Zasady promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane od 1 stycznia  2018 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Powiat kazimierski - Dom Pomocy Społecznej w Bejscach

informuje o realizacji projektu  - wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej

w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość”

nr: WND-POWR.02.08.00-00-0099/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

Cele projektu:

 

wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wsparcie domów pomocy społecznej     w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość”.

 

Działania realizowane przez Grantobiorcę w ramach udzielonego wsparcia:

 

1.      Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

2.      Zakup oraz przeprowadzenie testów na COVID-19 dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

3.      Zakup wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej

4.      Zamiana organizacji pracy dla pracowników

 

Łączna kwota otrzymanego w ramach projektu wsparcia wynosi 402 259,91 zł,

w tym:

•                     dotacja z UE: 339 024,65 zł

•                     ze środków budżetu państwa: 63 235,26 zł

 

Termin realizacji umowy o udzielenie grantu: 8.09.2020 r. - 31.10.2020 r.

Termin poniesienia wydatków: 01.06.2020 r. – 31.10.2020 r.
Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem

informujemy iż od dnia 12.03.2020 r. mogą pojawić się utrudnienia związane

z bezpośrednią obsługą interesantów w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej .

Wiele spraw można załatwić listownie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej

(faktury, informacja publiczna) a także przy pomocy platformy internetowej e-puap.

Poniżej znajduje się link do „Jak załatwić sprawę” oraz do druków i formularzy.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Dokumenty i wnioski do pobrania
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.