schemat organizacyjny

Powiększ obrazschemat
schemat
Wydział Organizacyjny – „OR” – Referat ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Spraw Administracyjnych – „ ZK i SA”,

Wydział ds. Obsługi Rady, Zarządu i Kadr – „RZK”,

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Wydział Finansowo – Budżetowy – „FN”,

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – „G”,

 – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – „PODGiK”,

Wydział Komunikacji i Drogownictwa – „KM”,

Wydział Budownictwa i Infrastruktury Technicznej – „BI”,

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – „RL”,

Samodzielne stanowisko – Radca Prawny – „RP”.

 
 

Pracownicy Wydziału Organizacyjnego:

 Sekretarz                      mgr inż. Marek Krupa 

                                         41 35 02 326, pokój 116

                                         e-mail: sekretarz@powiat.kazimierzaw.pl

Inspektor                       Ilona Mzyk

                                        41 35 02 312, pokój 106

Informatyk:                   mgr inż. Rafał Maciej Urbański

                                         41 35 02 325, pokój 115

Informatyk:                   mgr inż. Andrzej Piotrowski

                                         41 35 02 325, pokój 115

 Referat ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Spraw Administracyjnych

 Kierownik referatu:     Barbara Zając

                                        41 35 02 318, pokój 101

 Podinspektor:             Sebastian Cichy

                                        41 35 02 318, pokój 101

 Podinspektor:             Adam Dębowski

                                        41 35 02 318, pokój 101

 Wydział Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie starostwa, organizuje przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwia sprawy kadrowe i szkoleniowe pracowników, zapewnia obsługę materialno – techniczną starostwa, koordynuje działania podejmowane przez wydziały w zakresie promocji powiatu, załatwia sprawy dotyczące problematyki spraw obywatelskich, wojskowych, ochrony przed klęskami żywiołowymi, ochrony p. pożarowej i ochrony praw konsumenta oraz z zakresu promocji,      ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej.

Wydział ds. Obsługi Rady, Zarządu i Kadr

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Rady, Zarządu i Kadr

                                        mgr Małgorzata Konieczna – Cypryś

                                        41 35 02 316, pokój 103

Inspektor                     inż. Aneta Zielińska

                                        41 35 02 316, pokój 103

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  

mgr Małgorzata Konieczna – Cypryś
Przyjmuje interesantów – mieszkańców Powiatu Kazimierskiego we wtorek
i czwartek od 8:00 do 14:00 w pokoju 103 Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej.
Skargi konsumentów mogą być składane telefonicznie pod nr telefonu 41 35 02 316 , na piśmie lub osobiście.
Podczas wstępnej rozmowy konsument uzyskuje niezbędne informacje i wskazówki co możliwości załatwienia sprawy.
Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy;
  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
    w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędów Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgoda do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów

Procedura Poradnictwa Konsumenckiego

Wniosek konsumenta PDF DOC

 

Pracownicy Wydziału Finansowo – Budżetowego: 

 Skarbnik:                            mgr inż. Zbigniew Cichoń  

                                               41 35 02 317, pokój 102

 e-mail: skarbnik@powiat.kazimierzaw.pl

Główny księgowy:            mgr Elżbieta Wróbel – Kowalska

                             41 35 02 334, pokój 111

 Podinspektor:                   mgr Izabela Sroka

                              41 35 02 320, pokój 109

Młodszy referent:              mgr Ewelina Drabik

                              41 35 02 320, pokój 109

  Podinspektor:                   Ilona Nizioł

                                             41 35 02 320, pokój 109

Podinspektor:                     Grzegorz Nowak

                               41 35 02 321, pokój 110

 Inspektor:                          mgr inż. Lucyna Gręda

                                            41 35 02 321, pokój 110

e-mail:  finansowy@powiat.kazimierzaw.pl

Wydział Finansowo – Budżetowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo – księgową starostwa, organizuje  i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

W skład Wydziału Finansowo – Budżetowego wchodzą następujące stanowiska pracy:

1)     wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rachunkowości, sprawozdawczości i realizacji budżetu,

2) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw kontroli finansowej,

3)  wieloosobowe stanowisko pracy do spraw płac, świadczeń z ubezpieczenia społecznego i rozliczeń podatkowych,

4) jednoosobowe stanowisko pracy do obsługi kasowej.

 

Pracownicy Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

Naczelnik:                         mgr inż. Mateusz Piotrowski 

                                                    41 35 02 335,

          e-mail:                                geodezja@powiat.kazimierzaw.pl

        Kierownik:                         

                                             41 35 02 333,

Inspektor:                          mgr inż. Jadwiga Małaczek

                                      41 35 02 332,

Inspektor:                         mgr Magdalena Niedziela

                                      41 35 02 347,

Podinspektor:                   mgr inż. Agnieszka Skalska

                                                   41 35 02 333,

 Podinspektor:                   Sylwester Błażejewski

                                                   41 35 02 333,

 Geodeta:                           mgr inż. Mirosław Oleś

                                                  41 35 02 347,

 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami załatwia sprawy     związane z gospodarowaniem nieruchomościami oraz geodezji, katastru i kartografii.

W skład Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą:

1)      Referat – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2)      Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

3)      wieloosobowe stanowisko pracy do spraw katastru, ewidencji gruntów i budynków,

4)      wieloosobowe stanowisko pracy do spraw gospodarki nieruchomościami

 

   Pracownicy Wydziału Komunikacji i Drogownictwa: 

 Naczelnik               mgr Sebastian Wojas

                              41 35 02 340,  pokój nr 2 

 Inspektor                   Stanisław Górak

                                   41 35 02 323, pokój nr 16

                                    41 35 02 323, pokój nr 16

Inspektor                  mgr inż. Artur Tytko

                                  41 35 02 331, pokój nr  5

 Inspektor                   mgr Łukasz Porębski

                                   41 35 02 331, pokój nr 5

 Inspektor                  mgr Monika Wójcik

                                  41 35 02 330, pokój nr 4

 Inspektor                    mgr Anna Tytko

                                       41 35 02 330, pokój nr 4

 e-mail:  komunikacja@powiat.kazimierzaw.pl

Wydział Komunikacji i Drogownictwa załatwia sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wydawaniem i cofaniem licencji w transporcie drogowym.

W skład Wydziału Komunikacji i Drogownictwa wchodzą :

1)      wieloosobowe stanowisko pracy do spraw komunikacji,

2)      wieloosobowe stanowisko pracy do spraw drogownictwa.

 

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Infrastruktury Technicznej:

 

Naczelnik                         mgr inż. Tomasz Kania

                                                 41 35 02 342, pokój nr 203

 

Podinspektor                     inż. Łukasz Kot

                                            41 35 02 341, pokój nr 204

 Młodszy referent               Anita Tytko

                                                  41 35 02 341, pokój nr 204

 Wydział Budownictwa i Infrastruktury Technicznej załatwia sprawy wynikające z prawa budowlanego oraz zadania związane z utrzymaniem powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

W skład Wydziału Budownictwa i Infrastruktury Technicznej wchodzi:

1)  wieloosobowe stanowisko pracy do spraw budownictwa i infrastruktury technicznej.

e-mail:  budownictwo@powiat.kazimierzaw.pl

 

 Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

 Inspektor               Jan Dębski

Inspektor               Kazimierz Młodzik

 Inspektor               mgr Renata Wnęk

                                41 35 02 344, pok. 209  

 

 

Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

  Inspektor                mgr inż. Barbara Oziębło – Kwiecień

                                     41 35 02 337, pokój 112

 Podinspektor            mgr Rafał Galbas

                                 41 35 02 337, pokój 112

 Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

załatwia sprawy wynikające z następujących ustaw:

– o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

– o lasach,

– o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,

– prawa ochrony środowiska,

– prawa wodnego,

– o rybactwie śródlądowym,

– prawa geologicznego i górniczego,

– prawa łowieckiego,

– o odpadach,

– o ochronie przyrody,

– o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

– o społecznym ubezpieczeniu rolników.

e-mail:  rolnictwo@powiat.kazimierzaw.pl

 

 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

 Dyrektor:                            mgr inż. Bożena Pytel

                                              41 35 02 328, pok. 117

Stanowisko ds rehabilitacji społecznej

                                              41 35 02 338, pok. 14

Stanowisko ds pomocy społecznej

Pracownik socjalny:       

                                              41 35 02 336, pok. 14

 

e-mail: pcpr@powiat.kazimierzaw.pl

Lepsza przyszłość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 

Pracownicy Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół:

 Dyrektor                              mgr Wojciech Kałat

                                               41 35 02 343, pok. nr 201

Główna księgowa                Małgorzata Chałuda

                                               41 35 02 350, pok. 208

                                               mgr Beata Kurandy – Szczygieł,

                                               mgr Justyna Oracz

                                               41 35 02 348, pok. 207

                                               mgr Agnieszka Bartos

                                               Anna Szmitke

                                               mgr Dorota Zaprawa

                                               41 35 02 345, pok. 20

 

Samodzielne stanowisko pracy – Radca Prawny zajmuje się obsługa prawna Starostwa, Rady, jej organów oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *