Komunikacja

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

· dowód rejestracyjny,

· karta pojazdu, jeżeli była wydana,

· tablice rejestracyjne,

· dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

· aktualny odpis z KRS wraz z postanowieniem o zmianie wpisu (określające zmianę nazwy) oraz zaświadczenie o nr REGON w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

· pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

· dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

· dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Drogownictwa ul. T. Kościuszki 12, parter pok. 4. tel. (041) 35 02 330

Opłaty

W kasie Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej (I piętro pok. 108) lub na konto– Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej nr konta 02 8493 0004 0180 0130 0720 0003, uiszcza się opłatę:

· 80 zł - za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy.

· W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania z ruchu (48 miesięcy), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

a) 4zł - od 3 do 12 miesiąca;
b) 2zł - od 13 do 24 miesiąca;
c) 0,25zł - od 25 do 48 miesiąca

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej (parter pok. 56) lub na konto - Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej nr konta 18 8493 0004 0180 0130 0020 0001

Uwagi:

· Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
a. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,,
b. ciągniki samochodowe,
c. pojazdy specjalne,
d. autobusy.

· Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia jego wycofania z ruchu.

· Właściciel pojazdu w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu i decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Termin i sposób załatwienia

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu następuje w drodze decyzji administracyjnej niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

· Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz.2856).

Tryb odwoławczy

Na decyzję odmawiającą przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kazimierskiego

.
Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem

informujemy iż od dnia 12.03.2020 r. mogą pojawić się utrudnienia związane

z bezpośrednią obsługą interesantów w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej .

Wiele spraw można załatwić listownie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej

(faktury, informacja publiczna) a także przy pomocy platformy internetowej e-puap.

Poniżej znajduje się link do „Jak załatwić sprawę” oraz do druków i formularzy.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Dokumenty i wnioski do pobrania
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.