Procedura Poradnictwa Konsumenckiego

Procedura Poradnictwa Konsumenckiego

INFORMACJA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KAZIMIERZY WIELKIEJ O SPOSOBACH UDZIELANYCH PORAD PRAWNYCH

I. Poradnictwo osobiste – bezpośrednie w biurze

Porady prawne w sprawach konsumenckich udzielane są mieszkańcom Powiatu Kazimierskiego osobiście – w siedzibie Powiatowego Rzecznika Konsumentów, mieszczącej się w Starostwie Powiatowym, przy ul. T. Kościuszki 12 pok. 103 w Kazimierzy Wielkiej we wtorki i czwartki o godz. 8:00 do 14:00.

W celu rozpoznania stanu faktycznego i prawnego konsument wypełnia wniosek i okazuje rzecznikowi wszystkie dokumenty istotne dla sprawy (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, wszelkiego rodzaju regulaminy, złożone reklamacje, ewentualnie prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, etc.), stanowiące dowody w sprawie.

Porada prawna udzielana jest po analizie dokumentów, która w znaczący sposób pozwala na rozpoznanie stanu faktycznego i ocenę problemu konsumenckiego. Następnie konsument otrzyma od rzecznika informację w kwestii sposobu i możliwości prawnych skutecznego dochodzenia roszczenia.

II. Poradnictwo pisemne – z wniosku klienta

Konsumenci będący mieszkańcami Powiatu Kazimierskiego mogą zgłaszać do Powiatowego Rzecznika Konsumentów pisemne wnioski o pomoc prawną i przygotowanie pisma.

Wniosek powinien zawierać:
• dane osobowe konsumenta wraz z numerem telefonu do kontaktu;
• nazwę przedsiębiorcy,
• zwięzły, rzeczowy opis okoliczności faktycznej – należy określić przedmiot umowy;
• wskazanie przesłanek naruszenia interesu konsumenta i określenie roszczeń lub oczekiwań konsumenta w spornej sprawie.
Do wniosku należy dołączyć kopie istotnych w sprawie dokumentów.

Ważne: Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale z zachowaniem kolejności wpływu, nie później niż w terminie 30 dni.
Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań zależy także od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy.

W sprawach trudnych, zawiłych do rozpoznania, ustalenia i oceny stanu faktycznego i prawnego termin udzielenia odpowiedzi może wydłużyć się do 60 dni.

W sprawach wymagających dochowania terminu i w sprawach na granicy przedawnienia porada udzielana jest niezwłocznie po rejestracji złożonego do urzędu wniosku.

Wnioski należy złożyć drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przy ul. T. Kościuszki 12, lub osobiście w sekretariacie starostwa pokój 106, bądź w siedzibie Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

III. Poradnictwo w formie telefonicznej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kazimierzy Wielkiej w sprawach prostych, niewymagających wnikliwego rozpoznania istoty problemu prawnego udziela konsumentom – mieszkańcom Powiatu Kazimierskiego porad i informacji, telefonicznie pod numerem telefonu: 41 3502 316 we wtorki i czwartki od godz. 8:00 do 14:00.

IV. Poradnictwo w formie elektronicznej

Wnioski o pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumentów przesyłane na adres e-mail rzecznikkons@powiat.kazimierzaw.pl będą rejestrowane i rozpatrywane pod warunkiem podania danych osobowych i adresu zamieszkania konsumenta, z dokładnym opisem sprawy wraz ze skanem dokumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie udzielał odpowiedzi na ogólne zapytania kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ogólne informacje o właściwości rzecznika:
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kazimierzy Wielkiej udziela porad wyłącznie mieszkańcom Powiatu Kazimierskiego.
• Mieszkańcy innych powiatów mogą skorzystać z pomocy rzecznika we właściwym starostwie lub urzędzie miasta. Lista rzeczników znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
• Wnioski kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów Kazimierzy Wielkiej nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania pozostawiane będą bez rozpoznania.

Informacja o właściwości spraw, którymi zajmuje się rzecznik
W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.
Zgodnie z art 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:
• umów sprzedaży,
• umów o dzieło – świadczenie usług przez wykonawców, serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonywania mebli, stolarki okiennej i innych rzeczy ruchomych zlecanych na indywidualne zamówienie, usługi rzemieślnicze i inne;
• umów o świadczenie usług powszechnych – telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostarczenia Internetu, usługi telewizji kablowej, platformy cyfrowej;
• umów o świadczenie usług turystycznych;
• umów o świadczenie usług przewozowych
• umów o świadczenie usług pocztowych;
• umów o świadczenie usług bankowych;
• umów o świadczenie usług energetycznych;
• umów o świadczenie usług edukacyjnych.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w rozumieniu prawa jest funkcjonariuszem publicznym i przy pełnieniu obowiązków służbowych podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującym prawem.

Sprawy, którymi nie zajmuje się rzecznik

W zakresie roszczeń przedsiębiorców
Przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna, ale także osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 kodeksu cywilnego). Przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do radcy prawnego.

W zakresie ochrony danych osobowych
Zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, więcej informacji: www.giodo.gov.pl;

W zakresie ochrony dóbr osobistych.
Osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; adres: Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa, więcej informacji: www.rpo.gov.pl;

W zakresie ochrony praw pacjentów NFZ
W sprawach o naruszenie praw pacjenta można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia. Przyjmowanie skarg i wniosków w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbywa się w portierni Biura: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00, przy Al. Zjednoczenia 25; 01-829 Warszawa, więcej informacji: http://www.bpp.gov.pl;

W zakresie ochrony praw ubezpieczonych – w tym sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
W tego typu sprawach można zgłaszać się do Biura Rzecznika Ubezpieczonych;
adres: Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa, więcej informacji: www.rzu.gov.pl;

W zakresie ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych
Członkowie spółdzielni powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu drogi spółdzielczej przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza; adres: ul. Jasna 1A, 00-013 Warszawa, więcej informacji: www.krs.com.pl/home.php;

  1. W sprawach z zakresu prawa pracy
    W tego typu sprawach można zgłaszać się do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25-314 Kielce

W sprawie sporów z organami administracji publicznej
Osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *