Starosta Powiatu Kazimierskiego

mgr inż. Jan Nowak

 

 

alt

Starosta zapewnia w szczególności:

 1. w zakresie wykonywania zadań organu zarządzająco – wykonawczego rady:
  1. przygotowanie projektów uchwał kierowanych pod obrady rady,
  2. wykonywanie uchwał oraz postanowień rady,
  3. przygotowanie materiałów, analiz i sprawozdań dla potrzeb rady,
  4. terminowe i rzetelne udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania rady oraz wnioski komisji rady,
  5. tworzenie organizacyjnych i materialno – technicznych warunków dla działalności rady i jej organów oraz wykonywania mandatu radnego,
  6. pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
  7. pełnienie funkcji Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  8. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych.
 2. w zakresie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych:
  1. skuteczną politykę kadrową,
  2. efektywne programy działania,
  3. współdziałanie tych podmiotów w sytuacjach szczególnych,
  4. przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach kontroli tych jednostek.
 3. w zakresie wykonywania funkcji przewodniczącego zarządu:
  1. opracowywanie planów pracy zarządu,
  2. zwoływanie posiedzeń zarządu zgodnie z przyjętym planem,
  3. wykonywanie uchwał i postanowień zarządu,
  4. podejmowanie czynności należących do kompetencji zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki ( z wyjątkiem wydawania zarządzeń porządkowych).
 4. w zakresie organizacji pracy starostwa :
  1. określa pragmatyczne zasady i formy wykonywania zadań przez jednostki organizacyjne,
  2. sprawną organizację kontroli wewnętrznej,
  3. kompetentne i terminowe załatwianie spraw obywateli, w tym rozpatrywanie skarg     i wniosków,
  4. przedstawianie radzie kandydatów na sekretarza i skarbnika,
  5. zawieranie umów o pracę z pracownikami,
  6. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych,
  7. informowanie środków społecznego przekazu o działalności zarządu i wynikach jego pracy oraz zapewnienie dziennikarzom dostępu do informacji, którymi dysponuje starosta,
  8. przedstawianie stanowiska w mediach w ważnych sprawach należących do zakresu działania starostwa.

Starosta nadaje kierunek działaniom podejmowanym na rzecz promocji powiatu  i koordynuje prace wydziałów w tym zakresie.

Starosta dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy wicestarostę, sekretarza i skarbnika.

Wobec kierowników jednostek organizacyjnych powiatu starosta wykonuje czynności z zakresu prawa pracy jako służbowy przełożony.
Dokumenty i wnioski do pobrania
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.