieszą się uczniowie tamtejszego Zespołu Szkół Zawodowych. Jeszcze niedawno, bo
w czerwcu zmuszeni byli chodzić do szkoły po jezdni lub mocno zniszczonym poboczem i resztkami zapadniętego chodnika. Teraz maszerują bezpiecznie szerokim na 2,5 m trotuarem z kostki brukowej.

 Całkowita wartości zadania inwestycyjnego po jego realizacji to ok. 1 000 000 zł. 50 % tej kwoty stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, pozostałą kwotę wyasygnują kazimierskie samorządy - powiatowy 25 % i gminny - 25 %.

Wykonawcą generalnym inwestycji był kielecki oddział stołecznej firmy SKANSKA S. A., podwykonawcą - firma Usługi Remontowo-Budowlane Adam Tworek z Połańca.

1

2

3

4

 

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Zaproszeniena spotkanie dotyczące pozyskania

BEZZWROTNYCH DOTACJI NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!!

ORAZ BEZPŁATNY WARSZTAT dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji

„Nie taki biznes straszny jak się wydaje”

Czas na własny biznes warsztat 11 i 12. 10

Ćwiczenia Powiatowe Kazimierza' 2016

 cp psp

Pod kryptonimem ,,Kazimierza 2016 ", w czwartek 26 września przeprowadzone zostały Ćwiczenia Powiatowe dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych służb ratowniczych powiatu. Miejscem ćwiczeń były obiekty Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Pływalni "Wodny Raj" oraz akwen zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce.

Scenariusz ćwiczeń wyglądał następująco:

"W wyniku prowadzonych prac remontowych dochodzi do powstania pożaru poddasza budynku Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Pracownicy budynku na polecenie Dyrektora przeprowadzają ewakuację osób znajdujących się w obiekcie. Po otrzymaniu zgłoszenia przez SKKP
w Kazimierzy Wielkiej na miejsce zdarzenia zostają zadysponowane siły i środki z JRG Kazimierza Wielka oraz OSP Łękawa i OSP Skalbmierz. W trakcie trwającej ewakuacji Kierujący Działaniem Ratowniczym ( KDR) po przeprowadzeniu rozpoznania dowiaduje się od Dyrektora o jednym pracowniku firmy remontowej uwięzionym na poddaszu. Pojawia się konieczność ewakuacji tej osoby przy pomocy podnośnika SH-18. W trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych jeden z uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oddalił się z miejsca wyznaczonego za bezpieczne w nieznanym kierunku. W związku
z tym KDR wydał rozkaz przeszukania terenu parku oraz zbiornika retencyjnego. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dochodzi do awarii sieci hydrantowej. W związku z koniecznością ciągłego podawania wody do celów gaśniczych pożaru poddasza, KDR podejmuje decyzję o wykonaniu przepompowywania oraz dowożenia wody z pobliskiego zbiornika retencyjnego. Podczas rozładunku podchlorynu sodu na parkingu pływalni miejskiej dochodzi do uszkodzenia pojemnika i wycieku podchlorynu sodu. W budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy zostaje utworzony sztab akcji, punkt przyjęcia sił i środków zostaje zorganizowany na placu Komendy. Dodatkowo zadysponowane zostają jednostki Powiatowej Kompanii Odwodowej, siły i środki jednostki ratowniczo-gaśniczej wraz z łodzią. Zadysponowany zostaje również pluton nr 2 Kompanii Gaśniczej WOO ,,Południe’’ oraz samochód dowodzenia i łączności z Komendy Wojewódzkiej PSP Kielce. Zabezpieczenie operacyjne powiatu kazimierskiego na czas ćwiczeń powiatowych stanowiły dwa zastępy z OSP Sędziszowice oraz jeden zastęp z OSP Czyżowice".

Ćwiczenia obserwowali m. in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, Komendant Powiatowy PSP Kazimierz Zabłotny, z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji Jacek Piwowarski, Starosta Kazimierski Jan Nowak, Burmistrz MiG Adam Bodzioch, Kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kazimierskiego Barbara Zając , ks. kan. Janusz Mularz, Marian Stoczkiewicz
ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa oraz kierownicy podległych Powiatowi Kazimierskiemu jednostek objętych ćwiczeniami: Balbina Chećko , Zbigniew Zieleniewski i Robert Pleszyński wraz
z pracownikami.

Zdjęcia Zdzisław Pilarski

Tekst na podstawie materiałów KP PSP

Starostwo pamięta o Powstańcach Listopadowych 1830 – 1831 r. spoczywających na Kazimierskim cmentarzu

cmengal

Na cmentarzu parafialnym w Kazimierzy Wielkiej spoczywa kilka pokoleń tych, co walczyli o Polskę Niepodległą. Są wśród nich powstańcy listopadowi 1830 – 1831, styczniowi 1863 – 1864 oraz żołnierze obydwu wojen światowych, w tym także żołnierze narodowości węgierskiej z czasów I wojny światowej.
Najstarszy grobowiec żołnierski pochodzi z roku 1881. Spoczywają w nim dwaj oficerowie armii Królestwa Polskiego z 1831 roku – Józef Bog... (?) i nieznanego imienia oficer ...Górski wraz z żoną Józefą.
            Ten opuszczony grobowiec był mocno nadszarpnięty „zębem czasu”, dlatego Starosta Kazimierski Jan Nowak zdecydował o jego renowacji z funduszów Powiatu Kazimierskiego, co zostało wykonane w ubiegłym roku przed uroczystością Wszystkich Świętych.
Integralną częścią grobowca jest 130-letni, mocno uszkodzony żeliwny krzyż wraz
z tablicami, które wykonawca renowacji cokołu – firma Ryszarda Czajki z Królewic – naprawiła nieodpłatnie w ostatnich dniach października br. Wymagało to nie lada umiejętności i cierpliwości, bowiem krzyż oraz żeliwny cokół z tablicami był połamany na kilka części - jakby był przygotowany dla złomiarzy. Pan Czajka z dużą pieczołowitością zrekonstruował krzyż i tablice, dzięki czemu zabytkowy grobowiec wrócił niemalże do stanu pierwotnego i śmiało może być chlubą starego cmentarza.
            Przed tegorocznym Świętem Zmarłych delegacja Starostwa Powiatowego - Starosta Jan Nowak i jego zastępca Michał Bucki - złożyła na odnowionym grobowcu wiązankę biało-czerwonych kwiatów i zapaliła znicze w hołdzie bohaterom walk o niepodległość.

tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Konferencja w dawnej bursie p/t "Perspektywy rozwoju powiatu kazimierskiego na bazie wód termalnych i siarczkowych"

wodgal

W dniu 22 października o godz. 12.00.w budynku byłej Bursy przy ul. Partyzantów 29 odbyła się otwarta konferencja pt. Perspektywy rozwoju powiatu kazimierskiego na bazie wód termalnych i siarczkowych, zorganizowana przez Starostę Powiatu Kazimierskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Na konferencję przybyło ponad 200 osób, w tym znamienici goście - Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna, Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki, Poseł na Sejm Mirosław Pawlak, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka - Koruba, starostowie, burmistrzowie i wójtowie oraz zasłużeni samorządowcy z województwa świętokrzyskiego.

Uczestników konferencji i gości honorowych przywitał gospodarz - Starosta Kazimierski Jan Nowak. Następnie uczestnicy konferencji obejrzeli i wysłuchali prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Wicestarostę Michała Buckiego pt. "Perspektywy zagospodarowania wód". Zebrani mogli zapoznać się ze szczegółowymi wynikami badań laboratoryjnych wody, jej właściwości termicznych a także porównać "cudzynowiankę" z innymi wodami występującymi w Świętokrzyskiem i w Polsce. Wiele parametrów chemicznych i leczniczych, temperatura na wypływie, a przede wszystkim wydajność odwiertu stawia naszą wodę wysoko, nawet w skali europejskiej.

Na temat perspektyw Kazimierzy Wielkiej jako uzdrowiska wypowiedział się współgospodarz konferencji Burmistrz Adam Bodzioch. Także Marszałek Adam Jarubas w szerokim kontekście omówił wykorzystanie wód przez mieszkańców Polski a nawet Europy.
– O Kazimierzy będziemy mogli mówić Kazimierza 2.0 .Dostaliśmy od opatrzności dar w postaci siarki i to jest właśnie moment, kiedy powinniśmy wykorzystać ten potencjał - skonkludował Marszałek.

Gość honorowy - Minister Grzegorz Schetyna zwrócił uwagę na długofalowość procesu zagospodarowywania wód i tworzenia nowego uzdrowiska. Stwierdził, że wymaga to olbrzymich nakładów zarówno ze strony samorządów jak inwestorów zewnętrznych. - To bardzo ciekawy projekt, jest duża szansa na jego realizację. Gorąco będę go wspierał, ale musi być realizowany step by step - podkreślił. - To symbol wspólnego działania. Jeśli inwestować w taki projekt, to on musi być bezwzględnie supernowoczesny. Żeby można było rywalizować z uzdrowiskami ze Słowacji czy Austrii - musimy gnać do przodu.

Uczestnicy konferencji wysłuchali także wystąpienia Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierza Kotowskiego, który wskazał na konieczność efektywnej współpracy władz regionu kazimierskiego z samorządem województwa.

W drugiej części konferencji, której przewodniczyła Bożentyna Pałka - Koruba wziął także udział drugi z przedstawicieli rządu - Minister Andrzej Halicki. Ministrowie Schetyna i Halicki udekorowali ponad 20-tu zasłużonych samorządowców Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. - Dzisiejsza uroczystość jest doskonałą okazją do przypomnienia o sile sprawczej samorządów. Sukces władz samorządowych wynika bowiem ze współpracy z mieszkańcami i ze wspierania oddolnych inicjatyw społecznych. Tylko tak pojęta samorządność pozwala osiągać najwyższej jakości cele - mówił minister Halicki.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Porozumienie ws. Regionalnej Placówki Opiekuńczo -Terapeutycznej

Podpisanie porozumienia w Starostwiem 

W Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej podpisana została umowa o powierzeniu Powiatowi Kazimierskiemu realizacji zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. Porozumienie podpisali: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Starosta Kazimierski Jan Nowak, Wicestarosta Michał Bucki i Skarbnik Powiatu Zbigniew Cichoń. Obecny był przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego - Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek oraz Poseł Mirosław Pawlak.

Porozumienie podpisanem

Właśnie podpisaliśmy porozumienie, które reguluje zadania związane z uruchomieniem i prowadzeniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej – powiedział Starosta Jan Nowak. - Po stronie Powiatu Kazimierskiego pozostaje m.in. wyposażenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej i zapewnienie wykwalifikowanej obsługi.

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym w szczególności jako placówka: zapewniająca dziecku całodobową opiekę i wychowanie, dostęp do kształcenia, korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, kontakt z rodzicami. Zapewni możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę i otoczy je specjalistyczną opieką medyczną i rehabilitacją. Zdolna będzie przyjmować dzieci wymagające szczególnej opieki w liczbie nieprzekraczającej łącznie w jednym czasie 30 dzieci, a w przypadku zezwolenia wojewody – łącznie 45 dzieci. Może przyjmować dzieci z powiatu leżącego w granicach innego województwa w przypadku dysponowania wolnym miejscem oraz za zgodą Starosty Powiatu Kazimierskiego.

Konferencja prasowa w Kielcachm

            Dzień wcześniej w Kielcach odbyła się na ten temat konferencja prasowa, w której wzięli udział m. in.: Marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz Starosta Kazimierski Jan Nowak. Piotr Żołądek podkreślił, że na uruchomienie placówki samorząd otrzymał z budżetu państwa
2 mln zł. Samorząd powiatowy zapewnił wkład własny w wysokości 0,5 mln zł.

Zdzisław Pilarski

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu 16 listopada 2015r. ( poniedziałek ) na parkingu obok Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 4 odbędą się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 - 69 lat.

Bezpłatne badanie mammograficzne adresowane jest do kobiet z grupy wiekowej 50-69, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej NFZ. Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać badanie odpłatnie.

Bardzo proszę wszelkie instytucje, stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego, zakłady pracy, a także kościoły o wsparcie naszych działań poprzez rozpowszechnienie informacji o przeprowadzaniu akcji bezpłatnych badań profilaktycznych, aby jak najwięcej kobiet mogło z badań skorzystać.

W załączniku przesyłam plakat w formie elektronicznej - bardzo proszę, o ile to możliwe, o zamieszczenie go na Państwa stronie internetowej, ewentualnie również wydrukowanie i zawieszenie na tablicach informacyjnych. Plakaty drukowane wysłałam do Urzędu Miasta i Gminy w dniu 20.10.2015r.

Zapraszamy wszystkie chętne Panie.

Konieczna wcześniejsza rejestracja. Zapisy pod numerem:  42/254 64 10 lub 517 544 004

Do rejestracji telefonicznej proszę przygotować numer telefonu i PESEL.

Z poważaniem

Katarzyna Mrozowska
Mobilna mammografia

KOM. 500 060 509
E-MAIL Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kazimierza Wielka 11 2015m

 

K2015m

Pomoc na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 pomgal

W dniu 9 października 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Opatowie miało miejsce oficjalne wręczenie promes - środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pomoc otrzymało 10 powiatów i 28 gmin województwa świętokrzyskiego.Wręczenia promes w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opatowie dokonał Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna w obecności Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałki – Koruby, pełnomocnika d/s klęsk żywiołowych Leszka Papaja i gospodarza spotkania, wicestarosty opatowskiego Gustawa Saramańskiego.

Powiat Kazimierski reprezentował Starosta Jan Nowak, jednocześnie wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Powiat Kazimierski otrzymał z rąk ministra Schetyny promesę na kwotę 400.000 zł, która przeznaczona jest na odtworzenie drogi Czarnocin - Soboszów. Przetarg na wykonanie zadania został rozstrzygnięty 14 bm. Kwota przetargowa realizacji zadania wynosi 370.000 zł.

Wiceprzewodniczący Konwentu, Starosta Kazimierski Jan Nowak podziękował w imieniu samorządowców województwa świętokrzyskiego za rządową pomoc przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych w Świętokrzyskiem.

Zdzisław Pilarski

W dniu 12 października w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej z okazji przypadającego w dniu 14 października Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie władz Powiatu z przedstawicielami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski.

dengal

Ze strony organu prowadzącego wzięli w nim udział Starosta Powiatu Jan Nowak, Wicestarosta Michał Bucki, Urzędujący Członek Zarządu Zbigniew Jakubas, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Wojciech Kałat. Szkoły i placówki oświatowe reprezentowali kierujący nimi Dyrektorzy w osobach Jolanty Trzepatowskiej, Jolanty Mizio, Beaty Malinowskiej, Włodzimierza Kruszyńskiego i Waldemara Kletschki.

W spotkaniu tym wzięli również udział szefowie lokalnych struktur związkowych, Pani Halina Opilska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Pan Roman Litwiniuk reprezentujący związek „Solidarność”.

W trakcie spotkania Starosta Powiatu Jan Nowak nauczycielom, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył akty awansu zawodowego. Otrzymali je:

 • Pani Ilona Stańczak – ZPSWR w Cudzynowicach
 • Pani Agnieszka Czajka – ZPSWR w Cudzynowicach
 • Pani Izabela Zaręba – ZPSWR w Cudzynowicach
 • Pani Iwona Kacińska – ZPSWR w Cudzynowicach
 • Pani Paulina Kwiecień – ZSZ w Odonowie
 • Pan Rafał Kołton – ZSZ w Odonowie
 • Pan Jacek Adamusik – ZSR w Cudzynowicach

Nauczycielom, którzy otrzymali stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany Starosta złożył gratulacje i życzył dalszej owocnej pracy.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie Nagród Starosty. Ze szkół dla których Powiat Kazimierski jest organem prowadzącym nagrody te otrzymali następujący nauczyciele:

 • Pani Aleksandra Kwiecień – Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej
 • Pani Małgorzata Maturska – Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo –

&Rewalidacyjnych w Cudzynowicach 

 • Pani Anna Kozioł – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej
 • Pani Anna Adamczyk – Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
 • Pan Rafał Kołton – Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
 • Pan Stanisław Bielecki – Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

Nagrodami Starosty zostali także uhonorowani wszyscy Dyrektorzy jednostek oświatowych Powiatu.

Składając wszystkim awansowanym i nagrodzonym życzenia Starosta Jan Nowak zwrócił uwagę na rolę i rangę nauczycielskiego zawodu w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Podziękował za dotychczasową rzetelną pracę i życzył wytrwałości w dążeniu            do wyznaczonych celów, radości z osiągniętych sukcesów jak również życzliwości                         i zrozumienia tak uczniów jak i całego społeczeństwa. Podkreślił również fakt iż Powiat Kazimierski dokłada wszelkich starań by ochronić dotychczasowe miejsca pracy, co w okresie demograficznego niżu nabiera olbrzymiego znaczenia.

Dalszą część spotkania, już mniej oficjalną wypełniła żywa i spontaniczna dyskusja oczywiście, co w pełni zrozumiałe, na tematy oświatowe.

Spotkanie zakończył słodki poczęstunek.

Otwarcie nowego skrzydła
w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
w Cudzynowicach

DSC00200m DSC00299m
 PA093453m PA093470m

„Za troskę, życzliwość i poczucie odpowiedzialności za los naszych podopiecznych” – oficjalne otwarcie nowego skrzydła ZPSWR w Cudzynowicach.

            9 października 2015r. dyrektor Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnego Waldemar Kletschka oficjalnie podziękował za poprawę warunków kształcenia dzieci, otwierając nowe skrzydło w placówce i wyremontowane łazienki.

            Placówka dzięki przychylności i finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego
i Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach otrzymała ponad 400m² powierzchni, na których zaadaptowano 5 sal dydaktycznych, 3 sale przeznaczone do zajęć rewalidacyjnych, pracownię informatyczną, bibliotekę, archiwum oraz pomieszczenia gospodarcze. Koszt tej inwestycji wyniósł 50 tys. zł.

            Ponadto od nowego roku szkolnego wychowankowie mieszkający w internacie mieszczącym się przy ZPSWR korzystają z nowo wyremontowanych i dostosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienek. Możliwe to było dzięki dofinansowaniu
z Urzędu Marszałkowskiego pozyskanego w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach.

            Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wicestarosta Michał Bucki, Dyrektor PCPR-u Bożena Pytel, Wicedyrektor ZPSWR Katarzyna Zaręba.

            Dodatkowo to uroczyste wydarzenie uświetnione zostało magicznym przedstawieniem zatytułowanym „Jesienny pejzaż” przygotowanym przez wychowanków placówki, przenoszącym zarówno zebranych gości, uczniów jak i nauczycieli w wyjątkowy nastrój
i klimat. Tradycyjnie niezwykły program artystyczny i gra młodych aktorów zostały nagrodzone gromkimi brawami i słodkościami.

            Uroczyste otwarcie zostało zakończone bardzo smacznym poczęstunkiem.

            Dzięki kosztownemu, ale jakże potrzebnemu remontowi uczniowie i pracownicy ZPSWR mogą pracować w dogodnych spełniających normy europejskie warunkach.

KOMUNIKAT

 

            Zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2015 r. (BiZK.I.642.8.2015) Szef Obrony Cywilnej Powiatu – Starosta Kazimierski zawiadamia,        że w dniach 13-15 października 2015 r., zostanie na terenie Powiatu Kazimierskiego przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych w ramach ćwiczenia RENEGADE – SAREX 15/II, który jest organizowany przez Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych.

           07. 10. 2015 r.

Kierownik Referatu

ZKiSA

Jacek Sambór

akcja        

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej w ramach tegorocznej Akcji Wojewody Świętokrzyskiego Potrzebuję Rodziców od Zaraz” informuje, że w dniach 08,15,22 października 2015r., w godzinach od 10.00 do 13.00, pełni dyżur podczas, którego będą udzielane wyczerpujące informacje na temat możliwości utworzenia rodziny zastępczej.

         Zainteresowane osoby lub rodziny prosimy o zgłaszanie się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, pokój nr 14 parter / budynek Starostwa Powiatowego /. Tel. (41) 3502 336.

Geodeci z całej Polski walczyli przy stołach

geogal1

W sobotę i niedzielę 3/4 października br. w hali Kazimierskiego Ośrodka Sportowego odbyły się II Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Stołowym zorganizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich - Oddział Świętokrzyski w Kielcach, Koło Terenowe SGP w Kazimierzy Wielkiej oraz Kazimierski Ośrodek Sportowy.

Szczegółowe wyniki mistrzostw na stronie kazimierzakos.pl

Pełna fotorelacja z imprezy (ok. 150 zdjęć) na stronie pilarscy.eu

Samorządowcy ze świętokrzyskiego i małopolski spotkali się w Kocmyrzowie w sprawie ścieżek rowerowych

Kocmyrzów 1m

W strategicznych planach rozwoju Powiatu Kazimierskiego przyjętych do realizacji na lata 2014-2020, ważną inwestycją jest budowa szlaku, lub inaczej mówiąc ścieżki rowerowej, łączącej Kraków z Kielcami i włączenie tejże ścieżki w "magistralę rowerową" Polski Wschodniej przebiegającej od Przemyśla po Elbląg - łącznie blisko 2000 km. Główny szlak Euro-Velo nr 11 biegnie od Aten na południu Europy, po Skandynawię. Odcinek będący przedmiotem zainteresowania samorządów z Małopolski i Świętokrzyskiego projektowany jest z Krakowa przez Kocmyrzów, Proszowice, Kazimierzę Wielką do Wiślicy i ewentualnie dalej do Kielc, w zależności od zainteresowania pozostałych samorządów.

Kocmyrzów 2m Kocmyrzów 3m Kocmyrzów 4m

W poniedziałek 5 października br. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych Województw Małopolskiego i Świętokrzyskiego, którego celem było ostateczne wypracowanie treści porozumienia dotyczącego ustalenia zasad i kierunków współpracy między jego sygnatariuszami, w zakresie realizacji w latach 2015 – 2018 szlaków rowerowych w standardzie Euro – Velo11 biegnących przez terytoria uczestników porozumienia, tj: Województwo Małopolskie (reprezentowane na spotkaniu przez Członka Zarządu Pana Jacka Krupę), Województwo Świętokrzyskie (reprezentowane przez Członka Zarządu Pana Kazimierza Kotowskiego), Powiat Kazimierski (reprezentowany przez Starostę Powiatu Pana Jana Nowaka i Wicestarostę Michała Buckiego), Gminę Czarnocin (reprezentowaną przez Wójta Gminy Panią Marię Kasperek), Miasto i Gminę Kazimierza Wielka (reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pana Adama Bodziocha), Gminę Opatowiec (reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Sławomira Kowalczyka), Gminę Wiślica (reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Stanisława Krzaka), Gminę Kocmyrzów – Luborzyca (reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Marka Jamborskiego), Powiat Proszowicki (reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Jacka Tomasika), Miasto i Gminę Proszowice (reprezentowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Pana Grzegorza Cichego), Gminą Koniusza (reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Wiesława Rudka).

Wicemarszałkowie obu samorządów wojewódzkich przedstawili swe plany i stan zaawansowania prac w zakresie realizacji szlaku rowerowego. Zgodnie podkreślili, że turystyka rowerowa jest bardzo ważnym elementem rozwoju regionalnego. Szczególnie dużą wagę przywiązuje tu Województwo Małopolskie, które zadanie budowy szlaku rowerowego ma zapisane w priorytetach na lata 2014 - 2020. Operatorem budowy szlaku w Małopolsce jest Wojewódzki Zarząd Dróg. Pani Marta Maj - Dyrektor WZDróg w Krakowie przedstawiła stan działań zmierzających do przetargu na ok. 35 km odcinek na terenie Małopolski - do granicy województw w Kościelcu. Szlak biegnie tu głównie po dawnym torowisku kolejki wąskotorowej. O ile inwestorem małopolskiego odcinka jest Marszałek Województwa, to w Świętokrzyskiem zadanie to przypadło samorządom powiatowym i gminnym. Dla właściwej koordynacji konieczne jest powołanie konsorcjum skupiającego zainteresowane samorządy, które występować będzie z wnioskami o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, pomoc z funduszu ochrony środowiska oraz zaangażowanie środków własnych poszczególnych samorządów. Jest duża szansa, że przy dobrym współdziałaniu wszystkich gmin i powiatów ścieżka rowerowa może być oddana do użytku w roku 2018. Największym udziałowcem po stronie świętokrzyskiej jest Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, gdzie przebiegać będzie - głównie po dawnych torowiskach wąskotorówki - ok 20 km. ścieżki od Lekszyc po Zięblice. Ważnym etapem na rowerowym szlaku jest Wiślica - położony nad Nidą historyczny gród z wysokiej klasy zabytkami, a zarazem miejsce pielgrzymek do gotyckiej bazyliki mniejszej z kamienną figurą Madonny Łokietkowej. Od granicy województw do Wiślicy szlak mierzył będzie 35 km., a razem z odcinkiem małopolskim -
około 70 km.

ZP

Zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

.

2015-09-26: Jubileusz 70-lecia Liceum w Kazimierzy Wielkiej

70latgal

W dniach 26-27 września 2015 roku Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej obchodziło Jubileusz 70-lecia połączony z V Zjazdem Absolwentów. W obchodach wzięło udział ponad 250 absolwentów, a całkowita liczba wszystkich uczestników uroczystości sięgnęła 340. Po zarejestrowaniu się w recepcji w budynku Liceum Goście udali się do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie uroczystą Mszę Świętą odprawili m. in. księża - absolwenci. Dalsza część obchodów miała miejsce w Kazimierskim Ośrodku Kultury. W części oficjalnej dyrektor Liceum, Włodzimierz Kruszyński,serdecznie powitał przybyłych oraz zaprosił do obejrzenia filmu będącego streszczeniem 70-letniej historii Szkoły. Następnie Goście składali Jubilatce życzenia, wręczali pamiątkowe upominki i prezenty. Powiat Kazimierski reprezentował Starosta Jan Nowak, któremu towarzyszyli: wicestarosta Michał Bucki oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn. W trakcie wspólnego wystąpienia pan Starosta podkreślił znaczenie kazimierskiego Liceum i złożył całej szkolnej społeczności życzenia dalszych sukcesów i rozwoju. Panowie wręczyli także na ręce dyrektora Włodzimierza Kruszyńskiego i wicedyrektor Joanny Wrzesień jubileuszowy kosz kwiatów oraz pamiątkowy grawerton i wazon z okolicznościową grafiką. W tej części uroczystości głos zabrali także: Świętokrzyski Kurator Oświaty, pani Małgorzata Muzoł, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pan Wojciech Fąfara, który odczytał list Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, pana Adama Jarubasa, pani Maria Magdalena Bańdur, która przemawiała w imieniu Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, Absolwentów oraz Rady Rodziców Liceum, wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, pani Halina Opilska oraz Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej, pan Roman Litwiniuk, dyrektor ZSZ w Skalbmierzu, pani Beata Malinowska, dyrektor ZSZ w Odonowie, pani Jolanta Mizio, dyrektor ZSR w Cudzynowicach, pan Jacek Nowak oraz wicedyrektor ZPSWR w Cudzynowicach, pan Piotr Mucha. Wzruszającym akcentem było wystąpienie pana Piotra Łacha, absolwenta z roku 1976, który z dalekiego Toronto w Kanadzie przybył już po raz czwarty.

Po części oficjalnej zaprezentowana została część artystyczna. Uczniowie i absolwenci Liceum przedstawili szereg piosenek, recytacji, skeczy, a poziom wykonania i dobór repertuaru zachwycił zgromadzoną publiczność, która reagowała żywiołowymi oklaskami.

Po zakończeniu części artystycznej wszyscy udali się na obiad do pobliskiego pałacu Lacon (notabene - pierwszej siedziby Liceum), gdzie odbył się uroczysty obiad. Były już pierwsze spotkania, rozmowy po latach i okazja do przypomnienia sobie faktów i anegdot z dawnych, szkolnych lat.

Następnie uczestnicy spotkania udali się do odświętnie przygotowanego budynku Liceum w Kazimierzy Wielkiej. Na zwiedzających czekały wystawy fotografii, pokazy slajdów, trofea sportowe i szereg innych atrakcji prezentujących historię i dorobek Jubilatki. W wyznaczonych salach miały miejsce spotkania absolwentów w grupach rocznikowych. O godzinie 18 absolwenci z dyrektorem Kruszyńskim posadzili w "Gaju Absolwentów" pamiątkowe, jubileuszowe drzewko. Rozmowy, dyskusje, wspomnienia - wszystko to ucichło przed godziną 20, kiedy to w restauracji "Bajka" rozpoczął się Bal Absolwentów. Zabawa, przeplatana licznymi atrakcjami, trwała do przysłowiowego "białego rana".

Zakończenie i pierwsze podsumowania Obchodów odbyły się w niedzielę, 27 września 2015r. na sali gimnastycznej Liceum. Przybyli najbardziej wytrwali absolwenci, a często powtarzanym pytaniem było "Kiedy kolejny zjazd?".

Relacja i fotografie: Andrzej Kocerba

Więcej na lokw.edu.pl

Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w XI Przeglądzie Twórczości J. Kaczmarskiego

obwieszczenie

Nominacje dla Dyrektorów

dyrgal

 Na ostatnie posiedzenie Zarządu Powiatu Kazimierskiego w dniu 22 października 2014 r. zaproszeni zostali dyrektorzy: Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej. Starosta Kazimierski Jan Nowak w obecności Zarządu Powiatu wręczył dyrektorowi L. O. Włodzimierzowi Kruszyńskiemu nominację dyrektorską na najbliższe 5 lat szkolnych - do roku 2019. Podobną nominację otrzymała też dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Jolanta Trzepatowska.

 Jak uzasadnił dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Wojciech Kałat - nominacje z pominięciem procedury konkursowej możliwe były dzięki spełnieniu przez nominowanych dyrektorów szeregu warunków, m. in.

 - pozytywnej oceny dotychczasowej pracy na stanowiskach dyrektorów przez Zarząd Powiatu Kazimierskiego,

 - pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach,

 - pozytywnych opinii rad pedagogicznych placówek,

 - pozytywnej opinii związków zawodowych.

 Spełnienie przez nominowanych dyrektorów powyższych wymogów formalnych pozwoliło Zarządowi Powiatu Kazimierskiego podjąć stosowną uchwałę, dającą prawną delegację do dalszego pełnienia przez nich dotychczas sprawowanych funkcji.

 Oficjalną nominację z rąk starosty Nowaka otrzymała także z-ca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Joanna Wrzesień, pełniąca tę funkcję od nowego roku szkolnego 2014/2015.

 Obu nominowanym Paniom Starosta Jan Nowak wręczył okazałe bukiety czerwonych róż wraz z życzeniami pomyślności tak w trudnym zawodzie nauczyciela, jak i w życiu osobistym.

 W imieniu nominowanych podziękowali: dyrektor Włodzimierz Kruszyński i jego zastępca Joanna Wrzesień.

 

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

 

 

Spotkanie emerytów z Kazimierskiego Oddziału Związku  z okazji Dnia Seniora

seniorgal

CIĄGLE MŁODZI

             Po raz kolejny emeryci z Kazimierskiego Oddziału Związku, świętowali Dzień Seniora. W piątek 10.X ponad 50 osób z gminy Kazimierza Wielka zebrało się, aby uczcić swoje Święto. Tym razem na miejsce uroczystości wybrano „Góralską chatę” w Rogowie w gminie Opatowiec.

           W kalendarzu pojawia się coraz więcej dni, które mają stanowić okazję do celebrowania dojrzałego czy starszego wieku. Dzień ten zyskuje coraz większą popularność. Dziś na świecie żyje około 600 milionów ludzi mających powyżej 60 lat, do 2025 roku ich liczba się podwoi, zaś w 2050 roku będzie żyło około 2 miliardów seniorów w tym wieku. W Polsce seniorzy stanowią 13 % populacji, do 2060 roku obywatele powyżej 65 roku życia stanowić będą jedną trzecią populacji.

         Dni poświęcone zagadnieniu starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych. Bardzo szeroko mówił o tym Papież Franciszek podczas uroczystości w Watykanie poświęconej ludziom wieku starszego.

           Dlatego Kazimierski Oddział Związku z całą powagą podchodzi do tego zagadnienia, organizując coroczne spotkania, które cieszą się dość dużą frekwencją. Swą obecnością zaszczycili również zaproszeni goście : Barbara Lechowska przewodnicząca Zarządu Oddziału Okręgu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kielcach, starosta kazimierski Jan Nowak, burmistrz Kazimierzy Wielkiej Tadeusz Knopek i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Pytel. Gości powitał przewodniczący Kazimierskiego Oddziału Związku Wiesław Rębacz, który w swym wystąpieniu powiedział m. in.: „Stereotyp niedołężnego starca wciąż, niestety pokutuje w naszym społeczeństwie, dlatego dzień seniora jest świetną okazją, aby uzmysłowić sobie, że osoby starsze nie tylko nie powinny być usuwane na boczny tor, ale że życiowa rola seniorów zaczyna się zmieniać.” Nawiązał również do wystąpienia Ojca Świętego Franciszka na ten temat. W swych krótkich wystąpieniach, zaproszeni goście życzyli jubilatom 100 lat w zdrowiu i radości na co dzień. Nie obeszło się bez toastu i odśpiewania tradycyjnego „sto lat”.

              Przy zastawionych stołach seniorzy miło spędzili piątkowe popołudnie, a bardziej energicznych podrywał do tańca zespół muzyczny Marka Drążkiewicza z Wojsławic. Piękna płeć, a także i panowie emeryci umilali spotkanie śpiewem piosenek z lat sześćdziesiątych. Biesiada trwała w miłej atmosferze do późnych godzin wieczornych. Należy podkreślić duże zaangażowanie w dobrym przygotowaniu spotkania Zarządu Kazimierskiego Oddziału Związku w tym przewodniczącego Wiesława Rębacza i skarbnika Anny Stopnickiej. A wszystko to utrwalił na zdjęciach jeden z uczestników spotkania, emeryt, „nadworny fotograf” kazimierskiego związku, który przez wiele już lat zgromadził niemałe zbiory zdjęć emerytów - Zdzisław Kuliś.

tekst i zdjęcia : Zdzisław Kuliś

 

altWielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie kolejnej edycji Powiatowej Ligi FUTSALU 2014/2015
w Kazimierzy Wielkiej jest to największa tego typu impreza w naszym rejonie
Rozpoczęcie Ligi planowane jest na weekend 15-16 listopad 2014  podczas,  którego odbędzie się mecz o SUPER PUCHAR poprzedniego sezonu pomiędzy
PŁYWALNIAKOS/Zdobywca Pucharu/ - ROLMET MISTRZ Sezonu2013/2014
z niespodziankami
 
II spotkanie organizacyjne odbędzie się 27.10.2014 /poniedziałek/
godzina 20:00 sala konferencyjna KOS
LOSOWANIE

Listy drużyn można będzie składać podczas spotkania, zasady ogólne nie ulegają większym zmianom
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA LIST 31.10.2014

ZASADY OGÓLNE

 1. Każda drużyna musi się składać minimum z 12 zawodników.
 2. Każdy mecz musi rozpocząć minimum 8 zawodników, w przypadku braku wystarczającej liczby graczy drużyna obciążana jest karą pieniężną.
 3. Zawodnicy urodzeni w latach 1997,1996,1997 muszą doręczyć zgodę rodziców na grę w turnieju na drukach wydanych przez organizatora!!!
 4. Drużyna może posiadać w składzie maksymalnie 3 zawodowców ( lub dowolną liczbe zawodników niezrzeszonych z poza terenu powiatu i gmin ościennych).
 5. Zawodowiec to zawodnik drużyny A klasy lub wyżej, który rozegrał przynajmniej
  1 mecz w rundzie jesiennej 2014 w lidze. /nie dotyczy zawodników A klasy na stałe zameldowanych na terenie powiatu Kazimierza Wielka /
 6. Junior, który zagrał w drużynie seniorów w rundzie jesiennej traktowany jest jako zawodowiec.
 7. Wpisowe do turnieju ustalone zostanie na spotkaniu organizacyjnym.
 8. Wpisowe do Ligi musi być wpłacone przed rozpoczęciem turnieju.
 9. Za czerwone kartki pozostaje kara pieniężna w wysokości 50 zł. Zawodnik, który nie wpłaci kary nie będzie dopuszczony do gry.
 10. W sezonie 2014/2015  pozostaje mecz o SUER PUCHAR PLF pomiędzy Mistrzem Ligi i Zdobywcą Pucharu Ligi. W przypadku, gdy Zdobywcą Pucharu jest Mistrz Ligi w meczu o Super Puchar zagra zdobywca II Miejsca w Pucharze.

Prawo gry w I Lidze mają

 1. ROLMET
 2. ZŁOTY TEAM
 3. RAFIS
 4. SPÓŁDZIELNIA
 5. AUTO-ART
 6. TERM GLASS
 7. PŁYWALNIA KOS
 8. MARSYLIA
 9. MLEK-POL
 10. LZS CZARNOCIN
 11. STRAŻ SĘDZISZOWICE
 12. CAFFARO

Prawo gry w II Lidze mają

 1. GLADIATOR
 2. TOPOLA
 3. WITOWIANKA
 4. POL-COM
 5. CHEMIROL
 6. STRZELEC
 7. WISŁA OPATOWIEC
 8. ŹRÓDEŁKO EUFORIA
 9. WOJCIECHÓW
 10. DAREMNY TRUD
 11. PRZEMYKÓW
 12. KORYTO

Pozostałe drużyny grają w Lidze III

ZGŁOSZENIA  DRUŻYN W SEKRETARIACIE KOS  TYLKO NA PŁYCIE CD, LUB MAILEM POWINNO ZAWIERAĆ DANE WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW NAZWISKO I IMIĘ, DATA URODZENIA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

AKTUALNE ZDJĘCIA ZAWODNIKÓW!!! ZAZNACZENI ZAWODOWCY, KAPITAN DRUŻYNY ORAZ TELEFON KONTAKTOWY!!!

Awanse i nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

edugal

 

W piątek, 10 października br., w sali konferencyjnej starostwa powiatowego odbyło się spotkanie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych ze Starostą Janem Nowakiem, Wicestarostą Michałem Buckim i Skarbnikiem Zbigniewem Cichoniem. W spotkaniu uczestniczyła też szefowa kazimierskiego Oddziału ZNP Halina Opilska. Spotkanie prowadził Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Wojciech Kałat.

Na początku głos zabrał Starosta Jan Nowak, który złożył wszystkim nauczycielom funkconującym w strukturach powiatowych najlepsze życzenia. Podkreślił znaczenie grupy zawodowej nauczycieli i wychowawców w kształtowaniu kolejnych pokoleń młodzieży.

Rola nauczyciela w dzisiejszych czasach jest bardzo trudna. Ciągłe i znaczne zmiany programowe, reformy systemu nauczania, nie ułatwiają im pracy i stawiają przed pedagogami coraz większe wymagania. Nauczyciel, to nie zawód, to powołanie. Życzył nauczycielom, by omijały ich lęki związane z niepewnością zatrudnienia, by mieli więcej komfortu w życiu prywatnym oraz w pracy zawodowej.

W strukturach powiatowych zatrudnionych jest obecnie około 200 nauczycieli, w tym 96 dyplomowanych i 41 mianowanych. Właśnie podczas piątkowego spotkania do grupy mianowanych dołączyło kolejnych 6 pedagogów, którym Starosta Jan Nowak wręczył nominacje. Są to: Katarzyna Najman, Aneta Wojewodzic, Wioletta Fryt, Magdalena Borzęcka-Słabosz, Agnieszka Jackiewicz i ks. Michał Haśnik. Nowo mianowani złożyli stosowne ślubowanie.

Od kilku lat z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczane są nagrody Starosty. W tym roku otrzymali je: Edyta Kwiecień, Elżbieta Kowalska, Elżbieta Oleksy-Bomba, Beata Stępień oraz Łukasz Pudo.

Nagrody z rąk Jana Nowaka otrzymali także dyrektorzy szkół średnich i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaś specjalną nagrodę wręczono wielotniej szefowej oddziału

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kazimierzy Wielkiej - Halinie Opilskiej.

Spotkanie zakończył słodki poczęstunek.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Kazimierskie Wody Termalne i Lecznicze - Opinie samorządowców i specjalistów

Od miesiąca, w sąsiedztwie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach wykonywany jest odwiert hydrogeologiczno-rozpoznawczy wód termalnych. Jakie są oczekiwania i perspektywy związane z tą inwestycją - wypowiadają się szefowie samorządów oraz specjaliści.

              Jan Nowak - Starosta Kazimierski

Wykonanie kilkudziesięciu odwiertów w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w celu poszukiwania ropy naftowej nieoczekiwanie wykazało, jako produkt uboczny, występowanie w rejonie kazimierskim na głębokości około jednego kilometra ogromnych zasobów wód podziemnych, zaliczonych do wód termalnych i siarczkowych. W roku 2012 powołałem czteroosobowy zespół pod kierownictwem Wicestarosty Michała Buckiego, którego zadaniem było przedstawić możliwości wykorzystania tych wód. Zaczęły powstawać ciekawe pomysły i koncepcje, ale główną barierą stało się znalezienie środków finansowych na wykonanie odwiertu, którego koszt szacowano na około 3 mln zł.

Blisko 2-letnia praca zespołu zakończona została sukcesem. Przełomem stał się pomysł wykonania odwiertu dla potrzeb przygotowywanego wcześniej projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Od drugiej połowy 2013 r. prace nad wykonaniem odwiertu nabrały zdecydowanego przyśpieszenia. Po rozstrzygnięciach przetargowych i uzyskaniu zezwolenia Urzędu Górniczego, w dniu 11 września 2014 r. rozpoczęto wiercenie otworu, który po miesiącu osiągnął poziom ok. 350 m.

Dziś, wspólnie ze wspomnianym zespołem, pracujemy nad sposobami i możliwościami  wykorzystania tych wód. W tym celu decyzją Rady Powiatu powołaliśmy do życia spółkę
pn. „Wody termalne i lecznicze w Kazimierzy Wielkiej”.

Wody termalno-siarkowe to ogromna szansa rozwojowa dla Kazimierzy Wielkiej i całego powiatu. Czy uda się, i w jakim czasie tę szansę wykorzystać? Samorząd powiatowy sam tego ciężaru nie udźwignie. Dzięki naszej determinacji i stanowczości Powiat Kazimierski został wpisany do strategii rozwoju województwa na lata 2014-2020 jako obszar turystyczno-uzdrowiskowy. Jest to jeden z wiodących priorytetów województwa, co daje możliwości w dostępie do środków unijnych na ten cel.

Aby uzyskać status miasta uzdrowiskowego, należy na obszarze 80-100 ha zbudować infrastrukturę uzdrowiskową. Nakłada to w tym obszarze znaczące ograniczenia dla działalności gospodarczej oraz budownictwa mieszkaniowego. Daje natomiast szansę dla rozwoju hotelarstwa, gastronomii, budownictwa pensjonatów, obiektów rehabilitacyjnych
i leczniczych. To wieloletni plan działania, ale powodzenie jego jest możliwe.
W bezpośrednim sąsiedztwie miasta mamy bowiem blisko 160 ha gruntów, których właścicielem są samorządy, a niebawem wypłynie woda termalno-lecznicza - to ogromne bogactwo, to szansa na rozwój. Nie wolno tej szansy zmarnować!

fot. 1

(fot. 1 Starosta Jan Nowak i Wicestarosta Michał Bucki często odwiedzają odwiert)

 

Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego

Starostwo Kazimierskie pracowało nad projektem wykorzystania wód od wielu lat. Największym problemem - jak w większości inwestycji - były oczywiście pieniądze. Przełom nastąpił dopiero w ostatnim roku, kiedy to pojawiła się możliwość pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Świętokrzyskiego. 80% dofinansowania środków zewnętrznych pozwoliło podjąć konkretne działania. Środki te zostały wykorzystane miedzy innymi do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie kazimierskim w 2014r. Szczególnie nowatorskim rozwiązaniem w ramach projektu będzie zmiana systemu ogrzewania obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Tradycyjne, węglowe ogrzewanie zastąpione zostanie ekologiczną, tzw. „pompą ciepła”, wykorzystującą wody termalne, zasilaną energią odnawialną dzięki zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych, zamieniających energię słoneczną na elektryczną. Do pozyskania ciepłej wody wykonujemy odwiert na głębokość około 800 metrów który potwierdziłby występowanie wód geotermalnych na tym terenie, ale co najważniejsze pozwoli zbadać jej parametry. Przypuszcza się, że ich skład jest bardzo zbliżony do wód leczniczych występujących w pobliskich uzdrowiskach Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Temperatura wody wynosi około 25 - 30oC na wypływie. Zasobność szacowana na podstawie około 70 odwiertów przypuszczalnie wynosi około 4 miliardy m3. Szkoda byłoby tego bogactwa nie wykorzystać! Od 11 września odwiert wykonuje ośmioosobowa ekipa wyłonionej w przetargu firmy „Dalbis”. Prace wiertnicze trwają 24h na dobę. Początkowa średnica otworu wynosi 406 mm, w miarę postępu prac będzie stopniowo zmniejszana do 93 mm. Zakończenie prac przewidywane jest na przełomie października i listopada br.


               Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Działania władz Powiatu Kazimierskiego, zmierzające do gospodarczego wykorzystania bogatych złóż wód podziemnych, mają szansę stanowić modelowy przykład na połączenie innowacyjnego rozwoju, racjonalnego wykorzystania środowiska naturalnego i wzmocnienia kapitału społecznego powiatu. Ostatnie działania samorządu kazimierskiego w tym zakresie doskonale wpisują się w przyjętą „Strategię rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r.” Istnieje wielka szansa, by Kazimierza Wielka dołączyła do perełek uzdrowiskowych, jakimi są Busko-Zdrój i Solec-Zdrój, a poprzez jak najpełniejsze wykorzystanie swoich zasobów włączyła się do tworzenia kluczowych dla regionu gałęzi i branż gospodarki, tzw.

inteligentnych specjalizacji. Unikatowe złoża wód termalnych i siarczkowych mogą stanowić motor napędowy dla lokalnej gospodarki. Wiąże się to z nową infrastrukturą, nowymi miejscami pracy, nowymi inwestorami czy wreszcie turystami i kuracjuszami, którzy mogą odmienić charakter tego typowo rolniczego regionu.

Samorząd Województwa kibicuje tym aspiracjom i zamierza je wspierać.

Rozwój turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej to jeden z naszych priorytetów na lata 2014 – 2020. W tym roku województwo świętokrzyskie wkroczyło w kolejny okres programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jesteśmy praktycznie na finale negocjacji nowego

Regionalnego Programu Operacyjnego do 2020 roku. W ramach tego programu w ciągu najbliższych lat Świętokrzyskie będzie miało do dyspozycji 1 miliard 363 mln euro. Znaczna część tych funduszy będzie zorientowana na wsparcie rozwoju gospodarczego regionu, opartego na innowacyjności, na racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego oraz wzmocnieniu kapitału społecznego. Ostatnie działania władz Powiatu Kazimierskiego kazimierskiego na rzecz wykorzystania bogatych złóż wód podziemnych, doskonale wpisują się w te założenia  i przyjętą „Strategię rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r.” A także w określone w niej inteligentne specjalizacje regionu, czyli ten nowy instrument Unii

Europejskiej, który zobowiązuje regiony państw członkowskich do wskazania konkretnych obszarów specjalizacji i podnoszenia konkurencyjności, czyli swego rodzaju „lokomotyw wzrostu”. W naszym województwie jednym z nich jest turystyka zdrowotna i prozdrowotna.

 

Rozmowa z mgr inż. Ryszardem Lisikiem - byłym pracownikiem naukowym AGH, autorem opracowań naukowych na temat siarczkowych wód leczniczych, założycielem i właścicielem firmy Hydrogeotechnika w Kielcach, współwłaścicielem dwóch odwiertów na terenie Buska-Zdroju

Jest Pan specjalistą, ekspertem w dziedzinie hydrogeologii. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w rejonie Kazimierzy Wielkiej siarczkowe wody geotermalne są?

Prawdopodobieństwo występowania wód geotermalnych w rejonie Kazimierzy Wielkiej oceniam na 90%. Za taką oceną przemawiają fakty: gdy w latach 60 ubiegłego wieku były wiercone otwory w poszukiwaniu ropy, nastąpił samowypływ wody o intensywnym zapachu siarkowodoru. Ponadto od 9 lat prowadzę badania nad wodami siarczkowymi, z których wynika, że na obszarze od Pińczowa, przez Busko, Kazimierzę Wielką , aż po Szczurową, występują wody, które są jednocześnie ciepłe, słone i z siarką!

Jakie kolejne kroki powinny podjąć władze lokalne, gdyby odwiert w Cudzynowicach potwierdził istnienie siarczkowych wód termalnych?

Przede wszystkim należy postarać się o zbadanie składu chemicznego wody. To jest zadanie dla Gminy. Po dokonaniu odpowiednich badań otrzymuje się rodzaj świadectwa, do czego woda może być wykorzystana. Następnie należy przeprowadzić badania izotopowe (np. badanie izotopu siarki), badania na zawartość helu (co pozwoli określić wiek wody – młodsze złoża mogą być zanieczyszczone, starsze są zawsze czyste). Kolejny krok to zbadanie kliniczne wody – w celu ustalenia, jak ma wyglądać kuracja. Badania takie prowadzą specjaliści nauk medycznych  i farmakologicznych oraz balneoterapeuci i rehabilitanci. No i , oczywiście, należy myśleć o budowie uzdrowiska.

Czy jest sens budować kolejne uzdrowisko? Jest ich w Polsce tak wiele.

Z pewnością jest! Społeczeństwo się starzeje, coraz więcej ludzi boryka się ze schorzeniami narządu ruchu. Z kąpieli leczniczych korzystają także ofiary wypadków, gdy zachodzi konieczność rehabilitacji. Już w starożytnym Rzymie leczono się wodą! Należałoby wrócić do tej tradycji. Powinno powstać Centrum Leczenia Chorób Ruchu, punkty lecznicze powinny się rozciągać od Pińczowa, przez Busko, Kazimierzę, do Szczurowej.

Warto pewnie także zwrócić uwagę na korzyści natury ekologicznej…

Tak. Kazimierza Wielka może stać się zapleczem z ekologiczną żywnością dla Krakowa. Ciepło, odebrane z wód, może służyć jako naturalne źródło energii do ogrzewania.

fot. 2

(fot. 2 Temperatura wód zbiornika cenomańskiego)

 

 

 

Dr inż. Włodzimierz Grochal - Dyrektor ds. nauki i rozwoju                                              Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Z inicjatywy ŚCIiTT, na podstawie istniejących odwiertów, wykonanych podczas poszukiwań złóż ropy naftowej w latach 80-tych XX w., została sporządzona mapa geotermalna województwa świętokrzyskiego. Występujące tu wody są niskotemperaturowe, mają przede wszystkim walory lecznicze, są bogate w siarkę, żelazo, mają odpowiednie zasolenie.

Wody w regionie Kazimierzy Wielkiej mogą być wykorzystane przede wszystkim w balneologii. Żeby opracować strategię rozwoju miasta pod uzdrowisko, należy określić wydajność złóż i skład chemiczny wody. Na razie mamy za mało danych na ten temat, ale prawdopodobnie wydajność jest większa niż w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju, w związku         z czym można snuć perspektywy na przyszłość.

Atutem Kazimierzy może być to, że startuje od zera, często łatwiej coś zaprojektować  i zbudować niż modernizować istniejącą infrastrukturę – można więc zaprojektować rozwiązania innowacyjne, których nie ma uzdrowisko Busko czy Solec. Nowo powstałe uzdrowisko uzupełniałoby ofertę uzdrowisk już istniejących.

Jeśli chodzi o inwestorów, to prowadzone było rozpoznanie wstępne tak w Polsce, jak i za granicą. Jest z ich strony zainteresowanie.

W pobliżu Kazimierzy Wielkiej nie ma wielkiego ciągu komunikacyjnego, co może być atutem w staraniach o status terenu uzdrowiskowego, bo jest tu zacisze, ale trzeba by   w inwestycjach uwzględnić potrzeby beneficjentów w tym zakresie, zwłaszcza beneficjentów zagranicznych. Można wykorzystać lotnisko w Krakowie.

Jeżeli badania potwierdzą, że wody są odpowiedniej jakości, należy spodziewać się, że w najbliższych latach (2014-2020) nastąpi przyspieszony rozwój powiatu kazimierskiego. Warunkiem jest tu współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami: Urzędem Marszałkowskim, Starostwem, Gminą oraz instytucjami wspomagającymi.

               Wojciech Legawiec – prezes Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój SA”

Branża uzdrowiskowa w województwie świętokrzyskim jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki w regionie. Rozpoznawalność świętokrzyskich kurortów, jakimi są Busko-Zdrój i Solec-Zdrój jest naprawdę duża i kojarzy się z wysoką jakością i najwyższymi standardami. Zasoby naturalne województwa - wody mineralne i lecznicze - są istotnym bogactwem, które stały się elementem w strategii rozwoju regionu w nowym okresie programowania i ogromną szansą w rozwoju powiatu kazimierskiego.

Sektor uzdrowiskowy to nowe miejsca pracy, budowa nowych obiektów tj. sanatoria, hotele, pensjonaty, szansa dla agroturystyki, lokalnego rzemiosła i wielu innych inicjatyw obudowujących lecznictwo i wypoczynek. To dodatkowe wpływy z turystyki uzdrowiskowej, podatków i opłat klimatycznych oraz wzrost zapotrzebowania na płody rolne.

Jednak oprócz ogromnych możliwości jakie daje sektor uzdrowiskowy, trzeba jednak mieć świadomość zagrożeń i kosztów realizacji takiego projektu. W takim przedsięwzięciu konieczne jest zabezpieczenie źródeł finansowania i pełne zaangażowanie władz lokalnych w celu stworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury, która otworzy możliwości dla przedsiębiorców. Należy w pierwszej kolejności sporządzić operat uzdrowiskowy w którym określi się strefy ochrony uzdrowiskowej. W strefie A ochrony uzdrowiskowej nie może rozwijać się przemysł, nie może być zanieczyszczeń oraz nadmiernego hałasu, jednak zyski w branży uzdrowiskowej mogą być naprawdę wysokie co pokazują wyniki finansowe „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. w ostatnich latach.

Co ważne !

W swych działaniach Kazimierza Wielka nie musi być sama. Zachęcam do korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. Jestem przekonany, że wspólnie możemy zbudować kompleksową ofertę dla kuracjuszy oraz turystów.

O tym, że warto współpracować dla obopólnych korzyści przekonało nas choćby powołanie Klastra „Uzdrowiska Świętokrzyskie” w którym powiat kazimierski bierze aktywny udział.

I Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Stołowym

geogal

W sobotę, 27 września rozpoczęły się dwudniowe Mistrzostwa Polski Geodetów w tenisie stołowym, zorganizowane przez Kazimierski Ośrodek Sportu oraz kazimierskie samorządy. W uroczystym otwarciu uczestniczyli m. in. wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz, wicestarosta kazimierski Michał Bucki, sekretarz powiatu Marek Krupa, skarbnik powiatu Zbigniew Cichoń, członek zarządu powiatu Jerzy Bojanowicz, burmistrz Kazimierzy Wielkiej Tadeusz Knopek oraz przedstawiciele stowarzyszeń geodetów.

W niedzielę, w hali sportowej przy ul. Kosciuszki kontynuowane były rozgrywki I Mistrzostw Polski Geodetów w Tenisie Stołowym. Wręczono puchary, medale, nagrody i dyplomy dla najlepszych zawodników i drużyn. Dekoracji dokonali: przewodniczący sejmiku świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, starosta kazimierski Jan Nowak, burmistrz MiG Tadeusz Knopek, przewodniczący rady miejskiej Andrzej Kuliś, prezes Rolmetu Zbigniew Frączek oraz przedstawiciele organizacji geodetów. Szczegółowe wyniki na stronie Kazimierskiego Ośrodka Sportowego www.kazimierzakos.pl

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Więcej zdjęć na www.pilarscy.eu

 

kapital         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, jako realizator Projektu systemowego ,,Lepsza przyszłość” informuje, że w roku bieżącym Projekt liczył 42 uczestników, podzielonych na 3 grupy:

- I grupa (22 ON) - rekrutacja z Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych  w Cudzynowicach, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej, Domu Pomocy Społecznej w Bejscach;

- II grupa- 15 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kazimierskiego, klienci PCPR;

- III grupa- 5 osób opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą.

Dla wszystkich grup, realizowane było wsparcie w postaci kursów, szkoleń i czternastodniowego turnusu rehabilitacyjnego ( w przypadku osób niepełnosprawnych, tj. I i II grupa)

Pierwsza grupa, brała udział w:

- szkoleniu „Terapia psychologiczna”,

- kursie „Kucharz małej gastronomii z organizacją przyjęć okolicznościowych”, w ramach którego odbył się dwudniowy wyjazd studyjny do Pensjonatu „Willa Czarownica” w Nowej Słupii, gdzie uczestnicy poznawali smaki świętokrzyskiej kuchni regionalnej,

- czternastodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Zakopanem w Kompleksie Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnym „Marzenie” , w dniach 1- 14. 08. 2013 r.

Druga grupa, tj. klienci PCPR, zakończyli swój udział w Projekcie czternastodniowym turnusem rehabilitacyjnym w Zakopanem, w dniach 1-14.09.2013r. Niezwykle profesjonalnie przeprowadzone zabiegi rehabilitacyjne, atrakcyjne zajęcia rekreacyjne (wycieczki, spotkania integracyjne) oraz wspaniałe wyżywienie sprawiły, że uczestnicy projektu byli z pobytu na turnusie bardzo zadowoleni. Uczestnicy tej grupy uczestniczyli ponadto w kursie „Podstawy obsługi komputera i Internetu” oraz szkoleniu „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”.

Ostatnia Grupa (III), uczęszczała na kurs „Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B” oraz szkolenie „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” i „Terapia psychologiczna”, kończąc swój udział w Projekcie we wrześniu.

Beneficjent systemowy (PCPR) dla osób biorących udział w projekcie, zorganizuje w miesiącu listopadzie br. miesięczne praktyki zawodowe.

Całość zadań związanych z ,,Aktywną integracją” (kursy, szkolenia, praktyki) zakończone

zostaną konferencją podsumowująca realizację projektu, zaplanowaną na listopad.

Opracował: pracownik ds. promocji Małgorzata Cypryś -Konieczna.

stopa

konferencja 222 konferencja 378

projektowe 317 projektowe 694

projektowe 827 projektowe 904

projektowe 1080 projektowe 1443

turnus 2013 250 turnus 2013 552

wizja 188 wizja 198

wizja 877

 

 

 

Kazimierski Ośrodek Kultury zaprasza młodzież do udziału w X Przeglądzie Twórczości Jacka Kaczmarskiego

Kazimierski Ośrodek Kultury zaprasza młodzież do udziału w X Przeglądzie Twórczości Jacka Kaczmarskiego

Karta zgłoszenia uczestnika do konkursu piosenki w X Przeglądzie Twórczości J. Kaczmarskiego

Regulamin X Przeglądu Twórczości J. Kaczmarskiego - konkurs piosenki

2013-10-18: LO w Kazimierzy Wielkiej - 45-lecie Młodzieżowego Klubu "Hades"

hades4
Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się o godzinie 17. Przybywających gości witali recepcjoniści, wręczając specjalnie przygotowane materiały rocznicowe.
 Zasadnicza część obchodów odbyła się w sali teatralnej Młodzieżowego Klubu "Hades". Przybyłych gości powitali najmłodsi gospodarze Klubu, a uroczystość prowadziła Katarzyna Grzęda, absolwentka LO, gospodyni Klubu w latach 2006-2008.
 Oficjalnego rozpoczęcia uroczystości i powitania Gości dokonał dyrektor Włodzimierz Kruszyński, podkreślając znaczenie "Hadesu" w dziejach kazimierskiego Liceum.
 W dalszej kolejności wręczono kwiaty i dyplomy dla najbardziej zasłużonych założycieli i opiekunów Klubu. Otrzymali je p. p. prof.: Emilia Molska, założycielka Klubu (35 lat dyżurów); Tadeusz Łuszczyński (17 lat dyżurów), Janina Sadza (11 lat dyżurów), Jadwiga Zieleniewska (10 lat dyżurów). Dyplom i kwiaty otrzymała także współzałożycielka Klubu - p. Jadwiga Nocoń-Kościółek (matura 1968). Wszyscy wyróżnieni otrzymali brawa i spontanicznie odśpiewane "100 lat".
 W dalszym przebiegu obchodów nastąpiły oficjalne wystąpienia.
 Pan Marek Krupa - sekretarz Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, w imieniu Starosty powiatu kazimierskiego przekazał pamiątkową statuetkę i serdeczne życzenia dalszych sukcesów.
 Odczytano życzenia od Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - p. Małgorzaty Muzoł.
 Gratulacje i życzenia od prezesa Sekcji oddziałowej ZNP w Kazimierzy Wielkiej - p. Haliny Opilskiej odczytała Joanna Wrzesień - prezes ogniska ZNP w Liceum.
 J.M. rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak przekazał gratulacje, życzenia i Medal Politechniki Świętokrzyskiej dla Klubu oraz kosz z 45 kwiatami i litografię z widokiem Sandomierza dla pani prof. Emilii Molskiej.
 P. Dorota Daszkiewicz (matura 1972) przekazała kwiaty i życzenia dla p. prof. Emilii Molskiej od "hadesiaków".
 Przemówienia i wystąpienia zakończyło odczytanie pisma od p. Tadeusza Tarasiewicza - pierwszego gospodarza Klubu, który przekazał wspomnienia i życzenia dla Klubu i Grona Pedagogicznego LO.
 W dalszej kolejności obejrzeliśmy świetnie przygotowaną prezentację multimedialną obrazującą historię Młodzieżowego Klubu "Hades". Przygotowali ją uczniowie 3a - Kamil Koziara i Paulina Zachariasz oraz Marta Wąs 3d pod kierunkiem p. prof. Iwony Stankiewicz-Siudak.
 Na zakończenie części oficjalnej skosztowaliśmy tortu jubileuszowego, który pokroiły obecne opiekunki Klubu: pani wicedyrektor Jadwiga Zieleniewska, Beata Niebylicka i Iwona Stankiewicz-Siudak.
Program artystyczny został przygotowany przez Beatę Niebylicką we współpracy z Jadwigą Zieleniewską.
Udział wzięło 30 osób z różnych klas. W programie przeważały piosenki, z akompaniamentem zespołu lub podkładu przygotowanego przez p. prof. Beatę Niebylicką. Był też taniec, dwie scenki i monolog (przygotowane przez prof. Jadwigę Zieleniewską). Nad całością od strony technicznej czuwali mistrzowie nagłośnienia Jakub Gącik i Kamil Koziara z klasy 3a.

 Program spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem przez widzów i został nagrodzony gromkimi brawami.
 Po części artystycznej nastąpiły występy absolwentów.  Były wspomnienia, wzruszenia i wybuchy śmiechu. Wszyscy obiecali, że spotkamy się znowu na 50-leciu "Hadesu".
 Organizację uroczystości wspomogli sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, Rada Rodziców przy LO w Kazimierzy Wielkiej, Samorząd Uczniowski, anonimowy darczyńca (100 zł). Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

Pełna relacja i fotoreportaż na stronie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej (lokw.edu.pl)

hades1 hades2  

hades3hades5 

hades7hades6

 

2013-10-11: Dzień Edukacji Narodowej w LO w Kazimierzy Wielkiej

lo1

Z nauczycielami i pracownikami Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej spotkał się Starosta Powiatu Kazimierskiego, pan Jan Nowak. Wspólnie obejrzeli przygotowany przez młodzież okolicznościowy program artystyczny. Następnie wyróżnieni nauczyciele i pracownicy otrzymali nagrody dyrektora Liceum. Pan Starosta pogratulował wszystkim dobrej, efektywnej pracy oraz życzył dalszych sukcesów w bieżącym roku szkolnym.

Relacja i fotografie: Andrzej Kocerba

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej (lokw.edu.pl)

Gonitwa za lisem

Hubertus Ksany 2013

 

hubertus

 

 

15 października 2013 r. podczas seminarium w malowniczym, przepięknym architektonicznie - Pałacu Badenich w Bejscach - Członkowie Zespołu Projektowego w ramach projektu :”Przede Wszystkim Jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesienia kwalifikacji pracowników” otrzymali Certyfikaty ukończenia cyklu szkoleń wg normy PN EN ISO 9001:2009 wręczone uroczyście przez Starostę Kazimierskiego Jana Nowaka.

isogaleria

Seminarium dotyczyło wykorzystania nowoczesnych instrumentów i narzędzi w procesie zarzadzania turystyczną marką regionu. Gościliśmy znakomitych fachowców w tej dziedzinie: Jana Wieczorkowskiego Wiceprezesa Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Małgorzatę Wilk- Grzywna- Dyrektora Regionalnej Organizacji Turystycznej w Kielcach .

 

Obchody jubileuszu Kazimierskiego Ośrodka Sportowego zainaugurował bieg uliczny, w którym wzięła udział blisko 130 osobowa liczba uczestników, ochotników, amatorów i zawodowców.

kos

Zwycięzcą biegu na 10 km. został pochodzący z Kazimierzy Wielkiej znany maratończyk Jacek Łabudzki.

To nie jedyne atrakcje jakie tego dnia można było oglądać

Oficjalnego rozpoczęcia dokonał swoim wystąpieniem Prezes KOS Stefan Marzec. Przybliżył nam historię i osiągniecia KOS-u . Ponieważ Ośrodek ten jest spółką w której swoje udziały posiadają samorządy powiatowy i gminny to również udziałowcy reprezentowani przez Starostę Kazimierskiego Jana Nowaka oraz z Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Tadeusza Konopka nie szczędzili słów uznania jubilatowi doceniając ideę propagowania sportu wśród społeczności lokalnej. Jubileuszową gale uświetniły rozgrywki sportowe. Duże emocje wzbudził pokazowy mecz tenisa stołowego z udziałem aktualnej Mistrzyni Polski Seniorek Antoniny Szymańskiej z Pauliną Narkiewicz.

Warto przypomnieć, że obie zawodniczki były reprezentantkami Kazimierskiego Klubu Rafaello w okresie kiedy ten świecił triumfy na arenie Polski i Europy.

               Z zainteresowaniem publiczność przyglądała się także pokazowi soke a w wykonaniu pasjonata tej sztuki Mariusza Błaszkiewicza, by w końcu w godzinach wieczornych móc obejrzeć mecz dwóch Reprezentacji: Polski Futsalu Oldboy z Kazimierzą Wielką.

Jak przystało na mistrzowską reprezentację Polski podarowała jubilatom symboliczny upominek - 8 piłek do siatki.

Artystyczną oprawę uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta ze Skalbmierza oraz fantastyczny jak zwykle występ Mażoretek. Nie zabrakło również młodzieży szkolnej z Gimnazjum w Cieszkowach oraz Zespołu Szkół z Opatowca.

Jubileusz 10 –lecia istnienia KOS był okazją do wspomnień, a licznie zebranej publiczności dostarczał wiele emocji i chwil wzruszeń.

Jubilatowi życzymy dalszych sukcesów.

 

den

W dniu 10 października 2013r. w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej z okazji przypadającego w dniu 14 października Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie władz Powiatu z przedstawicielami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski.

Ze strony organu prowadzącego wzięli w nim udział Starosta Powiatu Jan Nowak, Wicestarosta Michał Bucki oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Wojciech Kałat. Szkoły i placówki oświatowe reprezentowali kierujący nimi Dyrektorzy w osobach Jolanty Trzepatowskiej, Jolanty Mizio, Beaty Malinowskiej, Jacka Nowaka, Włodzimierza Kruszyńskiego i Waldemara Kletschki.

W spotkaniu tym wzięli również udział szefowie lokalnych struktur związkowych, Pani Halina Opilska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Pan Roman Litwiniuk reprezentujący związek „Solidarność”.

 W trakcie spotkania Starosta Powiatu Jan Nowak czterem nauczycielom, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył akty awansu zawodowego. Otrzymali je:

 • Pani Agnieszka Wojniak – ZSZ w Odonowie
 • Pani Anna Frankiewicz – ZPSWR w Cudzynowicach
 • Pani Agata Fidelus – ZPSWR w Cudzynowicach
 • Pani Agnieszka Słupik – ZPSWR w Cudzynowicach

Starosta złożył gratulacje i życzył dalszej owocnej pracy.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie Nagród Starosty. Ze szkół dla których Powiat Kazimierski jest organem prowadzącym nagrody te otrzymali następujący nauczyciele:

 • Pani Beata Niebylicka – Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej
 • Pani Ewa Konieczna – Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie
 • Pani Daria Bienias – Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjny w Cudzynowicach         
 • Pani Anna Kruk – Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu
 • Pan Jacek Adamusik – Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

Nagrodami Starosty zostali także uhonorowani wszyscy Dyrektorzy jednostek oświatowych Powiatu.

Składając wszystkim awansowanym i nagrodzonym życzenia Starosta Jan Nowak zwrócił uwagę na role i rangę nauczycielskiego zawodu w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Podziękował za dotychczasową rzetelną pracę i życzył wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, radości z osiągniętych sukcesów jak również życzliwości i zrozumienia tak uczniów jak i całego społeczeństwa.

Dalszą część spotkania, już mniej oficjalną wypełniła żywa i spontaniczna dyskusja oczywiście, co w pełni zrozumiałe, na tematy oświatowe. Nie zabrakło również symbolicznego kwiatka, którym Starosta Jan Nowak i Wicestarosta Michał Bucki obdarowali wszystkie Panie. Osłodą tego spotkania były zafundowane przez organ prowadzący przepyszne „ciacha”.

         Obchody jubileuszu Kazimierskiego Ośrodka Sportowego zainaugurował bieg uliczny, w którym wzięła udział blisko 130 osobowa liczba uczestników, ochotników, amatorów i zawodowców.

Zwycięzcą biegu na 10 km. został pochodzący z Kazimierzy Wielkiej znany maratończyk Jacek Łabudzki.

To nie jedyne atrakcje jakie tego dnia można było oglądać

Oficjalnego rozpoczęcia dokonał swoim wystąpieniem Prezes KOS Stefan Marzec. Przybliżył nam historię i osiągniecia KOS-u . Ponieważ Ośrodek ten jest spółką w której swoje udziały posiadają samorządy powiatowy i gminny to również udziałowcy reprezentowani przez Starostę Kazimierskiego Jana Nowaka oraz z Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Tadeusza Konopka nie szczędzili słów uznania jubilatowi doceniając ideę propagowania sportu wśród społeczności lokalnej. Jubileuszową gale uświetniły rozgrywki sportowe. Duże emocje wzbudził pokazowy mecz tenisa stołowego z udziałem aktualnej Mistrzyni Polski Seniorek Antoniny Szymańskiej z Pauliną Narkiewicz.

Warto przypomnieć, że obie zawodniczki były reprezentantkami Kazimierskiego Klubu Rafaello w okresie kiedy ten świecił triumfy na arenie Polski i Europy.

               Z zainteresowaniem publiczność przyglądała się także pokazowi soke a w wykonaniu pasjonata tej sztuki Mariusza Błaszkiewicza, by w końcu w godzinach wieczornych móc obejrzeć mecz dwóch Reprezentacji: Polski Futsalu Oldboy z Kazimierzą Wielką.

Jak przystało na mistrzowską reprezentację Polski podarowała jubilatom symboliczny upominek - 8 piłek do siatki.

Artystyczną oprawę uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta ze Skalbmierza oraz fantastyczny jak zwykle występ Mażoretek. Nie zabrakło również młodzieży szkolnej z Gimnazjum w Cieszkowach oraz Zespołu Szkół z Opatowca.

Jubileusz 10 –lecia istnienia KOS był okazją do wspomnień, a licznie zebranej publiczności dostarczał wiele emocji i chwil wzruszeń.

Jubilatowi życzymy dalszych sukcesów.

 

15 października 2013 r. w godz. 11.00-14.00 – Kazimierza Wielka

Spotkanie odbędzie się Kazimierskim Ośrodku Sportowym w Kazimierzy Wielkiej

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich wraz ze Starostwami Powiatowymi zapraszają na spotkania informacyjne z zakresu „Przygotowanie do kontroli projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich”.

W ostatnim roku perspektywy finansowej 2007-2013 wszystkim nam zależy
na sprawnym przebiegu, zakończeniu i rozliczeniu realizowanych projektów. Dlatego
od połowy października 2013 r. przeprowadzimy 12 spotkań informacyjnych na terenie naszego województwa, które skierowane będą do podmiotów realizujących projekty oraz zapewniających trwałość projektów już zrealizowanych, a dofinansowanych z PO Kapitał Ludzki i RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W zeszłym roku przeprowadziliśmy cykl spotkań „Rozliczanie projektów współfinansowanych z FE”, zatem tegoroczny będzie niejako jego dopełnieniem. Jesteśmy przekonani, że spotkania te zwrócą uwagę jak ważnym elementem prawidłowego rozliczenia projektu jest odpowiednie przygotowanie go do kontroli oraz sprecyzują oczekiwania instytucji zarządzających/wdrażających wobec beneficjentów w czasie jej przeprowadzania.
Poszczególne panele prowadzone będą przez pracowników Departamentu Funduszy Strukturalnych, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego i pracowników Głównego Punktu Informacyjnego, co gwarantuje wysoki merytoryczny poziom spotkania.

telefon kontaktowy Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich tel. 800 800 440,

 

 

Agenda spotkania informacyjnego

„Przygotowanie do kontroli projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich”

 

Spotkanie organizowane jest przez Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

we współpracy ze Starostwami Powiatowymi.

 

godziny

temat

11.00-11.10

Rejestracja i powitanie

11.10-11.30

Sieć Punktów Informacyjnych w Polsce

11.30-12.40

Kontrola projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 • Podstawy prawne procesu kontroli
 • Rola Instytucji Zarządzającej w procesie weryfikacji wydatków ponoszonych ze środków funduszy strukturalnych
 • Rodzaje i zakres kontroli
 • Wystąpienia pokontrolne i ich ewentualne konsekwencje
  dla Beneficjentów

12.40-12.50

Przerwa

12.50-14.00

Kontrola projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Źródła prawa i wytyczne
 • Weryfikacja dokumentacji dotyczącej realizacji projektu
  w aspekcie zapewnienia właściwej ścieżki audytu projektu,
  w zakresie poprawności:

-        zarządzania projektem i zatrudnienia personelu projektu,

-        kwalifikowalności uczestników projektu oraz procesu rekrutacji,

-        dokumentowania postępu rzeczowego,

-        rozliczeń finansowych,

-        kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem oraz stawek jednostkowych,

-        sposobu przetwarzania danych osobowych’

-        udzielania zamówień publicznych,

-        stosowania zasady konkurencyjności,

-        udokumentowania rozeznania rynku,

-        realizacji działań informacyjno – promocyjnych,

-        prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

 • Najczęściej spotykane nieprawidłowości i uchybienia

14.00

Zakończenie/konsultacje indywidualne

 

Ślubowanie klas pierwszych

 zsz2

Dzień 25 września był dniem szczególnym dla całej społeczności Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu z dwóch ważnych powodów: ślubowania klas pierwszych oraz otwarcia klasopracowni ufundowanej i wyposażonej przez firmy HERZ i KERMI. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście w osobach: pani Tamara Telusiewicz – Wojsznis – Dyrektor Zarządzający na teren Polski firmy HERZ, pan Marek Ostrowski – dyrektor techniczny firmy HERZ, pan Maciej Kopta – doradca techniczny firmy KERMI systemy grzewcze oraz rodzice uczniów klas pierwszych.

Uczniowie ślubowali m.in. być uczciwym i zdyscyplinowanym, zachowywać postawę godną obywatela RP, szanować mienie szkolne jako owoc wspólnej pracy.

Pani dyrektor Beata Malinowska wyraziła radość z tak licznej grupy młodych ludzi. którzy zdecydowali się kontynuować naukę w tej szkole i zapewniła, że w każdej sytuacji uczniowie mogą liczyć na jej wsparcie. Podkreśliła, że tak jak firma Herz, ma duże serce dla wszystkich uczniów.

Z kolei pani prezes firmy HERZ pogratulowała uczniom trafnego wyboru szkoły o przyszłościowych kierunkach kształcenia i zadeklarowała dalszą współpracę z naszą placówką. Odwołując się do własnego przykładu iż jako kobieta nie umie nic znaleźć we własnej torebce, to przykręcenie zaworu nie sprawia jej żądnej trudności, podkreśliła znaczenie szkół technicznych oraz popularyzacje w szkole i i środowisku działań zmierzających do poszerzania wiedzy z zakresu edukacji instalacyjnej i systemów grzewczych oraz odnawialnych źródeł energii

Aby w pełni móc się zaprezentować pierwszoklasiści Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu przygotowali część artystyczną, a uczniowie klas czwartych zadedykowali młodszym kolegom sentencje motywujące do dalszej pracy. Z przymrużeniem oka podali również przepis na idealnego ucznia w „mechaniku”.

Zgodnie z tradycją uczniowie klas pierwszych posadzili drzewka, które mają upamiętniać uroczystość ślubowania. Następnie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi do nowo otwartej sali dydaktycznej ufundowanej i wyposażonej przez firmy HERZ i KERMI, z którymi szkoła współpracuje od kilku lat. Serdecznie dziękujemy naszym partnerom za dotychczasową współpracę z szkołą

Uczniom klas pierwszych życzymy wytrwałości w drodze do sukcesu.

zsz1

Ankiety dla wszystkich z terenu powiatu kazimierskiego

( czas wypełnienia ankiety to max 1min )

i skierowana jest dla wszystkich mieszkańców z terenu i to ważne jest aby była możliwość szybszego internetu na Naszym terenie

animacje-pisania-i-wysylania-listu

Ankieta dotycząca zapotrzebowania użytkowników na usługę telefonii stacjonarnej

 

Ankieta dotycząca zapotrzebowania użytkowników na usługę Internetu szerokopasmowego

 

Ankieta dotycząca zapotrzebowania użytkowników na hotspoty z dostępem do Internetu w miejscach publicznych świadczone przez gminy/powiaty/województwa

KOMUNIKAT

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH

Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach przypomina właścicielom i zarządcom o obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny
i bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych.

W okresie jesienno - zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia i katastrof budowlanych, spowodowanych znacznym obciążeniem połaci dachowych zalegającym śniegiem, nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych.

Przypominam, że podstawowym obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest utrzymywać go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo budowlane.

W związku z powyższym zwracam się do właścicieli lub zarządców o zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny obiektów budowlanych w okresie zimowym oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z ponad normatywnych opadów śniegu, jak również występujących oblodzeń obiektów budowlanych (szczególnie połaci dachowych) oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

Jednocześnie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na użytkowanie instalacji i urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych. Przypominam o konieczności przeprowadzania regularnych kontroli stanu technicznego w/w urządzeń i instalacji, które powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Kielce, 25 października 2012 r.

kapital

W powiecie kazimierskim  kontynuowany jest  Projekt systemowy „Lepsza przyszłość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Po sierpniowym wypoczynku na turnusie rehabilitacyjnym w Zakopanem,   teraz w miesiącu wrześniu II grupy osób niepełnosprawnych  –  25 uczestników projektu,  przystąpiło do praktycznego wdrażania zdobytej wcześniej wiedzy na temat bukieciarstwa i aranżacji terenów zielonych.

Kurs Bukieciarz florysta  wraz z elementami aranżacji ogrodu  rozpoczął się już w miesiącu maju zajęciami teoretycznymi oraz zajęciami praktycznymi w zakresie projektowania  kompozycji roślinnych i  wykonywania kompozycji  kwiatowych na różne okazje ( florystyka ślubna, wiązanki okolicznościowe, kompozycje z roślin suchych).

Obecnie na świeżym powietrzu, w ciepłych promieniach słońca przygotowali teren pod nasadzenia roślinne, oczywiście wszystko zgodnie z wcześniej przygotowanym, pod czujnym okiem doświadczonych instruktorek, projektem.

Piękne zielone iglaki i kolorowe krzewy liściaste już upiększają teren Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.

Uczestnicy z wielką uwagą słuchają rad i wskazówek swoich instruktorek.

Jeszcze tylko kilka dni i kurs się zakończy, ale zadowolenie z nabytych umiejętności na pewno pozostanie.

pcpr

19 października 2012 r. odbył się Kolejny Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego .

cer1

Tym razem obrady miały miejsce w Jędrzejowie.

Tradycyjnie przewodniczył Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski - Przewodniczący Konwentu.

Omawiane problemy dotyczyły środków finansowych na działania Powiatowych Urzędów Pracy, Domów Pomocy Społecznych, Zespołów ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Przedstawiono informacje dot. staniu zawansowania prac nad Strategią Województwa  Świętokrzyskiego oraz omówiono nowoczesne technologie budowy dróg.

Powiat kazimierski - jako pierwszy w Województwie Świętokrzyskim,  otrzymał CERTYFIKAT „Bezpieczny Urząd” , „Certyfikat legalności Oprogramowania „ oraz "Certifikat Microsoft Software Assets Management"

 

cer1 cer1

Ogólnopolski sukces „ Eko-odonków”

przed ministerstwem nagrody

9 października 2012 r. odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Czas na zdrowie”. Spośród 82 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, Zespół Szkół Zawodowych

w Odonowie zajął III miejsce w etapie „Festyn zdrowia”.

Na uroczystej gali w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie obecni byli m.in.:

 • · Pan Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • · Pan Piotr Kondraciuk – Dyrektor Biura Promocji Żywności, Agencja Rynku Rolnego
 • · Pan Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Organic Farma Zdrowia
 • · Pani Katarzyna Szewczyk PR Manager Organic Farma Zdrowia
 • · Pan Andrzej Pietrucha – Prezes Zarządu Fundacji BOŚ
 • · Pani Aleksandra Koper – koordynator projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie”

Głównym organizatorem konkursu „Czas na zdrowie” była Fundacja Banku Ochrony Środowiska, natomiast patronat honorowy nad projektem objęły instytucje rządowe:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Agencja Rynku Rolnego.

Głównym celem konkursu była popularyzacja idei zdrowego odżywiania, żywności ekologicznej i aktywności fizycznej. Kluczowym elementem przedsięwzięcia był Festyn Zdrowia, składający się z trzech modułów:

 • Pierwsza część to pokaz filmów pt: „Śmietnik w mojej głowie”, mówiących o stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie i sposobach ich przełamywania
 • Drugim elementem było praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy nt. zdrowego stylu życia, czyli przygotowanie i degustacja poczęstunku z produktów regionalnych

i ekologicznych.

 • Trzecim elementem była organizacja zabaw ruchowych dla dzieci , młodzieży oraz dorosłych.

Przypomnijmy, że Odonowski Festyn Zdrowia pn. „Aby zdrowym być trzeba umieć żyć” odbył się w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie 01.06.2012 r. i okazał się trzecim co do jakości festynem w całej Polsce (w kategorii szkół ponadgimnazjalnych).

Podczas uroczystej gali w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie wręczono dyplomy, nagrody rzeczowe dla opiekunów, uczestników konkursu oraz zwycięskich szkół.

Nagrodę dla zespołu „Eko-odonków” z rąk Prezesa Zarządu Fundacji BOŚ – Pana Andrzeja Pietruchy odebrała Pani Ewa Konieczna – opiekun nadzorujący realizację projektu oraz drużyna w składzie:

Karolina Obora – szef zespołu, Mateusz Noga, Wioletta Fucia, Justyna Bakowska, Barbara Chećko, Justyna Derek, Malwina Konieczna, Kesja Kuliś, Anna Kwiecień

Paulina Sobecka.

Nad oprawą fotograficzną czuwał nasz niezawodny przyjaciel „Eko-odonków” – Łukasz Mikina.

Warto wspomnieć również, że dzięki tak wysokiemu wynikowi w konkursie szkoła otrzymała urządzenie wielofunkcyjne.

Pierwsza edycja konkursu „ Czas na zdrowie” okazała się wielkim sukcesem dla naszego zespołu, dlatego nie porzucamy idei szerzenia wiedzy o rolnictwie ekologicznym, zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej i z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję konkursu, aby tym razem powalczyć o pierwsze miejsce.

Zgodnie możemy stwierdzić, że zdobyta przez nas wiedza z pewnością przełoży się na nasze dalsze życie i dokonywane wybory.

„Ten konkurs dał mi wiele, m.in. ukierunkował mnie na drogę zdrowej żywności”.

Anna Kwiecień

„Konkurs ten był dla naszej grupy „Eko-odonków” bardzo ciekawym doświadczeniem. Nie tylko pogłębiliśmy swoją wiedzę w zakresie zdrowego odżywiania, ale szerzyliśmy ją wśród społeczeństwa, dobrze się przy tym bawiąc. Wymagało to od nas  dużej kreatywności, zaangażowania i poświecenia. Podczas pierwszego etapu tzw. „Rozgrzewki”  nikt z nas nie przypuszczał, że zostaniemy tak wysoko ocenieni. III miejsce umocniło naszą wiarę w swoje umiejętności i możliwości. Przygoda z „Eko-odonkami” jednak się nie kończy i mamy zamiar dalej kontynuować naszą działalność.

Kesja Kuliś

Jestem pod wrażeniem pomysłowości, kreatywności naszej młodzieży, która zainspirowana przez Panią Ewę Konieczną udowodniła, że można osiągać sukcesy promując pozytywne wartości. Gratuluję nagrody zespołowi   „Eko-Odonków”.

Pobyt nagrodzonych w Warszawie na uroczystości rozdania nagród był możliwy dzięki  Panu Staroście Janowi Nowakowi. Serdecznie dziękujemy.

Jolanta Mizio

PRZEDSZKOLE dyplommm

puchar1 puchar2

 

14 października na „ORLIKU” usytuowanym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej rozegrano pierwszy turniej piłkarski o Puchar Starosty Kazimierskiego drużyn ochotniczych straży pożarnych. Turniej ten był doskonałą okazją do sprawdzenia sprawności fizycznej strażaków, tak potrzebnej im podczas działań ratowniczych.

Chęć wzięcia udziału w turnieju wyraziło 8 drużyn. Mecze odbywały się w trudnych warunkach pogodowych. W wyniku rozegranych spotkań pomiędzy reprezentacjami poszczególnych jednostek O.S.P. podium turnieju ukształtowało się następująco:

I miejsce – OSP Cieszkowy

II miejsce – OSP Łękawa,

III miejsce – OSP Skalbmierz.

Puchary dla drużyn wręczyli: Wicestarosta Kazimierski – Michał Bucki, Prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego – Stefan Marzec, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej – Włodzimierz Kruszyński. Gratulujemy zwycięzcy i uczestnikom. Kolejny turniej już za rok.

puchar3 puchar4alt

Z głebokim żalem zawiadamiamy ,że uroczystości pogrzebowe

Śp. Waldemara Trzaski

Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

odbędą się  20 października 2012 r. o godz. 12.00

w Kościele Parafialnym pw. Świętej Małgorzaty w Gorzkowie gmina Kazimierza Wielka.

,,Gdyby miłość mogła uzdrawiać,

a łzy wskrzeszać,

byłbyś z nami”.

Waldemar

Wstrząśnięci nagłym, tragicznym

odejściem w dniu 17 października 2012 roku

naszego ukochanego przyjaciela

 

Śp.


WALDEMARA TRZASKI


Burmistrza Miasta i Gminy

Kazimierza Wielka

RODZINIE I BLISKIM


WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓLCZUCIA

SKŁADAJĄ

Przewodnicząca Rady Powiatu, Starosta Kazimierski

Radni Rady Powiatu,

członkowie Zarządu Powiatu,

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

w Kazimierzy Wielkiej

 

euro1euro2

Gimnazjum Specjalne w Cudzynowicach zbiera kolejne laury i ... cenne nagrody w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, a dokładniej – Departament Funduszy Strukturalnych pod tytułem „EUROŚWIĘTOKRZYSKIE – NOWA RZECZYWISTOŚĆ”.

12 października 2012 r. w Sali kominkowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla wybranych 20 laureatów spośród licznego grona ponad 40 gimnazjów. Ogromne gratulacje oraz słowa uznania młodzieży, nauczycielom, dyrektorom i przedstawicielom lokalnych władz złożyli m. in. członkowie Zarządu  Województwa Piotr Żołądek, Kazimierz Kotowski, sekretarz Bernard Antos, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych pani Irena Sochacka. Ze strony miasta i gminy Kazimierza Wielka gratulacje przyjęli wiceburmistrz Tadeusz Bator oraz wicestarosta Michał Bucki.

Troje odważnych gimnazjalistów tj. Paulina Rusiecka, Paulina Kowalska oraz Przemysław Wojtasik przygotowali nowatorską prezentację multimedialną ukazującą, jakie zmiany zaszły w gminie Kazimierza Wielka dzięki wsparciu z RPOWŚ w latach 2007 – 2013.  Zadanie to nie było łatwe, wymagało ogromnego wysiłku, nakładu i czasu pracy nie tylko ze strony uczniów, ale również ze strony nauczycielki, opiekuna projektu – Eweliny Ziętek. Należy podkreślić fakt, że wykonawcami i autorami pracy konkursowej jest młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, praca z która wymaga na pewno zastosowania odpowiednich metod, form dostosowanych do ich możliwości.

- Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu naszych uczniów. – podkreśla opiekun grupy – Tym bardziej, że przygotowana przez nich prezentacja rywalizowała z pracami pełnosprawnej intelektualnie młodzieży. Jest wiele takich dziedzin, w których uczniowie niepełnosprawni umysłowo mogą osiągać sukcesy na równi z uczniami w normie intelektualnej. Już znana i ceniona aktorka Anna Dymna poprzez prace w teatrze z upośledzonymi umysłowo udowadnia społeczeństwu, że przynosi ona niesamowite efekty terapeutyczne oraz poczucie spełnienia i osiągania sukcesów bez względu na poziom intelektualny. Az chce się krzyknąć - My też potrafimy!...

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach Waldemar Kletschka wspólnie z uczniami i nauczycielem odebrał hojną nagrodę dla szkoły – tablicę multimedialną, rzutnik i głośniki o łącznej wartości ... 10 tys. złotych.

Relacja telewizyjna

alt

edu1 edu1  

W dniu 11 października 2012 r. w Sali konferencyjnej kazimierskiego Starostwa miało miejsce spotkanie przedstawicieli szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kazimierskiemu z okazji przypadającego w najbliższą niedzielę Dnia Edukacji Narodowej. Rolę gospodarza spotkania pełnił Wicestarosta Powiatu Michał Bucki przy asyście Pani Teresa Bondaś – Przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Powiatu i Pana Wojciecha Kałata Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.

W spotkaniu tym wzięli również udział przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych w osobach Pani Haliny Opilskiej – Prezesa Zarządu Oddziału ZNP  w Kazimierzy Wielkiej i Pana Pawła Gali – Wiceprzewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.

Dzień Edukacji Narodowej to chwila, kiedy w sposób szczególny uświadamiamy sobie jak wielką rolę w życiu społecznym odgrywa oświata i jak wiele zależy od właściwego wychowania i kształcenia.

Jest to więc doskonała okazja by nie tylko złożyć  pracownikom placówek systemu oświaty życzenia, ale także podziękować im za pracę, na co w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę Wicestarosta Michał Bucki. Wyraził także przekonanie, że samorząd powiatowy będzie dalej dokładał wszelkich starań, by ochronić dotychczasowe miejsca pracy i zapewnić możliwie jak najlepszą stabilność wykonywania tego zawodu tak od strony organizacyjnej jak i materialnej.

W trakcie tego spotkania zostały wręczone przez Wicestarostę Michała Buckiego dziewięciu nauczycielom akty nadania  stopnia awansu zawodowego – nauczyciel mianowany, które otrzymali:

 • · Pani Sylwia Psica – nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
 • · Pani Angelika Cichopek – nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
 • · Pani Joanna Porębska - Szolc – nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
 • · Pani Gabriela Skowron – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu
 • · Pani Ilona Lipka – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu
 • · Pan Jacek Tora – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu
 • · Pani Małgorzata Nowak – nauczyciel Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach
 •     Pan Ryszard Kłos – nauczyciel Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo  – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach    

 •     Pan Piotr Mucha – nauczyciel Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo  – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach    

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były także okazją do uhonorowania wyróżniających się nauczycieli nagrodami Starosty Powiatu. W tym roku trafiły one do rąk:

 • · Pani Cecylii Kruszyńskiej – nauczyciela Poradni – Psychologiczno –Pedagogicznej   w Kazimierzy Wielkiej
 • · Pani Anny Adamusik – nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej
 • · Pani Iwony Janowskiej – nauczyciela Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
 • · Pani Ewy Koniecznej – nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie
 • · Pani Marioli Stojowskiej – nauczyciela Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo  – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

Dziękując za pełną zaangażowania pracę oraz właściwe kierowanie powierzonymi jednostkami organizacyjnymi Starosta Powiatu uhonorował także swoimi nagrodami wszystkich dyrektorów szkół i placówek, życząc im dalszych sukcesów. Po części oficjalnej spotkania,  przy symbolicznym ciastku i kawie toczyła się  dyskusja na niełatwe oświatowe problemy, które z przyczyn oczywistych koncentrowały się wokół szkoły, ucznia i nauczyciela.edu1 edu1

5 października obchodziliśmy jubileusz 10 -lecia utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Kazimierzy Wielkiej.

wtz

Dzięki kierownictwu Pani Balbinie Chećko  i całemu zespołowi Warsztatów uroczystości miały wyjątkowy charakter. Obchody rozpoczęły się od przemarszu uczestników Warsztatu wraz z zaproszonymi gośćmi ulicami Kazimierzy Wielkiej. Główna część uroczystości miała miejsce

w Restauracji Bajka wzięło w niej udział ok. 110 osób.

My również  składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

30.09.2012 odbył się finał Powiatowej Ligi Piłki Nożnej. Tak się złożyło, że o zwycięstwie w lidze zadecydował mecz ostatniej kolejki pomiędzy Złotym Teamem Broniszów oraz LZS Czarnocinem. W tym meczu górą okazał się Czarnocin wygrywając 0:3. We wcześniej rozegranym meczu Topola pokonała drużynę Rafisu 4:3. Po meczach odbyło się oficjalne zakończenie ligi. Puchary oraz dyplomy wręczali Starosta kazimierski Jan Nowak oraz Prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego Stefan Marzec.

Głównymi organizatorami ligi byli Starostwo Powiatowe oraz Kazimierski Ośrodek Sportowy.

Więcej na stronie KOS

http://kazimierzakos.pl/pilka%20nozna/PL2012/PLPN%202012.htm

artykul_zdj1

Zaskoczenie, a następnie ogromna radość ogarnęła uczniów Gimnazjum Specjalnego w Cudzynowicach, gdy otrzymali informację o znalezieniu się w gronie laureatów wojewódzkiego konkursu „EUROŚWIĘTOKRZYSKIE – NOWA RZECZYWISTOŚĆ”.

Przypomnijmy. Głównym celem tego konkursu, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – Departament Funduszy Strukturalnych  była popularyzacja integracji europejskiej i upowszechnienie wiedzy o korzystnych zmianach zachodzących w świętokrzyskich miastach i gminach dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Do udziału w tym konkursie zgłosiła się trójka gimnazjalistów: Paulina Kowalska, Paulina Rusiecka oraz Przemysław Wojtasik; którzy pod opieką nauczycielki pani Eweliny Ziętek przygotowali oryginalną i nowatorską prezentację multimedialną  ukazującą, jakie zmiany zaszły w gminie Kazimierza Wielka dzięki wsparciu z RPOWŚ. Zadanie to wymagało dużego nakładu pracy ze strony uczniów i opiekuna rozłożonej na poszczególne etapy: planowanie, poszukiwanie i gromadzenie informacji, niezbędnych materiałów i zdjęć oraz ostateczne wykonanie prezentacji. Nie było również łatwe, gdyż należy podkreślić, że wykonawcami była młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, praca z którą wymaga przede wszystkim dużo więcej czasu, odpowiednich metod i form dostosowanych do ich możliwości. Zaangażowanie i wysiłek uczniów został doceniony i hojnie nagrodzony. Gimnazjum otrzyma bowiem cenną nagrodę w postaci zestawu multimedialnego o wartości 10 000 zł, który znacznie podwyższy jakość nauki w szkole.

„Znalezienie się w gronie laureatów tegoż konkursu jest dla nas ogromnym osiągnięciem, można powiedzieć nawet - podwójnym sukcesem. Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów, składamy im oraz nadzorującej ich pracę nauczycielce najszczersze gratulacje – dodaje Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach pan Waldemar Kletschka – tym bardziej, że przygotowana przez uczniów prezentacja rywalizowała z pracami pełnosprawnej intelektualnie młodzieży. Jak widać nasi uczniowie, pomimo swej niepełnosprawności umysłowej mogą osiągać sukcesy na równi z uczniami w normie intelektualnej.”

 

zdjecia 080

kapitalludzki_pl                                                      ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o zakończeniu realizacji

Projektu systemowego „Lepsza przyszłość”

W dniu 24 października 2011r. odbyła się uroczysta Konferencja podsumowująca realizację  Projektu systemowego „Lepsza przyszłość”. realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej skierowanego do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kazimierskiego.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zebrali się uczestnicy projektu, samorządowcy, zaproszeni goście, zespół projektowy. Konferencję otworzyła Pani Bożena Pytel Kierownik Zespołu Projektowego, która serdecznie powitała zaproszonych gości oraz  uczestników Projektu  i poinformowała o współfinansowaniu zarówno Projektu jak i konferencji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pani Kierownik przybliżyła zebranym gościom działania podejmowane   w ramach realizacji Projektu „Lepsza przyszłość”, a następnie poprosiła o zabranie głosu Pana Starosty Jana Nowaka, który  serdecznie pogratulował uczestnikom wytrwałości i zdobytych umiejętności.W dalszej kolejności  Pan Wacław Piwudzki Koordynator  merytoryczny,  przedstawił  szczegółowe informacje na temat przebiegu realizacji tego Projektu. Po wystąpieniach okolicznościowych  zaproszonych gości, Pani Kierownik zaprosiła zebranych do obejrzenia prezentacji multimedialnej, w której zaprezentowano wszystkie etapy realizacji Projektu począwszy od rekrutacji uczestników aż  po dzień  konferencji.

Projekt zakończył się pełnym sukcesem.  Uczestnicy otrzymali z rąk Pana Leszka Buckiego Dyrektora  Centrum Kształcenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej certyfikaty i zaświadczenia, potwierdzające osiągnięcie  celu głównego, czyli przywrócenie zdolności osobom niepełnosprawnym do wejścia na rynek pracy i integrację ze społeczeństwem.

Konferencja została nagrodzona gromkimi oklaskami, na ręce Kierownika Projektu uczestnicy składali podziękowanie za umożliwienie im zdobycia nowych umiejętności   i doświadczeń.

Konferencja zakończyła się uroczystym posiłkiem w „Pizzerii u Kargula” w Kazimierzy Wielkiej.

 

zdjecia 026 zdjecia 080

zdjecia 100 zdjecia 118

zdjecia 134 zdjecia 139

„Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”  –  sukcesem Uczniowskiego Klubu Sportowego  Odonów


Uczniowski Klub Sportowy Odonów w partnerstwie z Radą Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie realizuje projekt pt: „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS od 01.10.2011r do 31.05.2012r  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Projekt „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa” skierowany jest do 40 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie. 
Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności młodych mieszkańców wsi ukierunkowanej na rozwój edukacji poprzez zdobycie umiejętności zwiększających szanse na dalsze kształcenie i zatrudnienie w kierunkach mundurowych.
25 października 2011 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie zorganizowano spotkanie informacyjne z prelegentami mundurowych kierunków kształcenia, tj. przedstawicielem Policji, PSP, Wojska, dzięki którym 40 uczniów i ich rodziców pozyskało  wiedzę na temat zasad rekrutacji, perspektyw kariery zawodowej w służbach mundurowych.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie, ich rodzice oraz:
 •  Przedstawiciele władz Powiatu Kazimierskiego: Pan Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Pan Marek Krupa –Sekretarz Powiatu, Pan Wojciech Kałat – Dyrektor PZEAS w Kazimierzy Wielkiej
 •  Pan ppłk Jarosław Molisak – Komendant WKU w Busku Zdroju oraz Pan major Waldemar Sroka,
 •    zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierz y Wielkiej,
 •    Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej
 •  Zarząd UKS Odonów – Leszek Rubacha, Teresa Korfel, Grzegorz Śliwiński,
 •  Koordynator projektu – Ewa Konieczna
Spotkanie rozpoczęła dyrektor Jolanta Mizio nawiązując w swoim wystąpieniu do historii szkoły związanej z kształceniem obronnym, podkreśliła wieloletnie tradycje w organizowaniu przez szkołę zawodów o charakterze sportowym, obronnym, strzeleckim miedzy innymi rejonowe zawody „Sprawni jak żołnierze”.
Zaprezentowano dokonania związane z realizacją innowacj i pedagogicznej „służby mundurowe – edukacja dla bezpieczeństwa” podkreślając cenną i owocną  dla szkoły współpracę z:
 •  Wojskową Komendą Uzupełnień w Busku Zdroju,
 •  Komendą Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej,
 • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej   w  Kazimierzy Wielkiej,
 • Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 • Stowarzyszeniem Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat AK „Maria” Koło w Kazimierzy Wielkiej .
Zebrani z zainteresowaniem oglądali zdjęcia z zajęć klas mund urowych na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, jednostki wojskowej, z obserwacji pracy patrolu policji oraz  straży pożarnej.
Zarząd UKS Odonów szczycił się sukcesami w pozyskiwaniu funduszy z przeznaczeniem na organizację zawodów i zajęć dla młodzieży: w ramach „ŚWIĘTOKRZYSKIEJ AKADEMII SPORTU NA OBSZARACH WIEJSKICH” w 2010 r a także dofinansowaniem do projektu realizowanego ramach PO KL „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”.
Koordynator  przedstawiła  zadania jakie będą realizowane w ramach projektu:
W opinii uczniów i rodziców inicjatywa nauczycieli działających w UKS Odonów jest bardzo interesująca, zajęcia w ramach projektu pozwolą lepiej przygotować się do  rekrutacji  i sprostać wymaganiom stawianym przez szkoły kształcące mundurowych.
Prelekcje przedstawicieli służb mundurowych pozwoliły uczniom na zapoznanie się z wymaganiami stawianymi osobom ubiegającym się o przyjęcie do policji, wojska, straży pożarnej.
Większość uczniów podkreśla ciekawe perspektywy dalszej nauki z możliwością uzyskania wparcia finansowego – np. możliwość uzyskania   stypendium na uczelniach wojskowych do 2000 zł miesięcznie.  
Starosta Kazimierski podsumowując spotkanie wyraził uznanie dla nauczycieli i UKS Odonów, gratulował szkole sukcesów w realizacji ciekawej oferty dla młodzieży związanej z innowacją „służby mundurowe” oraz podkreślił wagę kształcenia u uczniów umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa   sobie i innym potrzebującym na wypadek zagrożeń życia i zdrowia, sytuacji kryzysowych.
Podczas indywidualnych rozmów po zakończeniu spotkania uczniowie mieli możliwość uzyskania   szczegółowych informacji  o perspektywach rozwoju, nauki i pracy w policji, wojsku, straży pożarnej.
Specyfika pracy w służbach mundurowych wymaga poświęcenia i pasji,  ale jak podkreślano w wypowiedziach prelegentów daje również satysfakcję i stabilizację finansową – gwarancję pracy i wynagrodzenia, możliwość rozwoju i awansu zawodowego.  

indywidualne rozmowy z przedstawicielami służb mudurowych ppłk Jarosław Molisak

Aktywni w Edukacji Odonow1

panel dyskusyjny z udziałem władz powiatowych i służb mundurowych

Aktywni w Edukacji Odonow2

prelekcja kom. Jacka Piwowarskiego -

zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej

Aktywni w Edukacji Odonow3

prelekcja majora Waldemara Sroki

Aktywni w Edukacji Odonow5

prelekcja ppłk Jarosława Molisaka - komendanta WKU w Busku Zdroju

Aktywni w Edukacji Odonow6

prezentacja założeń projektu - koordynator Ewa Konieczna

Aktywni w Edukacji Odonow7

przedstawiciele władz i służb mundurowych

Aktywni w Edukacji Odonow8

realizacja innowacji - wystąpienie Mariusza Stepnia

Aktywni w Edukacji Odonow9

uczniowie klas II LO i ich rodzice

Aktywni w Edukacji Odonow10

wystąpienie prezesa UKS Odonów Leszka Rubachy

Aktywni w Edukacji Odonow11

wystąpienie Starosty Kazimierskiego

Aktywni w Edukacji Odonow12

prelekcja komendanta PSP Pana Kazimierza Zabłotnego

Aktywni w Edukacji Odonow4

logo soswPodsumowanie działań realizowanych podczas III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 17-23.X.2011r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Cudzynowicach.

Opracowała i koordynator projektu :

               Agnieszka Zimnicka

 

Podsumowanie działań realizowanych podczas III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 17-23.X.2011r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Cudzynowicach.

Ideą organizacji OTK jest kształtowanie właściwych postaw uczniów, a także nauczycieli, rodziców w zakresie zaplanowania przyszłości młodych ludzi po ukończeniu szkoły.  Przewodnim hasłem III OTK było „Poradnictwo kariery dla każdego ucznia”, w związku z tym poszczególne działania zostały dostosowane do tej tematyki. Największym zainteresowaniem cieszyło się wśród uczniów spotkanie z przedstawicielami zawodów: strażak, policjant i pogotowie ratunkowe.

Podziękowania dla instytucji wspierających zaplanowane przedsięwzięcia:

 • · Powiatowa Straż Pożarna,   
 • straz1 
 • straz
 • · Pogotowie Ratunkowe,
 • pogotowie
 • · Policji Powiatowej,
 • policja
 • · Powiatowy Urząd Pracy,
 • pup
 • · Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 • poradnia
 • · Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • wtz
 • · Starostwo Powiatowe,
 • starostwo
 • ·Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • agencja

 

 

Cała prezentacja w formacie PDF

 

Wiadomość wydrukowana ze strony www.echodnia.eu

Tydzień Kariery w Cudzynowicach z rozmachem

dodano: 20 paždziernika 2011, 7:00

Autor: Adam LIGIECKI, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Adam Konderak był jedynym mężczyzną w gronie opiekunów. - Jest na szóstkę! - przekonują gimnazjalistki z Topoli.

Adam Konderak był jedynym mężczyzną w gronie opiekunów. - Jest na szóstkę! - przekonują gimnazjalistki z Topoli. (fot. Adam Ligiecki)

Jak wybrać ten jeden spośród... 2360 zawodów? Odpowiedzi na to i inne pytania szukamy podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2011 w Cudzynowicach.

Trzecia edycja projektu dla młodzieży odbywa się w dniach 17-21 października. W Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach prowadzona jest z rozmachem, ma bogaty i różnorodny program.
We wtorek w roli głównej wystąpili gimnazjaliści. Wczoraj głos mieli przedsiębiorcy i samorządowcy, dziś zaplanowano warsztaty z poszukiwania pracy. A jutro, na finał, uczniowie pojadą do telewizji w Krakowie.

TRUDNA SPRAWA

Wtorkowe warsztaty dla gimnazjalistów odbyły się pod hasłem „Poznaj mój zawód - wymagania i predyspozycje”. W Cudzynowicach gościło sześć gimnazjów z powiatu kazimierskiego: Cieszkowy, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz, Topola, Wielgus.

Koordynujące szkolny projekt, Bogusława Lech i Ewelina Zębala-Zając, przygotowały prelekcje na temat kwalifikacji zawodowych, planowania kariery zawodowej, poruszania się na rynku pracy. Nie jest to prosta sprawa, jeśli zważyć, że mamy w Polsce obecnie... aż 2360 zawodów!

CO NA TOPIE?

Jak wybrać ten jeden - jedyny i wymarzony? Jak osiągnąć sukces zawodowy? Zdaniem ekspertów rynku pracy, najważniejsze są dwa czynniki: aktywność oraz gotowość do nieustannej edukacji, służącej podnoszeniu kwalifikacji.

Liczy się też popyt na specjalistów. Co będzie na topie w drugiej dekadzie XXI wieku? Z prognoz analityków wynika, że do „zawodów przyszłości” należą: pracownik ochrony, architekt, inżynier budownictwa, obsługa prawna, specjalista ochrony środowiska, informatyk, wizażysta.
Po porcji teorii gimnazjaliści mogli sprawdzić się w konkursie. Należało odgadnąć profesję prezentowaną w scenkach kabaretowych, a potem opracować „kartę zawodu”.

BRAWA DLA BLIŹNIAKÓW

Na scenie rej wodzili bliźniacy, podobni do siebie jak dwie krople wody Piotr i Paweł Gawlikowie z klasy trzeciej Technikum Agrobiznesu. Paweł - z belą słomy na taczkach zagrał rolnika, Piotrek - w ciemnych okularach, przy wtórze hitu „Eye of the Tiger” wcielił się w postać ochroniarza.

Dzielny strażak (Marcin Świeca) wspinał się po drabinie, w ramach akcji „Pali się mój kot!”. Martyna Nowak grała pielęgniarkę, Damian Możdżeń - kucharza, który gotuje „wesołe zupy Romana”. A nauczycielka, czyli Magdalena Nurkowska, tak zawróciła w głowach gimnazjalistom, że jeden z młodzianów ze Skalbmierza krzyknął: - To... strażak!

KREACJA W CENIE

- Ogólnopolski Tydzień Kariery ma wspólną ideę - to zasady poszukiwania zawodu. Staramy się podać to w atrakcyjny sposób, na luzie, gdyż taka formuła trafia najbardziej do młodzieży - zaznacza Bogusława Lech.

- To bardzo cenne przedsięwzięcie. Ważne są kreatywne i przedsiębiorcze postawy młodzieży, świadomy wybór zawodu. Należy to przekazać już uczniom gimnazjów - podkreśla Beata Buła, nauczycielka Gimnazjum w Cieszkowach, kazimierski Belfer Roku 2011 w plebiscycie „Echa Dnia”.
Podczas warsztatów gimnazjaliści obejrzeli multimedialną prezentację szkoły w Cudzynowicach, przedstawioną przez Monikę Pabiś i Przemysława Bonara. Był także film edukacyjny dotyczący planowania kariery zawodowej.

TERAZ TELEWIZJA

Konkurs miał bardzo wyrównany poziom. Pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum z Opatowca, lecz nagrodami obsypano wszystkie drużyny. Dyplomy i... słodkie niespodzianki wręczył dyrektor szkoły Jacek Nowak, okolicznościowe dyplomy otrzymali też opiekunowie gimnazjalistów.

Wczoraj w Zespole Szkół Rolniczych gościli przedsiębiorcy, samorządowcy, doradca zawodowy. Dziś będą warsztaty z zakresu poszukiwania pracy, a jutro - na zakończenie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2011 - uczniowie z Cudzynowic pojadą do Telewizji Interia w Krakowie.

 

Wiadomość wydrukowana ze strony www.echodnia.eu

 

KULTURA - INNE WYDARZENIA, 19 paždziernika 2011 - 7:00

Kazimierza gra i śpiewa Kaczmarskiego

VIII Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego odbędzie się 11 grudnia w Kazimierzy Wielkiej. Zgłoszenia przyjmowane są już od środy, 19 października w Kazimierskim Ośrodku Kultury.

 

Klaudia Kobus to jedna z laureatek Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego.

Klaudia Kobus to jedna z laureatek Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego. (Adam Ligiecki)

Pierwszy projekt artystyczny w regionie świętokrzyskim, poświęcony twórczości legendarnego „barda Solidarności”, Kazimierza organizuje już od ośmiu lat. W tym roku – po raz pierwszy według nowych zasad.

Tym razem jest to projekt ponadregionalny. Obejmuje swoim zasięgiem tereny województw świętokrzyskiego i małopolskiego. W tym powiaty Ponidzia: buski, pińczowski, kazimierski.

– Celem przeglądu jest propagowanie i upowszechnianie twórczości Jacka Kaczmarskiego. A także upamiętnienie wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku, pogłębianie edukacji kulturalne w zakresie muzyki i wokalistyki – mówi Aleksander Zwolański, dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

Kazimierski przegląd skierowany jest do amatorów. Wziąć w nim mogą udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. Uwaga, trzeba mieć ukończone 13 lat.

– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora, do 18 listopada, materiału dźwiękowego w formie wave lub mp3 na nośniku CD – z jedną piosenką z repertuaru Jacka Kaczmarskiego lub jego kompozycji, we własnej interpretacji. A także karty zgłoszenia – wyjaśnia Dorota Pilarska z Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

Zgłoszenia należy nadsyłać pod adresem: Kazimierski Ośrodek Kultury, ulica 1 Maja 16, 28-500 Kazimierza Wielka. Informacje – telefon 41-350-10-99.

Przegląd odbywać się będzie w trzech etapach. Pierwszy to eliminacje, w których komisja konkursowa wyłoni finalistów na podstawie nadesłanych nagrań. W etapie drugim finaliści wystąpią przed jury i publicznością, zaś etap trzeci to koncert laureatów oraz wręczenie nagród – w Kazimierskim Ośrodku Kultury, podczas obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Organizatorem VIII Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego jest Kazimierski Ośrodek Kultury; partnerem projektu Międzyzakładowa Organizacja Związku Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Kazimierzy Wielkiej. Patronat honorowy objęli: starosta kazimierski, burmistrz Kazimierzy Wielkiej oraz Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA.

Przypomnijmy, że laureatami poprzednich edycji przeglądu byli między innymi: Justyna Odon, Klaudia Kobus, Wojciech Bomba, Agnieszka Pęska, Natalia Nocoń. Kto wygra w tym roku? Dowiemy się o tym 11 grudnia.


Adam LIGIECKI

 

Echo Media sp. z o.o.

Sesja Rady Powiatu 28 Października 2011r. ( Piątek )

 

Program Sesji

KOMUNIKAT


ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA

 

NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH

Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach przypomina właścicielom i zarządcom o obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny
i bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych.

W okresie jesienno - zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia i katastrof budowlanych, spowodowanych znacznym obciążeniem połaci dachowych zalegającym śniegiem, nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych.

Przypominam, że podstawowym obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest utrzymywać go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo budowlane.

W związku z powyższym zwracam się do właścicieli lub zarządców
o zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny obiektów budowlanych w okresie zimowym oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z ponad normatywnych opadów śniegu, jak również występujących oblodzeń obiektów budowlanych (szczególnie połaci dachowych) oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

Jednocześnie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na użytkowanie instalacji i urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych. Przypominam o konieczności przeprowadzania regularnych kontroli stanu technicznego w/w urządzeń i instalacji, które powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Kielce, 13 października 2011 r.

loga3

Powiat Kazimierski

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

od 01.09.2011 r. do 28.02.2013 r.

w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1., Poddziałanie 9.1.2

Tytuł projektu: „Wyrównuję, doskonalę i poznaję”

kierowany do 149 uczniów klas II  3 LO powiatu kazimierskiego:

 1. Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej
 1. Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie
 1. Liceum Ogólnokształcącego w Cudzynowicach

W ramach projektu będą realizowane zajęcia :

 • Ø Dydaktyczno – wyrównawcze z wykorzystaniem technik multimedialnych  z matematyki, j. angielskiego oraz fizyki
 • Ø Doskonalące umiejętności z wykorzystaniem technik multimedialnych z matematyki, j. angielskiego oraz biologii
 • Ø Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym

Dodatkowo każdy uczestnik projektu:

 • Ø Weźmie udział w dwóch dwudniowych wyjazdach studyjnych,
 • Ø Otrzyma pakiet startowy (teczka, notatnik, długopis oraz podręcznik),
 • Ø Ma zapewniony catering i odwóz po zajęciach

Zapraszamy uczniów do uczestnictwa w projekcie

Wartość projektu 505077,84 zł

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONACH INTERNETOWYCH SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

logo1

 

Utworzenie Punktu Informacyjnego Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

 

Porozumienie intencyjne

 

logo2

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline