Zgłoszenie obiektów lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

1. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Budownictwa i Infrastruktury Technicznej

   tel. (041) 350-23-42, piętro II, pokój nr 203 –Naczelnik Wydziału,

   tel. (041) 350-23-41, piętro II, pok. nr 204

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).), zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

Budowa:

1)     obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a)     parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b)     płyt do składowania obornika,

c)      szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

d)     naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,

e)     suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2)     wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2;, przy czym łączna liczba  tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2; powierzchni działki,

3)     indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3; na dobę,

4)     wiat przystankowych i peronowych,

5)     budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2;, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu  zarządu kolei,

6)     wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych

7)     parkometrów z własnym zasilaniem,

8)     boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,

9)     miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,

10)  zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

11)  tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,

12)  gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,

13) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

14) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;

15) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

      a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

      b) uprawiania wędkarstwa,

      c) rekreacji;

16) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

17) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

18) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych

     do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

19) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

20) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

 

Wykonywanie robót budowlanych, polegających na:

1)     remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

2)     dociepleniu budynków o wysokości do 12 m,

3) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

4) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

5) wykonywaniu i remoncie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:

a) ziemnych stawów hodowlanych,

b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

6) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;

7) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

8) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

9) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;

 

Ponadto:

1)     budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

a)     krat w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

b)     urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.2)     budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

 

 

3. Wymagane dokumenty:

        Zgłoszenie zamiaru budowy, do którego należy dołączyć:

- oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- kopię mapy lub szkic działki, na której zamierza się budować i działek sąsiednich, z zaznaczoną propozycją usytuowania obiektu,

-   odpowiednie rysunki, np. rzut poziomy, elewacje budynku, lub przy budowie ogrodzenia: brama, furtka, powtarzalne przęsło, itp.

-   w zależności od potrzeb odpowiednie pozwolenia, uzgodnienia  i opinie

        Do zgłoszenia budowy:

-   instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3;, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

-   przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, uzgodniony wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy w/w instalacji gazowej, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

  W zgłoszeniu należy określić :  rodzaj, zakres i sposób wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia (nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia zgłoszenia)

 

  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

 

4. Termin załatwienia sprawy:

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 5. Tryb odwoławczy:

Od decyzji sprzeciwu przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Kazimierskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

6. Dodatkowe informacje :

  W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:

  1. 1.druk zgłoszenia
  2. 2.druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

 

 

.......................................................                            ………………………………………..

(miejscowość, data)

.......................................................

 

.......................................................

               (inwestor, adres)

 

STAROSTWO POWIATOWE W KAZIMIERZY WIELKIEJ

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r.           Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zgłaszam zamiar budowy /wykonania robót budowlanych

 

................................................................................................................................................................

(należy określić rodzaj, adres obiektu, zakres i sposób wykonywania robót)

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: ...................................

            (dzień, miesiąc, rok)

 

 

                                                                                                                                             ..............................................................

(podpis wnioskodawcy)

 

W załączeniu:

  1. 1)Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  2. 2)Szkice, rysunki,
  3. 3)Pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb)
  4. 4)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

 

Ja, niżej podpisany(a) ...........................................................................................................................................

                                                   (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej

                                                 do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)

 

legitymujący(a) się ...............................................................................................................................................

                               (numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

 

urodzony(a) .................................. w ....................................................................................................................

                                     (data)                                                                                          (miejsce)

 

zamieszkały(a) ......................................................................................................................................................

     (adres)

 

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

oświad­czam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr ....................................................... w obrębie ewidencyjnym ........................................... w jednostce ewidencyjnej ............................................................................................................... na cele budowlane, wynika­jące z tytułu:

1) własności;

2) współwłasności ...........................................................................................................................................,

(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia .....................................................................................................................,

3) użytkowania wieczystego ...............................................................................................................................,

4) trwałego zarządu1) .........................................................................................................................................,

5) ograniczonego prawa rzeczowego1) ...............................................................................................................,

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych1) ......................................................................................................................................................................,

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowa­nia nieruchomością na cele budowlane2) ................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

7) .......................................................................................................................................................................

(inne)

 

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ................................... do reprezentowania osoby prawnej

.............................................................................................................................................. upoważniające mnie

(nazwa i adres osoby prawnej)

do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.3)

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczo­nych powyżej.

 

 

 

 

 

                       

   …………… ............................................                                                   ………….        ……………………………..

                               (miejscowość, data)                                                                 (podpis)

 

 

 


1 Należy wskazać właściciela nieruchomości.

2 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na ce­le budowlane.

3 Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.

 
Dokumenty i wnioski do pobrania
Napisany w 29/05/2024, 07:17 przez admin
interpelacje-i-zapytania-radnychInterpelacje i zapytania radnych 2024   interpelacja nr 2 z dnia 27-05-2024.pdf      Interpelacja nr 1 z dnia...
Napisany w 31/01/2024, 12:43 przez admin2
dokumenty-i-wnioski-nbipKarty usług – wnioski do pobrania Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Komunikacji i Drogownictwa Wydział Budownictwa i Infrastruktury...
Napisany w 11/05/2023, 09:40 przez budownictwo
informacja-skarg      INFORMACJA   w sprawie skarg, wniosków, petycji Starosta, Wicestarosta lub Urzędujący Członek...
Napisany w 16/01/2023, 10:32 przez admin
projekty-ueProjekty UE Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialne e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny...
Napisany w 12/10/2022, 08:05 przez admin
kompleksowa-rehabilitacja-dla-osob-po-amputacjachAmputacja zmieniła Twoje życie? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym...
Napisany w 29/09/2021, 11:20 przez admin
nieodplatna-pomoc-prawna Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja 2024   w 2024 roku na terenie Powiatu Kazimierskiego zostały utworzone dwa punkty z...
Napisany w 07/09/2021, 11:24 przez admin
powiat-kazimierski-dom-pomocy-spolecznej-w-bejscach Powiat kazimierski - Dom Pomocy Społecznej w Bejscach informuje o realizacji projektu  - wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w...
Napisany w 06/07/2021, 10:08 przez admin2
powiatowy-rzecznik-konsumentowPowiatowy Rzecznik Konsumentów w Kazimierzy Wielkiej Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej ul. T. Kościuszki 12, 28- 500 Kazimierza...
Napisany w 08/03/2021, 09:34 przez admin
dokumenty-i-wnioski-wydzial-budownictwa-infrastruktury-technicznejinformacja  uzupełniajaca mieszkalny na zgłoszenie oświadczeni o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościa na cele budowlane z...
Napisany w 01/03/2021, 12:33 przez admin
wydzial-geodezjiUpoważnienie EGiB Wniosek o udostepnianie materialow PZGiK Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK - załączniki Wniosek o udostępnienie...
Napisany w 23/09/2020, 13:17 przez admin2
deklaracja-dostepnosciDeklaracja dostępności Strona Internetowa Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej Deklaracja dostępności Strony Internetowej Starostwa Powiatowego...
Napisany w 25/10/2018, 11:51 przez admin
pomoc-prawna pomoc prawna 2018   na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego...
Napisany w 23/08/2018, 06:42 przez admin
obchody-74-rocznicy-pacyfikacji-skalbmierzaObchody 74 rocznicy Pacyfikacji Skalbmierza W dniu 5 sierpnia 2018 roku w Skalbmierzu odbyły się uroczystości upamiętniające pacyfikację...
Napisany w 31/07/2018, 09:43 przez admin
rodo Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pani Magdalena Waligóra mail: inspektor@cbi24.pl     KLAUZULA INFORMACYJNA O...
Napisany w 13/06/2018, 12:10 przez admin
polityka-prywatnoscipolityka prywatności Unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)   Informacje o ochronie Danych Osobowych w Starostwie...
Napisany w 13/06/2018, 06:35 przez admin
dokumenty-wnioski-pcprPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej   Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i...
Napisany w 13/06/2018, 06:28 przez admin
dokumenty-wnioski-pinbPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej Oswiadczenie o przyjeciu obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego Zawiadomienie...
Napisany w 13/06/2018, 06:26 przez admin
dokumenty-wnioskiDokumenty  Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Wniosek o rejestracje pojazdu PDF Wniosek o wymiane dowodu rejestracyjnego...
205130
Napisany w 01/03/2016, 08:35 przez admin
podniesienie    
Napisany w 19/11/2015, 09:29 przez admin
strona-glowna  
Napisany w 18/09/2015, 08:17 przez admin
procedura-poradnictwa-konsumenckiegoProcedura Poradnictwa Konsumenckiego INFORMACJA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KAZIMIERZY WIELKIEJ O SPOSOBACH UDZIELANYCH PORAD PRAWNYCH I....
Napisany w 03/06/2014, 05:52 przez admin
rola-samorzdu-terytorialnego-w-zakresie-ochrony-ludnoci-powiat-gminaRola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony ludności (powiat, gmina) Ochrona ludności polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu...
Napisany w 03/06/2014, 05:49 przez admin
112   Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach...
Napisany w 29/05/2014, 07:08 przez admin
pczk-kazimierza-wielka>>Kampania społeczna 4U! >>Wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej Powiatu Kazimierskiego w 2021 roku   Tabele...
116800
Napisany w 14/05/2014, 09:43 przez admin
osrzeenia-meteo Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21 - intensywne opady 13.05.2014 więcej o Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21 - intensywne opady Ostrzeżenie...
Napisany w 24/01/2014, 07:18 przez admin
strony-informacyjne kompleksowa rehabilitacja dla osób po amputacjach           Powiat kazimierski - Dom Pomocy Społecznej w Bejscach   Internetowa strona parafii...
127850
Napisany w 04/01/2013, 07:25 przez admin
osignicia-szczepanik Imię i Nazwisko: Andrzej Szczepanik Kategoria Wiekowa: M60a Numer licencji: 19520706 Klub: Rolmet Kazimierza...
Napisany w 23/11/2012, 13:25 przez admin
zgoszenie-obiektow-lub-robot-budowlanych-nie-wymagajcych-pozwolenia-na-budowZgłoszenie obiektów lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 1. Jednostka prowadząca sprawę: Wydział Budownictwa i Infrastruktury...
Napisany w 23/11/2012, 13:05 przez admin
uzgodnienie-bezkolizyjnego-przebiegu-inwestycji   Uzgodnienie bezkolizyjnego przebiegu inwestycji Miejsce Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej Wydział Geodezji, Katastru...
Napisany w 17/07/2012, 11:05 przez admin
policealna-szkoa-medyczna-im-hanny-chrzanowskiej-w-morawicy  Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy im. Hanny Chrzanowskiej ul. Kielecka 7 26-026 Morawica tel./fax. (0-41)-311- 46 -80;...
161950
Napisany w 25/03/2011, 09:41 przez admin
dokumenty-i-wnioskiDokumenty wnioski Wydziału Komunikacji i  Drogownictwa Dokumenty wnioski PINB Kazimiera Wielka Dokumenty wnioski PCPR Kazimierza...
361180
Napisany w 31/01/2011, 08:49 przez
zabytki-ssiadujce-z-powiatemZABYTKI SĄSIADUJĄCE Z POWIATEM   Spis treści:   1. WIŚLICA Bazylika Płyta Wiślicka Misa chrzcielna Dom Długosza Dzwonnica  Grodzisko 2....
141340
Napisany w 24/11/2010, 12:29 przez
wydzia-komunikacji                         STAROSTWO POWIATOWE                                                             W KAZIMIERZY WIELKIEJ   WYDZIAŁ...
225520
Napisany w 24/11/2010, 12:27 przez
wydzia-organizacyjny                    STAROSTWO POWIATOWE                                                       W KAZIMIERZY WIELKIEJ   WYDZIAŁ...
Napisany w 24/11/2010, 12:26 przez
wydzia-geodezji                  STAROSTWO POWIATOWE                                                       W KAZIMIERZY WIELKIEJ   WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I...
112090
Napisany w 24/11/2010, 12:20 przez
wydzia-edukacji                       STAROSTWO POWIATOWE                                                              W KAZIMIERZY WIELKIEJ   WYDZIAŁ EDUKACJI...
Napisany w 24/11/2010, 12:18 przez
wydzia-budownictwa STAROSTWO POWIATOWE W KAZIMIERZY WIELKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Wydawanie decyzji o pozwoleniu...
145230
Napisany w 08/11/2010, 09:34 przez
ochotnicze-strae-poarneOchotnicze Straże Pożarne Powiatu Kazimierskiego       Zarząd Powiatowy OSP RP:         Prezes: Jan Nowak Wiceprezes:  Wiceprezes:  Komendant...
208940
Napisany w 02/11/2010, 10:39 przez admin
gmina-opatowiecURZĄD MIASTA I GMINY OPATOWIEC   ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec sekretariat tel.: (041) 35-18-052 e-mail:...
933690
Napisany w 02/11/2010, 10:37 przez
gmina-czarnocin  URZĄD GMINY W CZARNOCINIE   Czarnocin 100a 28-506 Czarnocin tel. 041 3512028 fax. 041 3512029   e-mail: ug@czarnocin.com.pl   Strona Gminy...
942760
Napisany w 02/11/2010, 10:36 przez
gmina-bejsce                                       URZĄD GMINY W BEJSCACH   28-512 Bejsce 252 tel: (041) 3511010 tel: (041) 3511610   e-mail:...
950780
Napisany w 02/11/2010, 10:35 przez
gmina-skalbmierz  URZĄD MIASTA I GMINY SKALBMIERZ   ul.Kościuszki 1 28-530 Skalbmierz powiat kazimierski      woj. świętokrzyskie tel.: (041) 3529085,...
1064450
Napisany w 02/11/2010, 10:06 przez
gminy URZĄD MIASTA I GMINY KAZIMIERZA WIELKA    ul. Kościuszki 12 28 - 500 Kazimierza Wielkatel. (041) 3521 - 937; 3521 - 919; 3521 - 004; 3522 - 418;...
1115230
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.