Geodezja

 

 

Udostępnienie dokumentów rzeczoznawcom majątkowym

Miejsce

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter

ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

                                                                                       godziny pracy: 7301530

Informacja

telefony:    (41) 35-02-332, 35-02-333, 35-02-335, 35-02-347

fax:           (41) 35-02-333

e-mail:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wymagane dokumenty

i załączniki

    wniosek o udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego dla nieruchomości

    oświadczenie o zamiarze złożenia wyciągu z operatu szacunkowego

    legitymacja rzeczoznawcy majątkowego

Druk wniosku dostępny w Wydziale

Termin

załatwiania

sprawy

w dniu złożenia wniosku lub w terminie do dwóch dni roboczych od dnia złożenia wniosku

Opłaty

    25 zł dla jednej jednostki ewidencyjnej, jeśli przekazywany jest wyciągu z operatu szacunkowego

    40 zł dla jednej jednostki ewidencyjnej w pozostałych przypadkach

Cennik dostępny w Wydziale, opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego – I piętro

Tryb

odwoławczy

Nie ma zastosowania

Uwagi

Udostępnienie danych możliwe jest tylko w obecności pracownika Wydziału

Opis

Podstawa prawna:

 1. 1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r. z późn. zm.)
 2. 2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z późn. zm.);
 3. 3.Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 

 

 Wydawanie postanowień

prostujących do decyzji administracyjnych

Miejsce

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter

ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

                                                                                       godziny pracy: 7301530

Informacja

telefony:    (41) 35-02-332, 35-02-333, 35-02-335, 35-02-347

fax:           (41) 35-02-333

e-mail:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wymagane dokumenty

i załączniki

    wniosek strony o sprostowanie pomyłki (imię, nazwisko, adres informacja o jaką pomyłkę chodzi)

    w zależności od rodzaju omyłki:

   dowód osobisty lub inny dokument tożsamości – do wglądu

   odpisy aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa itp. – oryginały do wglądu

   postanowienie spadkowe w przypadku złożenia wniosku przez spadkobierców – oryginał do wglądu

Termin

załatwiania

sprawy

Do 30 dni

Opłaty

Nie podlega

Tryb

odwoławczy

Od wydanego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Starosty Kazimierskiego, w terminie 7 dni od daty otrzymania. Zażalenie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

W przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, organ zawiadamia o tym stronę z podaniem przyczyny zwłoki oraz wskazaniem nowego terminu.

Opis

Podstawa prawna:

 1. 1.Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000r. Dz.U. 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 2. 2.Art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 

Kazimierza Wielka, dnia ......................

.....................................................

                         /imię i nazwisko/

.....................................................

                     /adres zamieszkania/

.....................................................

 

.....................................................

/telefon kontaktowy/

STAROSTA KAZIMIERSKI

ul. Kościuszki 12

28 – 500 Kazimierza Wielka

 

 

WNIOSEK
Dot. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji na cele nierolnicze

1. Imię i nazwisko ........................................................................................

2. Adres zamieszkania ..................................................................................

 .................................................................................................................

 3. Powierzchnia gruntów rolnych do wyłączenia ............................................

 4. Numer działki .........................................................................................

 5. Miejscowość ..........................................................................................

 6. Cel planowanego wyłączenia gruntu ........................................................

 .................................................................................................................

 7. Czy inwestor jest właścicielem gospodarstwa rolnego ...............................

 

 

.....................................

/ podpis składającego wniosek /

ZAŁĄCZNIKI :

 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 2. Projekt zagospodarowania działki z wyliczoną powierzchnią do wyłączenia ( pow. pod budynkiem + pow. terenów utwardzonych)
 3. mapa glebowo-rolnicza
 4. wypis z rejestru gruntów (ew. akt notarialny)

Wniosek w formacie PDF

Wydawanie wypisów danych

z Ewidencji Gruntów i Budynków

właścicielowi nieruchomości

lub udostępnienie danych osobowych

Miejsce

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter

ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

godziny pracy: 7301530

Informacja

telefony: (41) 35-02-332, 35-02-333, 35-02-335, 35-02-347

fax: (41) 35-02-333

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wymagane dokumenty

i załączniki

 1. 1.Wniosek o wydanie wypisu z operatu ewidencji gruntów - (dla właściciela)
 2. 2.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych - (inny wnioskodawca)
 3. 3.Tytuł prawny do nieruchomości

Druki wniosków są dostępne w Wydziale

Termin

załatwiania

sprawy

Wypis z rejestru gruntów wydawany jest niezwłocznie po zweryfikowaniu dowodu wpłaty.
W przypadkach skomplikowanych wymagających dodatkowych czynności administracyjnych prowadzących do aktualizacji zapisów w operacie ewidencji gruntów okres oczekiwania może przedłużyć się do miesiąca

Opłaty

złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej

za czynności związane z wykonaniem zlecenia pobierana jest opłata na podstawie rachunku wg obowiązującego cennika zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 19 lutego 2004r. (Dz.U. Nr 37 poz. 333. z późn. zm.)

Cennik dostępny w Wydziale, opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego – I piętro

Tryb

odwoławczy

Nie ma zastosowania

Uwagi

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych wypełniają osoby starające się o wypis dla nieruchomości nie będącej ich własnością

Opis

Podstawa prawna:

 1. 1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 19 lutego 2004r. (Dz.U. Nr 37 poz. 333 z 2004r. z późn. zm.);
 2. 2.Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 240 poz. 2027 z 2005r. z późn. zm.);
 3. 3.Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz. 454 z 2001r. z późn. zm.),
 4. 4.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002 z późn. zm.),
 5. 5.Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem

informujemy iż od dnia 12.03.2020 r. mogą pojawić się utrudnienia związane

z bezpośrednią obsługą interesantów w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej .

Wiele spraw można załatwić listownie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej

(faktury, informacja publiczna) a także przy pomocy platformy internetowej e-puap.

Poniżej znajduje się link do „Jak załatwić sprawę” oraz do druków i formularzy.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Dokumenty i wnioski do pobrania
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.