Wydział Organizacyjny – „OR” - Referat ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Spraw Administracyjnych – „ ZK i SA”,
Wydział ds. Obsługi Rady, Zarządu i Kadr – „RZK”,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów -  "PRK"
Wydział Finansowo – Budżetowy – „FN”,
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – „G”,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – „PODGiK”,
Wydział Komunikacji i Drogownictwa – „KM”,
Wydział Budownictwa i Infrastruktury Technicznej – „BI”,
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – „RL”,
Samodzielne stanowisko – Radca Prawny – „RP”.
Samodzielne stanowisko ds. Inwestycji, Zamówień publicznych oraz Kontroli Wewnętrznej- "ZPI"

 

Pracownicy Wydziału Organizacyjnego:

Sekretarz mgr inż. Marek Krupa
41 35 02 326, pokój 116
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inspektor Ilona Mzyk

41 35 02 312, pokój 106

Informatyk: mgr inż. Rafał Maciej Urbański
41 35 02 325, pokój 115
Informatyk: mgr inż. Andrzej Piotrowski
41 35 02 325, pokój 115
Referat ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Spraw Administracyjnych
Kierownik referatu: Barbara Zając

41 35 02 318, pokój 101
Inspektor: Adam Dębowski

41 35 02 318, pokój 101

Wydział Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie starostwa, organizuje przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwia sprawy kadrowe i szkoleniowe pracowników, zapewnia obsługę materialno – techniczną starostwa, koordynuje działania podejmowane przez wydziały w zakresie promocji powiatu, załatwia sprawy dotyczące problematyki spraw obywatelskich, wojskowych, ochrony przed klęskami żywiołowymi, ochrony p. pożarowej i ochrony praw konsumenta oraz z zakresu promocji, ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej.

Samodzielne stanowisko ds. Inwestycji, Zamówień publicznych oraz Kontroli Wewnętrznej

Inspektor Cichy Sebastian

41 35 02 319, pokój 108
 

Wydział ds. Obsługi Rady, Zarządu i Kadr

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Rady, Zarządu i Kadr
mgr Małgorzata Konieczna – Cypryś
41 35 02 316, pokój 103
Starszy Inspektor inż. Aneta Zielińska
41 35 02 316, pokój 103


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
mgr Małgorzata Konieczna – Cypryś
Przyjmuje interesantów – mieszkańców Powiatu Kazimierskiego w pokoju 103 Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej.
Skargi konsumentów mogą być składane telefonicznie pod nr telefonu 41 35 02 316 , na piśmie lub osobiście.
Podczas wstępnej rozmowy konsument uzyskuje niezbędne informacje i wskazówki co możliwości załatwienia sprawy.
Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy;
1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędów Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgoda do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
________________________________________
Procedura Poradnictwa Konsumenckiego

Wniosek konsumenta PDF

 

Pracownicy Wydziału Finansowo - Budżetowego:

Skarbnik: mgr inż. Zbigniew Cichoń
41 35 02 317, pokój 102
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Główny księgowy: mgr Elżbieta Wróbel – Kowalska
41 35 02 334, pokój 111
Inspektor mgr.Ewelina Drabik
41 35 02 320, pokój 109
Starszy Inspektor - Ilona Nizioł
41 35 02 320, pokój 109
Inspektor: Grzegorz Nowak
41 35 02 321, pokój 110
Starszy Inspektor: mgr inż. Lucyna Gręda
41 35 02 321, pokój 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wydział Finansowo – Budżetowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo – księgową starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.
W skład Wydziału Finansowo – Budżetowego wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rachunkowości, sprawozdawczości i realizacji budżetu,
2) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw kontroli finansowej,
3) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw płac, świadczeń z ubezpieczenia społecznego i rozliczeń podatkowych,
4) jednoosobowe stanowisko pracy do obsługi kasowej.

Pracownicy Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: 

siedziba wydziału. ul. Partyzantów 29

Naczelnik: mgr inż. Mateusz Piotrowski
41 35 02 335,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podinspektor mgr inż. Agnieszka Golowska
41 35 02 332,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Starszy Inspektor: mgr Magdalena Niedziela
Podinspektor: mgr inż. Agata Nowak-Grzęda
41 3502 347 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inspektor: mgr inż. Agnieszka Skalska

Inspektor: Sylwester Błażejewski 41 3502 352

Geodeta mgr inż. Anna Górecka - Drabik 
41 35 02 333,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami załatwia sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami oraz geodezji, katastru i kartografii.
W skład Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą:
1) wieloosobowe stanowisko pracy-Referat - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw katastru, ewidencji gruntów i budynków,
3) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw gospodarki nieruchomościami

 

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Drogownictwa:

Naczelnik mgr Sebastian Wojas
41 35 02 340, pokój nr 2
Podinspektor- mgr. Sylwia Grudzień
41 35 02 331, pokój nr 16

Starszy Inspektor mag.inż Artur Tytko

Starszy Inspektor mgr Łukasz Porębski
41 35 02 331, pokój nr 5

Starszy Inspektor mgr Monika Wójcik
41 35 02 331, pokój nr 4
Starszy Inspektor mgr Anna Tytko
41 35 02 331, pokój nr 4
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wydział Komunikacji i Drogownictwa załatwia sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wydawaniem i cofaniem licencji w transporcie drogowym.
W skład Wydziału Komunikacji i Drogownictwa wchodzą :
1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw komunikacji,
2) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw drogownictwa.

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Infrastruktury Technicznej:

Naczelnik mgr inż. Tomasz Kania
41 35 02 342, pokój nr 203

Starszy Inspektor inż. Łukasz Kot
41 35 02 341, pokój nr 204
Podinspektor- inż. Anita Tytko
41 35 02 341, pokój nr 204
Wydział Budownictwa i Infrastruktury Technicznej załatwia sprawy wynikające z prawa budowlanego oraz zadania związane z utrzymaniem powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
W skład Wydziału Budownictwa i Infrastruktury Technicznej wchodzi:
1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw budownictwa i infrastruktury technicznej.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Starszy Inspektor mgr inż. Barbara Oziębło – Kwiecień
41 35 02 337, pokój 112

Inspektor- mgr Rafał Galbas

41 35 02 337, pokój 112
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
załatwia sprawy wynikające z następujących ustaw:
- o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- o lasach,
- o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
- prawa ochrony środowiska,
- prawa wodnego,
- o rybactwie śródlądowym,
- prawa geologicznego i górniczego,
- prawa łowieckiego,
- o odpadach,
- o ochronie przyrody,
- o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
- o społecznym ubezpieczeniu rolników.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Samodzielne stanowisko pracy – Radca Prawny zajmuje się obsługa prawna Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu Kazimierskiego oraz jej organów.

Pracownicy obsługi:

 

  1. Anna Nowak- sprzątaczka
  2. Bogusław Gieroń- konserwator, palacz  c.o.

 
Dokumenty i wnioski do pobrania
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.