Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Przeniesienie decyzji

o pozwoleniu na budowę

 1. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Budownictwa i Infrastruktury Technicznej (WBiIT)

Telefon: 041 350 23 42, 041 350 23 41,

E-Mail: budownictwo@powiat.kazimierzaw.pl

Miejsce urzędowania: Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, pokój 203, 204

 1. Podstawa prawna

art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz 1118 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

 1. Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę z załącznikami :

 1. 1)Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 2. 2)Pisemna zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana o przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu
 3. 3)Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy firm i organizacji)
 1. Formularze
 1. 1.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 1. Opłaty

przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę : 90 zł

Budownictwo mieszkaniowe nie podlega opłacie skarbowej. Obowiązują opłaty
i zwolnienia z opłat skarbowych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

 1. Termin odpowiedzi

Do 30 dni , a w przypadkach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Do pobrania:

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej

do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)

legitymujący(a) się ……………………………………………………………………………………………………………………………..

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony(a) ……………………………. w ……………………………………………………………………………………………………..

(data)                                                                                                                                (miejsce)

zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

oświad­czam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr ………………………………………………. w obrębie ewidencyjnym ……………………………………. w jednostce ewidencyjnej ………………………………………………………………………………………………… na cele budowlane, wynika­jące z tytułu:

1) własności;

2) współwłasności ………………..………………………………………………………………………………………………………..,

(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia ………………………………………………………………………………………………………,

3) użytkowania wieczystego ……………………………………………………………………………………………………………….,

4) trwałego zarządu1) ………………………………………………………………………………………………………………………..,

5) ograniczonego prawa rzeczowego1) …………………………………………………………………………………………………,

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowa­nia nieruchomością na cele budowlane2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(inne)

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia …………………………….. do reprezentowania osoby prawnej

……………………………………………………………………………………………………………………………. upoważniające mnie

(nazwa i adres osoby prawnej)

do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.3)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczo­nych powyżej.

…………… ……………………………………..                                                                           ………….                ……………………………..

(miejscowość, data) (podpis)

 

1 Należy wskazać właściciela nieruchomości.

2 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na ce­le budowlane.

3 Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *