Aktualności

Konto na które należy wpłacać należności :

02 8493 0004 0180 0130 0720 0003

Bank Spółdzielczy Kielce o/Kazimierza Wielka

 
Sprawozdania (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS,Rb-Z) za rok :  2009,  2010, 2011


Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Zarząd Powiatu Kazimierskiego podaje do wiadomości:
– informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kazimierskiego za I kw. 2008r.
Dochody za I kw. 2008r. 8.349.591,24 zł
Wydatki za I kw. 2008r. 5.981.136,54 zł
Nadwyżka / deficyt 2.368.454,70 zł                      

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Zarząd Powiatu Kazimierskiego podaje do wiadomości:
Jednocześnie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej w 2007r. nie udzieliło ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie powyżej 500 zł osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej w 2007r. nie udzieliło pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Zarząd Powiatu Kazimierskiego podaje do wiadomości:
– informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kazimierskiego za I kw. 2008r.
Dochody za I kw. 2008r. 8.349.591,24 zł
Wydatki za I kw. 2008r. 5.981.136,54 zł
Nadwyżka / deficyt 2.368.454,70 zł                      


Więcej o: Sekretarz

Sekretarz Powiatu Kazimierskiego

mgr inż. Marek Krupa

 alt

 

tel. (041) 35 02 326

 

Sekretarz odpowiada przed starostą w szczególności za prawidłową organizację pracy starostwa, porządek i dyscyplinę pracy, właściwe i terminowe załatwianie spraw, przestrzeganie przepisów prawa, efektywną kontrolę wewnętrzną.

 Skarbnik Powiatu

mgr inż. Zbigniew Cichoń

 

 Skarbnik – pełniący funkcję Naczelnika Wydziału Finansowo – Budżetowego

 

 1.      Skarbnik powiatu niezależnie od obowiązków, które spełnia jako naczelnik wydziału odpowiedzialny jest bezpośrednio za zapewnienie właściwej realizacji zadań wynikających  z przepisów szczególnych, w tym:

 Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.

1)    wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

2)    nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.

3)    zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.

4)    kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do wykonywania kontrasygnaty.

5)     sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa.

6)     organizowanie kontroli przestrzegania procedur określonych w ustawie o finansach publicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

7)     prowadzenie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących   operacji gospodarczych i finansowych.

8)     przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem  przez wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

9)     koordynacja kontroli finansowych, a także nadzór nad prawidłowością  jej przeprowadzenia.

10) ustalenie zakresu kompetencji i odpowiedzialności dla Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kazimierskiego

Baza danych znajdująca się w tej zakładce opiera się głównie na powiatowym rejestrze stowarzyszeń. Oprócz tego wymienione zostały Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Koła Łowieckie i inne stowarzyszenia, czy instytucje wspierające rozwój gospodarki, kultury i edukacji w powiecie kazimierskim.

Stworzenie aktualnej bazy danych organizacji pozarządowych działających na naszym powiecie pozwoli nam na szybsze i skuteczniejsze informowanie Państwa o bieżących możliwościach aplikowania po środki lokalne, krajowe lub międzynarodowe. Pozwoli również znaleźć partnerów do współpracy pokrewnym instytucjom.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o ciągłe uaktualnianie naszej bazy. Jeśli Państwa organizacja nie została tutaj wymieniona, lub jej dane są nieaktualne, prosimy o przesłanie danych organizacji w dowolny sposób:

  • Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
  • fax: 041 35 02 313
  • e-mail: starostwo@powiat.kazimierzaw.pl
  • lub dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego pokój nr. 115

 

 

Stowarzyszenia, związki, instytucje

Kluby sportowe

Ochotnicze Straże Pożarne

Koła Łowieckie

Koła Gospodyń Wiejskich

Rada Powiatu Kazimierskiego

kadencja 2014 – 2018

 

 

 

Radni Powiatu Kazimierskiego

  

Augustyn Marek Piotr
Bondaś Teresa
Bucki Michał
Gruszka Marian Jan
Jakubas Zbigniew Dariusz
Klimek Krzysztof
Kuliś Andrzej Marek
Miszczyk Jarosław
Nocoń Andrzej Mirosław
Nowak Jan
Olejarski Marek
Szczerba Michał Kazimierz
Wicher Krystyna
Wiertek Włodzimierz Ludwik
Włosowicz Jerzy Zygmunt


 

 

 

 

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

Kadencja 2014 – 2018

 

Jan Nowak – Starosta

Michał Bucki – Wicestarosta

Zbigniew Jakubas – Urzędujący Członek Zarządu

Krystyna Wicher

Michał Szczerba


Więcej o: położenie
 
Obszar, na którym położony jest powiat kazimierski określany jest przez geografów Niecką Nidziańską, która jest częścią Wyżyny Małopolskiej. Ściślej rzecz biorąc, powiat kazimierski rozpościera się na części Niecki, zwanej Płaskowyżem Proszowickim.
     Podłoże lessowe oraz zmieniające się w przeszłości warunki klimatyczne nie sprzyjały powstawaniu lasów. Dlatego też przeważają tu ciepłolubne zarośla z licznie występującą leszczyną. Osobliwością przyrodniczą są tzw. murawy kserotermiczne porastające stoki licznych wzniesień. Są wśród nich rzadkie i prawnie chronione: miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy, dziwięćsił bezłodygowy, przebiśnieg, sasanka i inne.
      Osią powiatu jest rzeka Nidzica licząca 63 km długości. Źródło Nidzicy znajduje się w Rogowie na północ od Miechowa, na wysokości 280 m n.p.m. Dopływy Nidzicy w okolicach Kazimierzy Wielkiej to m.in.: Małoszówka i Jawornik.  Największą osobliwością powiatu są odkryte w latach 60 – tych ubiegłego stulecia źródła geotermalne w Odonowie koło Kazimierzy Wielkiej. Aktualnie nie eksploatowane, być może w przyszłości staną się szansą utworzenia uzdrowiska.
Powiat kazimierski jest powiatem położonym na terenie województwa świętokrzyskiego, został reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kazimierza Wielka.
W skład powiatu wchodzą:
alt
gminy miejsko-wiejskie: Kazimierza Wielka, Skalbmierz
gminy wiejskie: Bejsce, Czarnocin, Opatowiec
miasta: Kazimierza Wielka, Skalbmierz.
 
 
 
 
 
 
alt
 
 
 
Więcej o: opieka społeczna
Spis treści:
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej

ul. Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka,

tel. (0-41) 350-23-36

fax. (0-41) 352-25-07

dyr. Bożena Pytel

 

 

1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach
ul. Partyzantów 29,
28-500 Kazimierza Wielka,
woj. świętokrzyskie,
tel. 41 350 10 82,
faks 41 35 02 313.
Kierownik:  Dorota Celej
 
Powiatowy Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej jest placówką utworzoną na terenie powiatu kazimierskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych jest Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (PŚDS) w Cudzynowicach. Funkcjonuje on od 29.12.2004r.
Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Dysponuje 25 miejscami, działalnością obejmuje mieszkańców powiatu kazimierskiego.
Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób, które z powodu przewlekłej choroby psychicznej lub głębszej niepełnosprawności intelektualnej – upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, wymagają pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, której same te osoby, ani ich rodziny nie mogą zapewnić wykorzystując własne środki i możliwości.
Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.
Strukturę placówki stanowią pracownie zajęciowe:
 – kulinarna,
 – komputerowa,
– plastyczna 
– muzyczna
– sala rehabilitacyjna
Dodatkową formą terapii są zajęcia rekreacyjne oraz integracyjne. Są one uzupełnieniem rehabilitacji społecznej.
 

 

alt

codzienne prace podopiecznych

alt

Dzień Kobiet

alt

prace podopiecznych

 

alt

prace podopiecznych

alt

sportowe rozgrywki integracyjne

alt

spotkanie integracyjne

alt

świąteczne występy w domu kultury

alt

turnus rehabilitacyjny w Łebie

alt

zabawa choinkowa

 

 

 
 
2. Dom Pomocy Społecznej w Bejscach

Bejsce 228

28-512 Bejsce,

tel. 041 351 10 03

dyr. Antoni Bryła

Dom Pomocy Społecznej w Bejscach przeznaczony jest dla osób niesprawnych intelektualnie. Zamieszkują go osoby w różnym przedziale wiekowym. Nasi mieszkańcy nie mogą liczyć na brak zajęć i nudę. Opiekunki tak organizują zajęcia, aby czuły się zawsze potrzebne i czynnie uczestniczyły w życiu Domu Pomocy jak i gminy i powiatu. Do głównych ich zajęć należy przede wszystkim przygotowanie programów artystycznych, recytacja wierszy, śpiew piosenek, współpraca ze Szkołą Podstawową. Ściany Domu Pomocy zapełnione są obrazami i pracami wykonanymi przez nasze mieszkanki. Przed świętami biorą udział w projektowaniu i wykonaniu dekoracji i kart świątecznych. Ponadto, nasi mieszkańcy pomagają w pracach polowych, głównym ich zajęciem jest pielenie i pielęgnacja ogródka warzywnego, jak również ogródków kwiatowych. Podczas terapii zajęciowej mieszkanki mogą liczyć na rozmowę związaną z ich problemami i zainteresowaniami. Ich problemy są indywidualne, dlatego też opiekunki w odpowiedni sposób na nie reagują. Mieszkanki korzystają z porad psychologa, który odwiedza nasz Dom.
Przyznać należy, że w tym Domu panuje ścisła współpraca, harmonia i troskliwa opieka oraz dbałość o dobro mieszkańców. Ten wątek wzajemnego poszanowania i tolerancji ma odbicie w kontaktach mieszkańca z mieszkańcem, jak również w kontaktach mieszkańców z pracownikami. W Domu panuje uśmiech, zadowolenie, życzliwość, nasi mieszkańcy mogą liczyć na zachowanie pełnej intymności. Jest to Dom, w którym panuje przyjaźń i ciepło rodzinne.
  alt
Dom Pomocy Społecznej w Bejscach
  
  

3. Warsztat Terapii Zajęciowej

Od 1 stycznia 2002 roku na terenie powiatu kazimierskiego rozpoczął swoją działalność Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  „Promyk Nadziei” w Kazimierzy Wielkiej.
Jest to  placówka pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kazimierskiego.
W ciągu  5 lat funkcjonowania Warsztat rozszerzył swoją działalność o 2 nowe  pracownie  i 10 uczestników.
Obecnie w zajęciach warsztatu uczestniczy 40 osób niepełnosprawnych.
Warsztat odgrywa ważną rolę w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.      Przygotowuje swoich  uczestników  do  wykonywania czynności dnia codziennego,    możliwie niezależnego, aktywnego   i samodzielnego życia  a przede wszystkim  stwarza   możliwość ogólnego rozwoju , aktywnego włączenia się w życie społeczne a także możliwość pozyskania lub przywrócenia umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia
Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w 8 tematycznych pracowniach , na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji i terapii dostosowanych do rodzaju i stopnia  niepełnosprawności  uczestników.
  Sprawność ruchową doskonalą uczestnicy w dobrze wyposażonej sali rehabilitacyjnej. Stosownie  do potrzeb uczestników  prowadzona jest  również rehabilitacja w zakresie hipoterapii  oraz sportowe, kulturalne i rekreacyjne zajęcia dodatkowe.    
 
4. Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej

Adres: Kościuszki 15

28-500 Kazimierza Wielka

Telefon: (041) 352-18-61

Fax: (041) 352-18-51

NIP: 6050015366
dyr. Zbigniew Zieleniewski

Całodobowa opiekę dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodziców zapewnia w powiecie kazimierskim wielofunkcyjna placówka opiekuńczo – wychowawcza Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.
Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej jest placówką koedukacyjną.
 utworzoną na mocy uchwały Nr XVI/119/2004 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2004 roku.
Głównym celem działalności tej placówki jest stworzenie wychowankom warunków zapewniających im prawidłowy rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej, światopoglądu i wyznania.
W skład Zespołu Placówek Opieki i Wychowania wchodzą:
3 Grupy Autonomiczne ( maksymalnie 15 osobowe), zapewniające całodobową opiekę i wychowanie sierotom oraz  dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.
Mieszkanie Chronione, przeznaczone dla wychowanków Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej, pochodzących z Powiatu Kazimierskiego.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, którego celem jest udzielenie pomocy osobom i rodzinom w sytuacji kryzysu.
Centrum Poradnictwa i Terapii Rodzin, które wspiera rodzinę w procesie wychowawczym, udziela specjalistycznej pomocy oraz prowadzi zajęcia i spotkania terapeutyczne.
Więcej o: sport i rekreacja

Sport i rekreacja

 

w powiecie kazimierskim

 

 

 

altaltaltalt

altaltaltalt

 

 

1. Maraton Pływacki

2. Mistrzowie Futsalu

3.Tenis Stołowy

4. Judo, Karate,Ju-jitsu. Rewia Wschodnich Walk

5. Wędkarstwo

6. Kolarstwo

7. Rajd Samochodów Terenowych

8. Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej i Eskapada Patriotyczna Szlakiem Hubala

9. Stadnina Koni Hubertus

 

 

Maraton Pływacki

 

w Lutym 2010 roku odbył się IV 24 Godzinny Maraton Płytacki

NASZ NOWY REKORD TO 889,650  KM !!!
35586 DŁUGOŚCI BASENU!!!

 

NIESAMOWITE POKAZY LASERÓW!!!

alt

alt

 

 

Wręczenie nagród

 

NAJLEPSZA UCZESTNICZKA
Buszczanka Natalia Musiał, która przepłynęła najwięcej – 38 kilometrów

 

alt

Nagrody dla uczestników wręczyli
Starosta Kazimierski JAN NOWAK
Oraz Burmistrz MiG Kazimierza Wielka ADAM BODZIOCH

 

alt

źródło:

 

 

Basen

Największym centrum sportowo – rekreacyjnym w naszym powiecie jest Kazimierski Ośrodek Sportowy, czyli wspaniale wyposażona hala sportowa oraz nowoczesny basen.

Kryta pływalnia jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w naszym regionie. W dwukondygnacyjnym budynku znajdują się dwa baseny, brodzik dla dzieci, jakuzi, 43 metrowa zjeżdżalnia, bicze wodne, sauny oraz wspaniałe solarium z funkcją odchudzania Body Wave. Do ogrzewania obiektu zostały zastosowane kolektory słoneczne i są to pierwsze urządzenia tego typu na Ponidziu. Miłośników pływania zapraszamy na basen czynny we wszystkie dni tygodnia. Oferujemy naukę pływania grupową i indywidualną. Zapewniamy atrakcyjne ceny karnetów (bilety grupowe od 3 zł/godz. bilety rodzinne od 4 zł/godz.) oraz wspaniałą, rodzinną atmosferę.

 

alt alt

Nauka pływania na basenie                                                               Nowoczesny basen

 

 

Hala sportowa

Tętniąca życiem od wczesnych godzin porannych do wieczora, jest miejscem, w którym odbywają się różnorodne imprezy sportowe, począwszy od rangi gminnej, na międzynarodowej kończąc. Wymienić należy: Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym „Sprawni Razem”, Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne Młodzików i Oldboi, towarzyskie mecze Reprezentacji Polski Oldboi w Futsalu, oraz różnej rangi turnieje wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Do największej imprezy cyklicznej organizowanej przez KOS należy bez wątpienia Powiatowa Liga Futsalu – VI edycja ligi zgromadziła aż 34 drużyny  czyli około 400 zawodników!. Licznie zgromadzeni kibice w każdą sobotę i niedzielę w okresie od listopada do kwietnia oglądają dziesiątki meczów.

 

 

W Kazimierskiej „halówce” młodzi biją starych

 

Zwycięzcy Powiatowej Ligi Futsalu 2008/2009

 

alt

Najlepsi z najlepszych – Szalony Gang i Juniorzy Młodsi Sparty z nagrodami

za wygranie Powiatowej Ligi Futsalu oraz Pucharu Ligi 2009.

(A. Ligiecki)

 

Powiatową Ligę Futsalu 2008/2009 wygrał po raz pierwszy Szalony Gang. Jeszcze większą sensacją było zwycięstwo Juniorów Młodszych Sparty w Pucharze Ligi.
Ekipa nastolatków okazała się lepsza od drużyn złożonych z rutyniarzy, zatrudniających gwiazdy lig profesjonalnych.

JESTEŚMY NAJWIĘKSI!
To największy piłkarski turniej pod dachem w regionie świętokrzyskim. W tym roku pobiliśmy rekord – zarówno w lidze, jak i w pucharze wystąpiły po 42 drużyny! Także z województwa małopolskiego, co nadaje naszej „halówce” wymiar ponadregionalny.
Graliśmy przez ponad cztery miesiące – od 15 listopada do 22 marca. Na parkiecie hali przy ulicy Kościuszki biegało za piłką aż 604 zawodników. Najmłodszy – Krzysztof Trzaska z Rachwałowianki ma dopiero 14 lat, senior – Ryszard Marzec (Mlek-Pol) liczy sobie 54 wiosny.
Takich fajerwerków strzeleckich, jak w kazimierskim turnieju, nie obejrzą kibice chyba w żadnym zakątku świata. W lidze zdobyto łącznie 2400 bramek (!), zaś piłka wpadała do siatki średnio co 4 minuty i 50 sekund.

 

 

 

NOWI MISTRZOWIE

 

Czranocin mistrzem Powiatowej Ligi Futsalu 2009/2010

 

alt

Czarnocin został nowym mistrzem Powiatowej Ligi Futsalu.

(fot. Powiatowa Liga Futsalu)

 

Czarnocin i Topola – to nowi bohaterowie zakończonego właśnie sezonu 2009/2010 kazimierskiego futsalu.

O rozmachu, z jakim zorganizowano Powiatową Ligę Futsalu, najlepiej świadczą liczby. Turniej trwał przez 133 dni, czyli ponad cztery miesiące. Wystąpiło 40 drużyn, rozegrano grubo ponad ćwierć tysiąca meczów!
Za piłką uganiało się 564 zawodników, którzy na parkiecie hali przy ulicy Kościuszki spędzili… 10 tysięcy 40 minut. I nie był to wcale spacerek – w trakcie turnieju strzelono 1935 bramek.

NOWI MISTRZOWIE
Patrząc od strony sportowej, był to turniej pełen niespodzianek. Mamy bowiem dwóch nowych mistrzów. Ligę po raz pierwszy w historii wygrał Czarnocin, po raz pierwszy zdobyli też puchar piłkarze z Topoli.
Czarnocin miał swoją receptę na sukces. Od początku turnieju plasował się w czołówce, rzadko jednak wychodząc na pozycję lidera. Popisał się za to piorunującym finiszem, bijąc w finale ubiegłorocznego mistrza, Szalony Gang 5:3.
Topola wygraną w pucharze powetowała sobie niepowodzenia w barażach o awans do pierwszej ligi. Miała też w składzie gwiazdę – bombardiera Mateusza Gorgonia, który siał postrach wśród bramkarzy rywali.

 

KRAJANIE STAROSTY
Uroczyste zakończenie kazimierskiej „halówki” miało uroczystą oprawę. Zjawili się przedstawiciele wszystkich drużyn, przybył również starosta Jan Nowak, patron honorowy turnieju. Miał nie lada frajdę, wręczając puchar za mistrzostwo ligi… krajanom – ekipie z Czarnocina. Ale nie brakło też nagród i wyróżnień dla innych piłkarzy.

 

 

Tenis Stołowy

 

Organizowana jest również corocznie Powiatowa Liga Tenisa Stołowego Szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), turnieje piłki halowej, turnieje siatkówki, biegi przełajowe z okazji Dnia Dziecka. W okresie letnim rusza Powiatowa Liga Piłki Nożnej oraz turnieje siatkówki plażowej.

Do dyspozycji jest również sala treningowa, w której odbywają się zajęcia fitness oraz tańca a także doskonale wyposażona siłownia. Praktycznie o każdej porze roku istnieje możliwość zorganizowania obozów szkoleniowo – treningowych.

Nasza oferta dla wszystkich to: hala sportowa wyposażona w pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, tenis ziemny, futsal, salę fitness, siłownię, profesjonalny sprzęt do tenisa stołowego (TIBHAR), boiska do piłki plażowej oraz wspaniałą krytą pływalnię z saunami (parową i fińską) oraz jedno z najnowocześniejszych w Polsce solarium. Nasze obiekty sportowe są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

alt alt

Rozgrywki piłki siatkowej                                                                Rozgrywki tenisa stołowego    

 

 

Bez wątpienia największą dumą powiatu kazimierskiego jest ekstraklasowy klub tenisa stołowego kobiet RAFAELLO, który w ostatnim sezonie 2006/07 zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski oraz Puchar Polski i ostatecznie sklasyfikowany został na pierwszym miejscu w systemie współzawodnictwa sportowego. Istniejący od 10 lat klub sportowy stał się wizytówką sportową naszego regionu i województwa. Drużyna kobiet – tenisistek stołowych-w ciągu pięciu lat przeszła drogę od II ligi do sukcesów w Ekstraklasie. Sukcesów, jakich nigdy nie osiągnął żaden inny zespół z naszego województwa! Obecnie klub sportowy „Rafaello – Mlekpol”, jest jednym z najlepszych klubów w Polsce. W zespole grają reprezentantki kraju, dwukrotna Mistrzyni Polski  i zawodniczki z zagranicy.  Od początku istnienia klubu jego prezesem jest Stefan Marzec, jednocześnie prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego.

 

alt  alt

                                Ekstraklasowy zespół Ceramika Budowlana  Mlek-Pol „Rafaello”    

 

We wrześniu 2007 roku Kazimierski Ośrodek Sportowy oraz RAFAELLO był organizatorem I rundy Pucharu ETTU, w którym oprócz zdobywcy Pucharu Polski wystąpiły kobiece drużyny z Portugali, Grecji i Izraela. Nasz zespół nie miał sobie równych i wygrał te rozgrywki w pięknym stylu! W październiku natomiast nasze „złotka” grały w II rundzie eliminacji Pucharu Europy w Hiszpanii. Po zaciętej walce oddały palmę pierwszeństwa gospodyniom zajmując wysokie drugie miejsce. To niewątpliwie ogromny sukces, którym nie może się pochwalić żaden z zespołów w województwie świętokrzyskim.

 

Aktualna strona  www.kazimierzakos.pl

 

alt alt

Kryta pływalnia                                                                                Hala sportowa

 

Należy wspomnieć również aktywnie działające na terenie powiatu kazimierskiego Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Skupiają one Uczniowskie Kluby Sportowe (min. Victoria, Koronna, Nadwiślana, Rekord czy Return) oraz Ludowe Kluby Sportowe (Rafaello, Victoria, Jawornik, Nidzica).

Rozgrywki i różne ciekawe inicjatywy w/w zespołów zwykle ściągają tłumy wiernych kibiców.

 

 

 

Judo, karate, ju-jitsu. Rewia wschodnich walk w Kazimierzy

Międzynarodowe Seminarium i Zawody Wschodnich Sztuk Walk  odbyły się 22.12.2009 w Kazimierzy Wielkiej.

 

alt

 

alt alt

W hali przy ulicy Kościuszki można było oglądnąć walki judo, karate, kung-fu, kobudo, ju-jitsu. Występowali zawodnicy z Niemiec i Jugosławii oraz z różnych części Polski – miedzy innymi z Krakowa, Siemiatycz, Jaworzna, Łącka, Kobyłki koło Warszawy, Nowego Brzeska.
W pierwszej części imprezy odbyły się walki eliminacyjne, po południu – finały. Wieczorem zaplanowano wielką galę judo.
Rangę imprezie nadawali też prowadzący. To trójka sław w dziedzinie wschodnich sztuk walki, mistrzowie międzynarodowi. Niemiec Hans Hohn  Rosjanin Tair Narimanov i Szwed Leif Hermansson .
Specjalny pokaz przygotował ken-jitsu przygotował także słynny „samuraj z Nowego Brzeska” – Mariusz Błaszkiewicz. To dzięki jego staraniom odbywa się w Kazimierzy tak wspaniała impreza.

źródło:

 

 

Wędkarstwo

 

Na naszym terenie prężnie działa rówież Kazimierski Związek Wędkarski w Kazimierzy Wielkiej.

Dzięki temu wielu członków związku aktywnie spędza wolny czas i rozwija swoje hobby.

alt

 

 

W dn. 17-07-2010 odbyły się Zawody spiningowe o mistrzostwo Koła w Kazimierzy Wielkiej.

 

Na zbiornikach miejskich w Kazimierzy Wielkiej odbyły się zawody spiningowe o mistrzostwo  Koła. Zawody

zostały rozegrane zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego, a wzięło w nich udział 16 członków

 Koła, w tym 5 juniorów.

 

alt

zwycięzca Bartosz Gołebiowski

 

alt

 

Źródło:

 

 

KOLARSTWO

 

Kolarze  kręcili ostro w strugach deszczu.

Czwarta edycja Wyścigu Kolarskiego o Puchar Starosty odbyła się 25 lipca  2010r. w Kazimierzy Wielkiej. Na przekór koszmarnej pogodzie padł rekord frekwencji.

 

alt

Mimo padającego deszczu, chętnych do startu nie brakowało.

(Kazimierski Ośrodek Sportowy)

 

 

Wystartowało 115 zawodników. Nie spodziewaliśmy się, że aż tylu będzie miało ochotę kręcić w strugach deszczu – przyznaje z uśmiechem Robert Pleszyński, główny organizator imprezy.
Dodajmy, że kolarska pasja nie zna granic. W Kazimierzy pedałowało w deszczu kilka generacji cyklistów – od przedszkolaków do seniorów, którzy mają już „siódmy krzyżyk” na karku.

SZEF DAJE PRZYKŁAD
Sygnał do startu dał starosta Jan Nowak, patron honorowy imprezy. Zawodnicy ścigali się po pętli, a trasawiodła ulicami: Szkolną, Jana Pawła II, Broniewskiego, Partyzantów i Kościuszki. Meta znajdowała się, tradycyjnie, naprzeciwko gimnazjum.
Kapryśna aura wymusiła jedynie zmianę harmonogramu kryterium. Ze względu na deszcz i przenikliwe zimno organizatorzy zrezygnowali z zaplanowanych wcześniej wyścigów w różnych kategoriach wiekowych, „puszczając” cyklistów w dwóch grupach.
W niedzielę oglądaliśmy kolarzy z różnych stron Polski. Była też silna grupa kazimierskiego Rolmetu, w efektownych strojach, którą dowodził szef firmy i wielki entuzjasta kolarstwa Zbigniew Frączek. Dał zresztą przykład, „jak to się robi” – w swojej grupie zajął drugie miejsce!

DO OSTATNIEJ KRESKI
Cykliści rywalizowali w formule open, w czterech kategoriach: dzieci (od 5 lat), amatorów, sportowców oraz kobiet. Już gonitwa przedszkolaków rozgrzała widzów do czerwoności, a zwycięstwo odniósł Adrian Wojas.
Zresztą w każdym z wyścigów walka trwała od linii startu do „ostatniej kreski”. W grupie maluchów (6-8 lat) wygrali Konrad Frączek oraz Oliwia Makieła wśród dziewczynek. Najmłodszych dopingowali gorąco rodzice, babcie i dziadkowie, kryjąc się przed deszczem pod kolorowymi parasolami.

GÓRA NAGRÓD
Kazimierski Wyścig Kolarski o Puchar Starosty ma już swoją markę, także dzięki hojności organizatorów, którzy nie żałują pieniędzy na nagrody.
W niedzielę każdy uczestnik kryterium otrzymał dyplom pamiątkowy. Na tych, którzy zajęli miejsca od pierwszego do szóstego, czekały puchary. Nagrody wręczył cyklistom starosta Jan Nowak.
Ale były też honory w drugą stronę. Starosta dostał okazały puchar od grupy kolarskiej Rolmet za promowanie kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w regionie kazimierskim.

 

 

Rajd Samochodów Terenowych

 

I Kazimierski Rajd Samochodów Terenowych odbył się 24.05.2008r. i trwa do dziś.

Rano stawiło się 23 załogi, na początek rajdu przyjechał proboszcz Janusz Mularz, który pobłogosławił samochody i całą imprezę, około godziny 10:00 wszyscy uczestnicy przejechali rundę kolumną  przez Kazimierzę. Po przejeździe pierwsza wystartowała klasa amator po dwa przejazdy każdy. O zwycięstwie decydowała najmniejsza liczba punktów z sumy dwóch przejazdów powiększona o punkty karne (1 sekunda to 1 punkt, kary to 30pkt – przewrócenie bramki, 100 pkt – zerwanie taśmy, 500 pkt – nieukończenie trasy), dodatkową atrakcją były punkty ujemne za przejechanie odcinka specjalnego (bardzo grząskie błotko) – 120 pkt

W zabezpieczeniu imprezy pomogli strażacy z OSP Cudzynowice, OSP Łękawa, OSP Zięblice, OSP Zagorzyce, pracownicy KOS, członkowie AUTOMOBILKLUBU, oraz inne osoby (w sumie ponad 30 osób). Gorące podziękowania również dla Pogotowia Medycznego w Kazimierzy Wielkiej oraz kazimierskiej Policji.

 

alt alt

 

alt alt

Źródło:

 

 

 

Rajd Samochodów Zabytkowych

 

26 maja 2007 roku odbyła się II Eskapada Patriotyczna po Ziemi Świętokrzyskiej i IV Rajd Samochodów Zabytkowych

Szlakiem Republiki Partyzanckiej. Te dwie imprezy łączone są niemal od początku i powtarzane co roku.

 

alt alt

 

alt alt

 

alt alt

 

alt alt

Źródło:

 

 

 

VI  Rajd Pojazdów Zabytkowych i V eskapada Patriotyczna

 

W majowy superweekend 2009 roku. tradycji stało się zadość.

Uczestnicy jechali zabytkowo i patriotycznie.

Choć trasa wiodła przez dwa województwa, wątek kazimierski wysuwa się na pierwszy plan. Nie przypadkowo.

 

alt

Marek Krupa, komandor VI Rajdu Pojazdów Zabytkowych, prowadził

kawalkadę aut swoim złocistym fiatem X1/9

(A. Ligiecki)

 

„001” NA CZELE
To za sprawą Marka Krupy – głównego organizatora i komandora rajdu, prezesa Koła Zabytkowych Pojazdów Automobilklubu Kieleckiego. Na co dzień – sekretarza powiatu kazimierskiego, który sobie tylko wiadomym sposobem umie, co roku ściągnąć na Ponidzie kierowców z różnych stron Polski. Choćby z Bielska-Białej, Cieszyna, Opola, Łodzi czy Krakowa. Jak on – pasjonatów, „zakręconych” na punkcie zabytkowych aut.
Marek Krupa był też „Numerem 001” w rajdowym towarzystwie. Jak co roku, jechał na czele kolumny swoim złocistym fiatem X1/9. To prawdziwe cacko – obiekt marzeń i westchnień Polaków pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Wtedy symbol nowoczesnej techniki motoryzacyjnej i luksusu, dzisiaj samochodowy zabytek „z górnej półki’.

 

 

Eskapada Patriotyczna Szlakiem Hubala

 

22.05.2010 – 23.05.2010 odbył się VII Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej i VI Eskapada Patriotyczna Szlakiem Hubala

 

alt

  Na zdjęciu: Rajdowa kolumna po złożeniu kwiatów na grobie matki „Hubala”

 

22.05.2010 Uczestnicy VII Rajdu złożyli kwiaty na grobie matki Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (Gorzków) oraz odwiedzili Michałów, Pińczów, Kopernie oraz odbyli próby – sprawnościową w Kazimierzy Wielkiej oraz szybkościową na torze Kielce.

Źródło:

 

 

Kazimierskie Ludowe Zespoły Sportowe

są najlepsze w województwie świętokrzyskim!!!!

 

Tak orzekła Rada Główna krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, przyznając nam  Statuetkę dla Najlepszej Rady Powiatowej Krajowego Zrzeszenia LZS w województwie. Miało to miejsce w siedzibie warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w dniu 4 marca 2007 r. Nagrodę w imieniu zwycięzców odebrał wicestarosta kazimierski Waldemar Trzaska. Oprócz naszego powiatu nagrodzono także 16 innych Rad Powiatowych LZS z całego kraju. „Jesteśmy najlepsi spośród 13 innych Rad Powiatowych z całego województwa.” To duży sukces, do którego w ogromnej mierze przyczyniło się nasze „Rafaello”- to krótki komentarz starosty. Pierwsza nagrodę otrzymał także cały Wojewódzki Zarząd LZS w Kielcach za ogólny udział punktowy w skali kraju! Tak trzymać!!!!!

 

 

                         alt

Statuetka dla najlepszej Rady Powiatowej KS LZS w Kazimierzy Wielkiej za rok 2006

 

9. Stadnina Koni Hubertus

alt

Naszą hodowlę i przygodę z końmi rozpoczęliśmy w 1985 roku, kupując młodą 3-latkę rasy małopolskiej, jak przystało na dobry początek o nazwie FIRMA. I do tej pory (a jest kwiecień 2011 r.) nasza Firma wychodzi ciągle na swoje ulubione pastwisko – 100 ha błonie nad lewym brzegiem Wisły. A w październiku 1985 roku nabyliśmy pierwszą klacz rasy arabksiej MIŁKĘ (Mokan, Misty po Maharyt) – prawdziwą arabkę, ale w wyniku zawieruchy dziejowej epoki socjalizmu niestety bez papierów arabskich.

FIRMA rodzi nam przez wiele swoich hodowlanych lat 15 źrebiąt (9 klaczek i 5 ogierków). A my dalej myślimy o arabach… W 1989 roku na aukcji w Janowie Podlaskim kupujemy na Silent Sale klacz KASKADĘ (Banat, Kasetka). Od tego też roku do 1994 w naszej stajni przebywają na pensjonacie arabskie klacze pana Hanry Sven Karllsona. Są to klacze: ETRUSKA, ARETA, DEKADA i ELLEIDA, które rodziły fajne źrebięta – EXANADU (Eurpoejczyk, Etruska po Aloes), która zostaje Młodzieżową Czempionką Szwecji, EGE rodzony brat Exanadu powtarza sukces swojej siostry…

Stadnina Koni Arabskich
WRZOSY

Ksany 90 a, gm. Opatowiec
woj. świętokrzyskie

e-mail: konie@skawrzosy.pl,
skawrzosy@interia.pl

kom.: 608 432 835
600 36 46 37
Gdzie spędzić czas wolny

 

10 Lat Kazimierskiego Ośrodka Sportowego

Data: 2013-10-15
13.10.2013 10 Lat Kazimierskiego Ośrodka Sportowego

Kazimierski Ośrodek Sportowy

Kazimierski Ośrodek Sportowy

Zapraszamy wszystkich miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu do skorzystania z naszych usług. Propponujemy Państwu jeden z Najnowoczesniejszych Obiektów Rekreacyjno – Sportowych. Oferujemy

KLUB UNDERGROUND

KLUB UNDERGROUND

Club Underground znajduje się w miejscowości Wielgus w woj. Świętokrzyskim, 7 km od Kazimierzy Wielkiej.

Orlik - Cieżkowy

Orlik – Cieżkowy

Obiekt otwarty pod koniec 2011 r. Sztuczna murawa sprawdza się świetnie również w chłodne jesienne dni. Orlik cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Park miejski - Kazimierza Wielka

Park miejski – Kazimierza Wielka

Całkowicie odnowiony i oddany do użytku 05.09.2010 r. Oferuje nam place zabaw dla najmłodszych, ścieżki dydaktyczne, korty tenisowe, ściankę do wspinaczki, rampę dla deskorolek.

Plac zabaw dla dzieci

Plac zabaw dla dzieci „Kulkowo”

Nowo otwarty plac zabaw dla dzieci. Mieści się w budynku pływalni Wodny Raj przy ulicy Kościuszki i już wiadomo, że był to strzał w dziesiątkę!

Stadion - Kazimierza Wielka

Stadion – Kazimierza Wielka

Stadion oferuje 500 miejsc dla miłośników piłki nożnej, w tym 150 zadaszonych. Do dyspozycji zawodników i sędziów szatnie oraz oświetlenie treningowe i meczowe, bieżnia szutrowa. Przy stadionie również parking.

Stadion - Skalbmierz

Stadion – Skalbmierz

Pojemność 400 miejsc (wszystkie siedzące), wymiary boiska 98 m / 63 m. Znajduje się tutaj także kort tenisowy, ścianki do tenisa ziemnego oraz rampa dla deskorolek.

Stadnina Koni w Ksanach

Stadnina Koni w Ksanach

Stadnina Koni Arabskich Wrzosy w Ksanach (ok Opatowca)

VIII 24 Godzinny Maraton Pływacki

VIII 24 Godzinny Maraton Pływacki

Data: 2014-02-28
23 Lutego 2014 o godzinie 12:00 zakończył się „VIII 24 Godzinny Maraton Pływacki” jest to szyldowa impreza Kazimierskiego Ośrodka Sportowego, która ma na celu popularyzację pływania na naszym terenie

Do góry