Spis treści:
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej
ul. Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka,
tel. (0-41) 350-23-36
fax. (0-41) 352-25-07

dyr. Bożena Pytel

 
 
1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej
ul. Partyzantów 29,
28-500 Kazimierza Wielka,
woj. świętokrzyskie,
tel. 41 350 10 82,
faks 41 35 02 313.
Kierownik:  Dorota Celej
mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Powiatowy Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej jest placówką utworzoną na terenie powiatu kazimierskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych jest Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy (PŚDS) w Cudzynowicach. Funkcjonuje on od 29.12.2004r.
Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Dysponuje 25 miejscami, działalnością obejmuje mieszkańców powiatu kazimierskiego.
Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób, które z powodu przewlekłej choroby psychicznej lub głębszej niepełnosprawności intelektualnej – upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, wymagają pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, której same te osoby, ani ich rodziny nie mogą zapewnić wykorzystując własne środki i możliwości.
Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.
Strukturę placówki stanowią pracownie zajęciowe:
 - kulinarna,
 - komputerowa,
- plastyczna 
- muzyczna
- sala rehabilitacyjna
Dodatkową formą terapii są zajęcia rekreacyjne oraz integracyjne. Są one uzupełnieniem rehabilitacji społecznej.
 

 

alt

codzienne prace podopiecznych

alt

Dzień Kobiet

alt

prace podopiecznych

 

alt

prace podopiecznych

alt

sportowe rozgrywki integracyjne

alt

spotkanie integracyjne

alt

świąteczne występy w domu kultury

alt

turnus rehabilitacyjny w Łebie

alt

zabawa choinkowa

 

 

 
 
2. Dom Pomocy Społecznej w Bejscach
Bejsce 228
28-512 Bejsce,
tel. 041 351 10 03
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dyr. Antoni Bryła

Dom Pomocy Społecznej w Bejscach przeznaczony jest dla osób niesprawnych intelektualnie. Zamieszkują go osoby w różnym przedziale wiekowym. Nasi mieszkańcy nie mogą liczyć na brak zajęć i nudę. Opiekunki tak organizują zajęcia, aby czuły się zawsze potrzebne i czynnie uczestniczyły w życiu Domu Pomocy jak i gminy i powiatu. Do głównych ich zajęć należy przede wszystkim przygotowanie programów artystycznych, recytacja wierszy, śpiew piosenek, współpraca ze Szkołą Podstawową. Ściany Domu Pomocy zapełnione są obrazami i pracami wykonanymi przez nasze mieszkanki. Przed świętami biorą udział w projektowaniu i wykonaniu dekoracji i kart świątecznych. Ponadto, nasi mieszkańcy pomagają w pracach polowych, głównym ich zajęciem jest pielenie i pielęgnacja ogródka warzywnego, jak również ogródków kwiatowych. Podczas terapii zajęciowej mieszkanki mogą liczyć na rozmowę związaną z ich problemami i zainteresowaniami. Ich problemy są indywidualne, dlatego też opiekunki w odpowiedni sposób na nie reagują. Mieszkanki korzystają z porad psychologa, który odwiedza nasz Dom.
Przyznać należy, że w tym Domu panuje ścisła współpraca, harmonia i troskliwa opieka oraz dbałość o dobro mieszkańców. Ten wątek wzajemnego poszanowania i tolerancji ma odbicie w kontaktach mieszkańca z mieszkańcem, jak również w kontaktach mieszkańców z pracownikami. W Domu panuje uśmiech, zadowolenie, życzliwość, nasi mieszkańcy mogą liczyć na zachowanie pełnej intymności. Jest to Dom, w którym panuje przyjaźń i ciepło rodzinne.
  alt
Dom Pomocy Społecznej w Bejscach
  
  

3. Warsztat Terapii Zajęciowej

Od 1 stycznia 2002 roku na terenie powiatu kazimierskiego rozpoczął swoją działalność Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  „Promyk Nadziei” w Kazimierzy Wielkiej.
Jest to  placówka pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kazimierskiego.
W ciągu  5 lat funkcjonowania Warsztat rozszerzył swoją działalność o 2 nowe  pracownie  i 10 uczestników.
Obecnie w zajęciach warsztatu uczestniczy 40 osób niepełnosprawnych.
Warsztat odgrywa ważną rolę w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.      Przygotowuje swoich  uczestników  do  wykonywania czynności dnia codziennego,    możliwie niezależnego, aktywnego   i samodzielnego życia  a przede wszystkim  stwarza   możliwość ogólnego rozwoju , aktywnego włączenia się w życie społeczne a także możliwość pozyskania lub przywrócenia umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia
Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w 8 tematycznych pracowniach , na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji i terapii dostosowanych do rodzaju i stopnia  niepełnosprawności  uczestników.
  Sprawność ruchową doskonalą uczestnicy w dobrze wyposażonej sali rehabilitacyjnej. Stosownie  do potrzeb uczestników  prowadzona jest  również rehabilitacja w zakresie hipoterapii  oraz sportowe, kulturalne i rekreacyjne zajęcia dodatkowe.    
 
4. Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej
Adres: Kościuszki 15
28-500 Kazimierza Wielka
Telefon: (041) 352-18-61
Fax: (041) 352-18-51

NIP: 6050015366
dyr. Zbigniew Zieleniewski

Całodobowa opiekę dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodziców zapewnia w powiecie kazimierskim wielofunkcyjna placówka opiekuńczo – wychowawcza Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.
Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej jest placówką koedukacyjną.
 utworzoną na mocy uchwały Nr XVI/119/2004 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2004 roku.
Głównym celem działalności tej placówki jest stworzenie wychowankom warunków zapewniających im prawidłowy rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej, światopoglądu i wyznania.
W skład Zespołu Placówek Opieki i Wychowania wchodzą:
3 Grupy Autonomiczne ( maksymalnie 15 osobowe), zapewniające całodobową opiekę i wychowanie sierotom oraz  dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.
Mieszkanie Chronione, przeznaczone dla wychowanków Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej, pochodzących z Powiatu Kazimierskiego.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, którego celem jest udzielenie pomocy osobom i rodzinom w sytuacji kryzysu.
Centrum Poradnictwa i Terapii Rodzin, które wspiera rodzinę w procesie wychowawczym, udziela specjalistycznej pomocy oraz prowadzi zajęcia i spotkania terapeutyczne.
Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem

informujemy iż od dnia 12.03.2020 r. mogą pojawić się utrudnienia związane

z bezpośrednią obsługą interesantów w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej .

Wiele spraw można załatwić listownie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej

(faktury, informacja publiczna) a także przy pomocy platformy internetowej e-puap.

Poniżej znajduje się link do „Jak załatwić sprawę” oraz do druków i formularzy.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Dokumenty i wnioski do pobrania
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.